Teológia

Uplatnenie absolventov
Teológia (3. stupeň) - absolventi sú spôsobilí vykonávať koncepčnú teologicko-vedeckú činnosť a tvoriť odborné teologické práce v oblasti cirkevnej teórie a praxe, ako aj v oblasti budovania kresťanského svetonázoru, založeného na odbornej exegéze Biblie. Sú pripravení na vykonávanie vedúcich pozícií v cirkvi, cirkevných, paracirkevných, diakonických a ekumenických inštitúciách a organizáciách. Môžu vyučovať teologické predmety v terciárnom vzdelávaní a odborne vyučovať a pripravovať pracovníkov cirkvi a cirkevných organizácií. Rozumejú problémom vzťahu prírodných, humanitných a teologických vied a sú spôsobilí vykonávať výskum v teologických a súvisiacich odboroch. Ako osobnosť vzdelaná zároveň v oblasti vedy a viery, majú široký rozhľad v otázkach súčasnej filozoficko-teologickej ako aj etickej diskusie a sú schopní citlivo spracovať a verejne reagovať na kontroverzné etické a spoločenské otázky týkajúce sa kresťanskej viery, náboženstva a kultúry. 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Teológia (3. stupeň) - základnou podmienkou pre prijatie je ukončenie 2. stupňa štúdia v študijnom odbore teológia alebo v inom (príbuznom) študijnom odbore s ovládaním biblických jazykov hebrejčiny a gréčtiny a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.  

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Ako na vysokú školu, ak mám špecifickú potrebu?
Relevantné informácie môže uchádzač získať od kompetentných zamestnancov Pedagogickej fakulty UMB – prodekanky pre pedagogickú činnosť, koordinátorky pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami a vedúcej študijného oddelenia.
Postup pri výbere študijného programu:
1. Zvážiť predpoklady pre vybraný študijný program z hľadiska:
– vedomostnej úrovne a predpokladov,
– technickej a osobnej pripravenosti a motivácie,
– nárokov na obsah, rozsah a formu štúdia,
– podmienok, ktoré vysoká škola ponúka,
– limitov vyplývajúcich zo zdravotného obmedzenia.
2. V dostatočnom časovom predstihu získať kvalifikované informácie o náročnosti a podmienkach štúdia.
3. Kontaktovať osobne kompetentného zamestnanca fakulty a konzultovať s ním svoje potreby a možnosti podpory. V aktuálnom prípade spolu s prihláškou o štúdium poslať aj žiadosť o alternatívnu formu prijímacej skúšky, ak sa uskutoční prijímacie konanie na zvolený študijný program.

Študenti so špecifickými potrebami na Pedagogickej fakulte UMB – predpoklady:
Pre štúdium na vysokej škole je dobre pripravený a dostatočne vybavený taký uchádzač/ka študent/ka, ktorý disponuje:
‒ potrebným vedomostným potenciálom,
‒ študijnými návykmi,
‒ dispozíciami pre štúdium a študijný program,
‒ návykmi a schopnosťami využívať vlastný funkčný potenciál k maximálne možnej sebestačnosti pri štúdiu.
To znamená, že študent/ka s týmito predpokladmi bude vyžadovať špeciálnu podporu, osobnú asistenciu a pomoc okolia iba v situáciách, kedy je pre neho konkrétna prekážka pri štúdiu neprekonateľná vlastnými silami.

KOORDINÁTORKA PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD. (č. dv. C 128); 048/ 446 4761;
e-mail: patricia.zolyomiova@umb.sk


Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa štúdia a úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Prijímacie konanie sa pripravuje vypísaním tém dizertačných prác pre príslušný študijný program na nasledujúci akademický rok. Témy ponúkaných dizertačných prác spolu s krátkou anotáciou schvaľuje odborová komisia doktorandského štúdia. Témy a mená školiteľov budú zverejnené na www.pdf.umb.sk po 28. 2. 2024. 
Spôsob a obsah prijímacieho konania realizuje fakulta tak, aby boli prijatí uchádzači s najlepšími predpokladmi pre realizáciu kvalitného vedecko-výskumného zámeru. Prijímacie konanie prebieha pred prijímacou komisiou, ktorá je spoločná pre všetky študijné programy. 

