Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

  • Filozofická fakulta - francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Uplatnenie absolventov
slovenský jazyk a kultúra
Absolvent je pripravený pôsobiť na trhu práce prevádzkovaním vlastnej prekladateľskej, resp. tlmočníckej živnosti. Uplatnenie však nachádza aj v širokej sfére kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. Zároveň má možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania 3. stupňa pôsobiť ako vysokoškolský učiteľ. V závislosti od absolvovania druhej aprobácie pracuje tam, kde sa uplatňujú cudzojazyčné kompetencie, pričom disponuje spoľahlivým ovládaním spisovnej slovenčiny, orientáciou v synchrónnej i diachrónnej lingvistike, poznaním dejín slovenskej literatúry, náhľadom do interdisciplinárnych konceptov súčasnej literárnej vedy, adekvátnym rozhľadom v slovenskej kultúre a v slovenských reáliách. Primerane sa orientuje aj v legislatívnych, organizačných i manažérskych stratégiách na prekladateľskom a tlmočníckom trhu práce, ako aj ovládaním atraktívnych a špecifických rozmerov multimediálneho a počítačom podporovaného prekladu.

francúzsky jazyk a kultúra
Absolvent ŠP francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii v 2. stupni vysokoškolského štúdia si prehĺbi poznatky užšie zamerané na jeho študijný odbor cez ponuku povinných a povinne voliteľných predmetov z oblasti odborného a umeleckého prekladu, a tiež konzekutívneho a simultánneho tlmočenia.
Získa zručnosti v oblasti analýzy odborných a umeleckých textov s prepojením na interlingválny transfer; ovláda normy, štandardy a praxeológiu prekladu a tlmočenia s ohľadom na ochranu duševného vlastníctva; vie pracovať s CAT nástrojmi a s dostupnými terminologickými databázami; vie efektívne využívať tlmočnícky zápis a vhodné tlmočnícke stratégie v procese simultánneho i konzekutívneho tlmočenia; vie posúdiť a používať odbornú terminológiu pri tlmočení v prostredí európskych inštitúcií. Dokáže pôsobiť v širokej škále situácií medzijazykového sprostredkovania a zabezpečovať prekladateľské a tlmočnícke služby rôzneho stupňa náročnosti v národnom i medzinárodnom kontexte.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
slovenský jazyk a kultúra
Základnou podmienkou prijatia je ukončené vysokoškolské štúdium prvého stupňa v študijnom odbore filológia alebo v súvisiacom študijnom odbore (učiteľstvo a pedagogické vedy). Ide najmä o študijný program slovenský jazyk a kultúra v kombinácii s cudzími jazykmi, slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzími jazykmi, jednoodborový program slovenský jazyk a literatúra a podobne zamerané študijné programy.
Výber študentov prebieha na základe vzdelávacích výsledkov získaných v bakalárskom štúdiu.
Vzhľadom na to, že ide o kombinačný študijný program, v ktorom môže mať druhá aprobácia stanovený odlišný spôsob výberu uchádzačov o štúdium, celkové poradie uchádzačov sa určuje na základe sčítania bodov za obe aprobácie študijného programu a následného stanovenia celkového poradia uchádzačov.francúzsky jazyk a kultúra
Podmienkou je minimálna úroveň B2 ovládania francúzskeho jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
V prípade, že nemá absolvované bakalárske štúdium v študijnom programe francúzsky jazyk a kultúra, uchádzač/ka dokladuje dosiahnutú jazykovú úroveň FJ (minimálne B2 podľa SERR) predložením aspoň jedného z nižšie uvedených dokladov:
• medzinárodne uznávaný certifikát DELF alebo DALF
• jazykový certifikát zo slovenskej štátnej/neštátnej jazykovej školy alebo zahraničnej inštitúcie, ktorá má oprávnenie udeľovať jazykové certifikáty
• materinský jazyk – francúzština.

