Politológia

Absolvent doktorandského študijného odboru „politológia“: si osvojí najnovšie poznatky z naznačených obsahových okruhov, daných predovšetkým zameraním jeho dizertačnej práce; osvojí si základy samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania a formulovania problémov; vytvorí si návyky systematického sledovania najnovšej vedeckej produkcie vo svojej oblasti, a to aj v cudzom jazyku prostredníctvom rozličných zdrojov; osvojí si návyky dopĺňania svojich vedomostí formou celoživotného vzdelávania; naučí sa spracúvať, publikovať a inými metódami prezentovať vedecké výsledky a šíriť politologické poznatky popularizačnou formou; bude pripravený na pedagogické a vedecko-výskumné pôsobenie na vysokej škole; uplatní sa v politologicky zameranom výskume akademického charakteru, vo vysokoškolskej a inej pedagogickej činnosti, v aplikovaných oblastiach (politické strany, orgány štátnej správy, verejnej správy a samosprávy, organizácie tretieho sektora, redaktorská prax v periodickej tlači, mediálna prax, pedagogický a vedecko-výskumný proces);
Cieľom štúdia politológie v doktorandskom študijnom programe je:
• získanie teoreticko-metodologického základu na vedecké hodnotenie politologických javov;
• osvojenie si metodologických východísk a interpretačných postupov pri uchopení rozličných mechanizmov politickej teórie a praxe;
• aktívne zoznámenie sa s celostným a pritom otvoreným súborom politologických disciplín v ich vzájomnej spätosti, poznanie najdôležitejších výsledkov a možností ich využitia;
• získať prehľad o metódach, výsledkoch a perspektívach interdisciplinárneho výskumu;
zoznámiť sa s nástrojmi a terminologickým repertoárom, umožňujúcim uchopiť a zhodnocovať politologické javy a zároveň prispievať k rozvíjaniu a tvorbe aparátu vedy o politike.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Podmienky prijímacieho konania sú zverejnené na:
https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium/phd-studium/

Doplňujúce informácie
Elektronická prihláška vysokej školy: https://e-prihlaska.upjs.sk
K prihláške uchádzač priloží:
a) životopis,
b) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o štátnom občianstve ,
c) súpis svojich publikovaných prác alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach,
d) rámcový náčrt (projekt) dizertačnej práce,
e) doklad o zaplatení poplatku (bankovým prevodom!) na úhradu nákladov spojených s prijímacím konaním vo výške 50 EUR (30 EUR elektronická prihláška) za jeden, resp. všetky študijné programy.
Prihláseným uchádzačom budú zaslané informácie o prijímacom konaní, prijímacej skúške najneskôr 14 dní pred jej konaním.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/specialne-edukacne-potreby/

Forma prijímacej skúšky
Prijímacia skúška má ústnu formu a jej obsahom je
a) rozprava k predloženému projektu týkajúca sa jeho témy, metód riešenia a predpokladaných výsledkov výskumu (maximálne 50 bodov),
b) overenie teoretických a metodologických vedomostí uchádzača v príslušnom študijnom odbore vrátane orientácie v domácej a zahraničnej odbornej literatúre (maximálne 50 bodov).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
  • Certifikáty o dosiahnutom jazykovom vzdelaní (papierová forma)
  • Overené kópie dokladov o vzdelaní a o štátnom občianstve (papierová forma)
  • Doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)
  • Motivačný list (papierová forma)
  • Súpis svojich publikovaných prác alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti (papierová forma)
  • Rámcový náčrt (projekt) dizertačnej práce (papierová forma)
  • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280
VS: 5997
ŠS: rodné číslo bez lomky
KS: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 15.07.2024 16:05

Upozorniť na neaktuálne údaje