K prihláške uchádzač prikladá: 
- životopis; 
- vyhlásenie/potvrdenie o trvalom pobyte; 
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní; uchádzač, ktorý absolvoval druhý stupeň štúdia na fakulte UMB, na ktorú sa hlási na doktorandské štúdium, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní bez úradného overenia; 
- návrh projektu dizertačnej práce, v ktorom uchádzač preukáže znalosť problematiky, metodológie výskumu a literatúry podľa témy (2 exempláre); 
- súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, príp. posudky týchto prác a činnosti (v ktorom uvedie všetky doterajšie aktivity súvisiace s vedeckou činnosťou alebo témou práce (účasť vo výskumných a iných projektoch, účasť a umiestnenie v ŠVOUČ, aktívne vystúpenia na konferenciách a seminároch, absolvované vzdelávania, iné aktivity uchádzača súvisiace s odborom), zoznam publikačnej činnosti vrátane odborného publikovania na webových stránkach, zahraničné stáže a pobyty na relevantných inštitúciách vrátane Erasmu+, dobrovoľnícke aktivity a pod.). Publikačná činnosť pred začatím doktorandského štúdia nie je základnou podmienkou, ale je zohľadnená v procese prijímacieho konania; 
- ďalšie doklady požadované fakultou (doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a iné). 
V prípade, že uchádzač nespĺňa stanovené podmienky zverejnené na webovej stránke fakulty, fakulta uchádzačovi o doktorandské štúdium prihlášku spolu s priloženými dokumentmi so stručným odôvodnením vráti. V prípade, že uchádzač spĺňa stanovené podmienky zverejnené na webovej stráne fakulty, fakulta zašle uchádzačovi písomnú pozvánku na prijímaciu skúšku, a to najneskôr 14 dní pred dátumom prijímacieho konania, pričom mu oznámi aj obsahové zameranie prijímacej skúšky. Kópia pozvánky je súčasťou osobného spisu uchádzača o štúdium. 

Prijímacia skúška má charakter obhajoby predloženého projektu dizertačnej práce, pri ktorej uchádzač preukazuje spôsobilosti v troch súčastiach: 
1) odborné vedomosti príslušného odboru s dôrazom na navrhovanú tému a jej súvislosti podľa predloženého projektu; 
2) vedomosti metodológie výskumu a predpoklady uchádzača pre vedecko–výskumnú, resp. vedecko-organizačnú činnosť; overujú sa z dvoch aspektov: 1. vedomosti z výskumných metód, postupov, resp. nástrojov podľa témy práce a predloženého projektu, ale aj 2. všetky doterajšie aktivity súvisiace s vedeckou, projektovou, publikačnou činnosťou alebo praxou súvisiacou s témou práce (účasť vo výskumných a iných projektoch, účasť a umiestnenie v ŠVOUČ, aktívne vystúpenia na konferenciách a seminároch, absolvované vzdelávania, iné aktivity uchádzača súvisiace s odborom, zoznam publikačnej/umeleckej činnosti vrátane publikovania v odbornej tlači, či na webových stránkach, zahraničné stáže a pobyty na relevantných inštitúciách vrátane programu Erasmus, dobrovoľnícke aktivity a pod.); 
3) ovládanie cudzieho jazyka, ktorá umožňuje samostatné štúdium zahraničnej literatúry a aktívnu prezentáciu problematiky v príslušnom cudzom jazyku (Aj, Fj, Rj, Nj).  
Pre hodnotenie je vypracovaný bodový systém, na základe ktorého sú všetci uchádzači zoradení do jedného poradia podľa dvoch foriem štúdia (dennej a externej) a prijatí sú uchádzači s najvyšším bodovým hodnotením bez ohľadu na študijný program. Počet prijímaných študentov na jednotlivé doktorandské študijné programy sa neurčuje vopred, ale až na základe výsledkov prijímacích skúšok. Výnimku tvorí prípad, ak pracovisko ku ktorému študijný program prislúcha, získalo finančné prostriedky na doktorandské miesto napr. z projektu, resp. z iných externých zdrojov. 


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
  • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje
Poplatok za prijímacie konanie:
35,- € – papierová forma prihlášky pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia,
32,- € – elektronická forma podania prihlášky pre denné aj externé štúdium.
Uchádzač, ktorý si zaregistruje prihlášku aj v elektronickom systéme PF UMB:
https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do, musí zaslať prihlášku aj v písomnej forme na adresu: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica.

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu / IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC: SPSRSKBA
VS (variabilný symbol): 7031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
7032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
7033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných
uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1,
829 90 Bratislava
Číslo účtu / IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC: SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol): 7031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
7032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
7033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných
uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Ján Chmelík – jan.chmelik@umb.sk
Posledná aktualizácia: 03.11.2023 11:08

Upozorniť na neaktuálne údaje