Podmienky pre zahraničných študentov
Podmienky prijatia zahraničných uchádzačov:
‒ úspešné absolvovanie prijímacieho konania,
‒ ovládanie slovenského jazyka na požadovanej úrovni minimálne B2 alebo C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,
‒ uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky v požadovanom stupni štúdia (výnimku tvoria doklady získané na území Českej republiky, pri ktorých uznanie nie je potrebné).

Prihláška zahraničného uchádzača musí obsahovať:
‒ certifikát o ovládaní slovenského jazyka ako cudzieho/druhého na požadovanej úrovni (minimálne B2 alebo C1 podľa podmienok študijného programu) vydaný jazykovými školami registrovanými MŠVVaŠ SR v Sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (registrované štátne jazykové školy a súkromné jazykové školy) – platí pre zahraničných uchádzačov o magisterské štúdium, ktorí ukončili bakalársky študijný program v inom ako slovenskom jazyku.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD. (č. dv. T 051);
tel.: 048/446 7552
e-mail: jana.daubnerova@umb.sk

Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

Prijímacie konanie sa pre každého uchádzača o štúdium začína podaním elektronickej alebo papierovej prihlášky. Uchádzač sa môže prihlásiť na viacero študijných programov, do jednej prihlášky však môže uviesť len jeden študijný program. Počet podaných prihlášok nie je limitovaný.
Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, musí zaslať na fakultu prihlášku aj v tlačenej podobe. Prihláška musí byť riadne vyplnená, vlastnoručne podpísaná a doložená všetkými prílohami. Elektronická prihláška bez doručenia papierovej prihlášky na študijné oddelenie je neplatná.

Prihláška musí obsahovať:
‒ životopis uchádzača,
‒ úradne overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z bakalárskeho štúdia (platí pre uchádzačov o magisterské štúdium, ktorí už ukončili bakalárske štúdium),
‒ kópiu dodatku k bakalárskemu diplomu alebo výpis výsledkov bakalárskeho štúdia, ak ešte nebolo ukončené (platí pre uchádzačov o magisterské štúdium z iných vysokých škôl),
‒ kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (bezhotovostným prevodom),
‒ lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (platí pre štúdium študijného programu xAjTv(M)),
‒ certifikát o ovládaní slovenského jazyka ako cudzieho/druhého na požadovanej úrovni (minimálne B2 alebo C1 podľa podmienok študijného programu) vydaný jazykovými školami registrovanými MŠVVaŠ SR v Sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (registrované štátne jazykové školy a súkromné jazykové školy) – platí pre zahraničných uchádzačov o magisterské štúdium, ktorí ukončili bakalársky študijný program v inom ako slovenskom jazyku.

Uchádzači o magisterské štúdium doručia bez písomného vyzvania fakultou úradne overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z bakalárskeho štúdia na študijné oddelenie fakulty do 15. júla 2024 (platí pre uchádzačov z iných vysokých škôl).

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, bude na štúdium prijatý podmienečne. Uchádzač je povinný doručiť úradne overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške alebo potvrdenie o ukončení bakalárskeho štúdia (uchádzač o magisterské štúdium – platí pre uchádzačov z iných vysokých škôl) najneskôr v deň určený na zápis na štúdium, inak nemôže byť na štúdium zapísaný.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, budú prijatí podmienečne a sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.


Základné podmienky prijatia na magisterské štúdium:
‒ ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
  • Overeny diplom z 1. stupňa vysokoškolského vzdelania (Bc.) (papierová forma)
  • Výpis výsledkov z Bc. štúdia (len uchádzači z iných VŠ) (papierová forma)
  • vysvedčenie z Bc. štúdia (papierová forma)
  • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje
1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
VS (variabilný symbol): 3032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných
uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90
Bratislava
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol): 3032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje pre nemožnosť identifikovať platiteľa v informačnom systéme univerzity.

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, keď je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške nebude akceptovaná.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Barbora Podobová – barbora.podobova@umb.sk
Posledná aktualizácia: 04.10.2023 14:13

Upozorniť na neaktuálne údaje