Filozofia

Uplatnenie absolventov

Študijný program filozofie je realizovaný s možnosťou výberu z modulov:

Modul 1 Filozofia a dejiny filozofie
Absolventi filozofie v module Filozofia a dejiny filozofie sú odborníkmi v rámci rôznych filozofických disciplín (ontológia, epistemológia, logika, metodológia vedy, axiológia, etika), so špeciálnym dôrazom na oblasť dejín filozofie.


Modul 2 Aplikovaná etikaAbsolventi filozofie v module Aplikovaná etika sú špecialistami v oblasti etických teórií a ich aplikácii vo vzťahu k rôznym oblastiam ľudskej činnosti (medicína, prírodné a spoločenské vedy, kultúra, právo, manažment).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023 jednoodborový bakalársky študijný program Filozofia (denná forma)Doplňujúce informácie

Študijný program filozofie je realizovaný s možnosťou výberu z modulov:

Modul 1: Filozofia a dejiny filozofie,

Modul 2: Aplikovaná etika.Podmienky pre zahraničných študentov

Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023 jednoodborový bakalársky študijný program Filozofia (denná forma)Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie bude prebiehať bez prijímacej skúšky na základe posúdenia komplexných výsledkov stredoškolského štúdia.

Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023 jednoodborový bakalársky študijný program Filozofia (denná forma)Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre študentov so špecifickými edukačnými potrebami: 

Doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.
Email: beata.gajdosova1@upjs.sk
VoIP: 055 234 7180  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2022 - 31.03.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
  • Vysvedčenie za prvý ročník (papierová forma, elektronická forma)
  • Vysvedčenie za druhý ročník (papierová forma, elektronická forma)
  • Vysvedčenie za tretí ročník (papierová forma, elektronická forma)
  • Vysvedčenie z posledného ročníka (papierová forma, elektronická forma)
  • Maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
  • Maturitná skúška SJ/ČJ B2 (papierová forma, elektronická forma)
  • Doklad o úhrade poplatku za prihlášku (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom (nie šekom).
Za každý študijný program sa platí jeden poplatok.

Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280
Variabilný symbol: 5997
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Uchádzači bez rodného čísla (špecifický symbol) pred úhradou platby kontaktujte študijné oddelenie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Quitková – jana.quitkova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 08.02.2022 07:38

Upozorniť na neaktuálne údaje