Lekárska farmakológia

-

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie
Prihlášku je potrebné podať cez stránku https://e-prihlaska.upjs.sk.
Všetky informácie nájdete na:
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/studenti-lf/doktorandske/.

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Viac informácií nájdete na:
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/studium-na-fakulte/doktorandske/prijimacky/


Forma prijímacej skúšky
Prijímacia skúška sa uskutoční formou ústneho pohovoru k téme dizertačnej práce.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
  • Doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)
  • Lekárske potvrdenie (papierová forma)
  • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • Žiadosť o modifikáciu prijímacej skúšky (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje
Poplatok za prijímacie konanie:

50€ klasická prihláška
40 € e-prihláška

Údaje k platbe
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 8360
Kód banky: 8180
Variabilný symbol: 1029
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 18.07.2024 16:06

Upozorniť na neaktuálne údaje