Fyzioterapia

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu fyzioterapia je v súlade s európskymi trendmi vzdelávania fyzioterapeutov pripravený pre prácu na fyziatricko - rehabilitačných oddeleniach, rehabilitačných ústavoch, pracoviskách pre liečbu bolesti, nemocniciach, kúpeľných zariadeniach, liečebniach, a iných zariadeniach. Cieľom je pripraviť erudovaných pracovníkov, ktorí budú svojim zaradením na rozmedzí medzi lekármi a stredne zdravotníckymi pracovníkmi.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Základnou podmienkou prijatia na štúdium pre II. stupeň vysokoškolského štúdia je ukončený študijný program I. stupňa v študijnom odbore.

Ďalšou podmienkou pre prijatie na štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie je bodový zisk z prijímacej skúšky, ktorý zaradí uchádzača medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov.

Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu.

Písomný test z:
- fyzioterapie (40 otázok)
- funkčnej anatómie pohybového aparátu (40 otázok)
Maximálny počet bodov z písomného testu je 320. Čas na vypracovanie písomného testu je 50 minút.

Prijímacieho konania sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý do stanoveného termínu zašle riadne vyplnenú prihlášku a splní podmienky pre prijatie: https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/9/2023/07/PODMIENKY_PRIJATIA_24_25.pdf

Doplňujúce informácie
Prihlášku si treba zaevidovať na stránke https://e-prihlaska.upjs.sk.

Podmienky pre zahraničných študentov
Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike), predloží okrem povinných príloh originál rozhodnutia alebo overenú kópiu o uznaní dokladu o vzdelaní, ktoré vydá uchádzačovi príslušný Regionálny úrad školskej správy. Toto rozhodnutie predloží uchádzač pri prijímacej skúške.
The applicant who completed secondary school studies abroad (except for documents obtained in the Czech Republic) will submit, in addition to the mandatory annexes, an original decision or a certified copy of the diploma issued by the Department of Education of the respective Regional Office. This decision must be submitted to the entrance examination.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
Podmienkou pre prijatie je absolvovanie písomného testu.

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Viac informácií nájdete na: https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/9/2023/07/PODMIENKY_PRIJATIA_24_25.pdf

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
  • Doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)
  • Lekárske potvrdenie (papierová forma)
  • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • Diplom (papierová forma)
  • Žiadosť o modifikáciu prijímacej skúšky (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 30 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 12.06.2024 16:02

Upozorniť na neaktuálne údaje