Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

  • Filozofická fakulta - ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Uplatnenie absolventov
nemecký jazyk a kultúra
Absolvent daného študijného programu dokáže uplatniť svoje rozvinuté poznatky v praxi a tvorivo ich aplikovať v rámci prekladateľského a tlmočníckeho procesu spolu s využitím prekladateľských a tlmočníckych kompetencií na profesionálnej úrovni. Absolvent ovláda princípy interkultúrnej komunikácie v nemčine a slovenčine, dokáže zabezpečovať interkultúrnu a interlingválnu komunikáciu v písomnej i hovorenej forme v rôznych vedných odboroch a jazykových štýloch. Dokáže v praxi využívať etické princípy práce prekladateľa a tlmočníka a poznatky z praxeológie prekladu a tlmočenia. Ku kompetenciám absolventa patria okrem odborných teoretických poznatkov a praktických zručností všeobecné spôsobilosti, ktoré sa vyžadujú pre prácu riadiaceho pracovníka v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva. Absolvent si uvedomuje potrebu celoživotného vzdelávania v odbore.
Možné povolania:
2643001 Prekladateľ cudzích jazykov
2643002 Tlmočník cudzích jazykov
1439001 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva
2310005 Lektor vysokej školy

ruský jazyk a kultúra
Absolvent má odborné a metodologické vedomosti z lingvistiky, literárnej vedy a translatológie. Je kompetentný samostatne formulovať vedecký problém, vzťahovo-analyticky uvažovať o vymedzenej problematike v rámci filológie. Ovláda ruský jazyk v ústnej a písomnej interakcii, osvojuje si základy ďalšieho slovanského jazyka. Absolventi nachádzajú uplatnenie ako sprostredkovatelia cudzojazyčnej komunikácie v rôznych sférach spoločenského a kultúrneho života a v hospodárskej oblasti. Zamestnávajú sa v prekladateľských a tlmočníckych agentúrach (alebo pracujú pre ne ako freelanceri), v obchodných spoločnostiach či zahraničných firmách. Prekladateľské a tlmočnícke služby môžu poskytovať na viazanú živnosť alebo formou inej podnikateľskej činnosti. Absolventi pracujú aj ako redaktori alebo textoví korektori pre vydavateľstvá a v mediálnej sfére. Môžu tiež uplatniť v akademickom prostredí.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
nemecký jazyk a kultúra
Predpokladom na prijatie na štúdium študijného programu nemecký jazyk a kultúra je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia študijného programu nemecký jazyk a kultúra alebo príbuzného študijného programu v študijnom odbore filológia, v súvisiacich študijných odboroch alebo v kombinácii študijných odborov, pričom uchádzači o štúdium spĺňajú v nemeckom jazyku úroveň B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
V prípade, že počet uchádzačov bude prevyšovať kapacitu študijného programu, budú na štúdium prijatí uchádzači podľa poradia na základe výsledkov, ktoré dosiahli v bakalárskom štúdiu.ruský jazyk a kultúra
Predpokladom štúdia ruského jazyka a kultúry je ovládanie ruského jazyka minimálne na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Od uchádzačov o štúdium zo zahraničia, ktorí absolvovali bakalárske štúdium na vysokej škole v zahraničí, sa naviac vyžaduje ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Splnenie týchto požiadaviek uchádzač preukazuje dokladmi o ukončení prvého stupňa štúdia v študijnom programe, resp. kombinácii študijných programov v študijnom odbore filológia alebo kombinácii tohto odboru s iným odborom.
Ak počet uchádzačov prevýši plánovaný počet prijímaných na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa výsledkov dosiahnutých v bakalárskom štúdiu.

Podmienky pre zahraničných študentov
Podmienky prijatia zahraničných uchádzačov:
‒ úspešné absolvovanie prijímacieho konania,
‒ ovládanie slovenského jazyka na požadovanej úrovni minimálne B2 alebo C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,
‒ uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky v požadovanom stupni štúdia (výnimku tvoria doklady získané na území Českej republiky, pri ktorých uznanie nie je potrebné).

Prihláška zahraničného uchádzača musí obsahovať:
‒ certifikát o ovládaní slovenského jazyka ako cudzieho/druhého na požadovanej úrovni (minimálne B2 alebo C1 podľa podmienok študijného programu) vydaný jazykovými školami registrovanými MŠVVaŠ SR v Sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (registrované štátne jazykové školy a súkromné jazykové školy) – platí pre zahraničných uchádzačov o magisterské štúdium, ktorí ukončili bakalársky študijný program v inom ako slovenskom jazyku.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD. (č. dv. T 051);
tel.: 048/446 7552
e-mail: jana.daubnerova@umb.sk

Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

Prijímacie konanie sa pre každého uchádzača o štúdium začína podaním elektronickej alebo papierovej prihlášky. Uchádzač sa môže prihlásiť na viacero študijných programov, do jednej prihlášky však môže uviesť len jeden študijný program. Počet podaných prihlášok nie je limitovaný.
Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, musí zaslať na fakultu prihlášku aj v tlačenej podobe. Prihláška musí byť riadne vyplnená, vlastnoručne podpísaná a doložená všetkými prílohami. Elektronická prihláška bez doručenia papierovej prihlášky na študijné oddelenie je neplatná.

Prihláška musí obsahovať:
‒ životopis uchádzača,
‒ úradne overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z bakalárskeho štúdia (platí pre uchádzačov o magisterské štúdium, ktorí už ukončili bakalárske štúdium),
‒ kópiu dodatku k bakalárskemu diplomu alebo výpis výsledkov bakalárskeho štúdia, ak ešte nebolo ukončené (platí pre uchádzačov o magisterské štúdium z iných vysokých škôl),
‒ kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (bezhotovostným prevodom),
‒ lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (platí pre štúdium študijného programu xAjTv(M)),
‒ certifikát o ovládaní slovenského jazyka ako cudzieho/druhého na požadovanej úrovni (minimálne B2 alebo C1 podľa podmienok študijného programu) vydaný jazykovými školami registrovanými MŠVVaŠ SR v Sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (registrované štátne jazykové školy a súkromné jazykové školy) – platí pre zahraničných uchádzačov o magisterské štúdium, ktorí ukončili bakalársky študijný program v inom ako slovenskom jazyku.

Uchádzači o magisterské štúdium doručia bez písomného vyzvania fakultou úradne overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z bakalárskeho štúdia na študijné oddelenie fakulty do 15. júla 2024 (platí pre uchádzačov z iných vysokých škôl).

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, bude na štúdium prijatý podmienečne. Uchádzač je povinný doručiť úradne overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške alebo potvrdenie o ukončení bakalárskeho štúdia (uchádzač o magisterské štúdium – platí pre uchádzačov z iných vysokých škôl) najneskôr v deň určený na zápis na štúdium, inak nemôže byť na štúdium zapísaný.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, budú prijatí podmienečne a sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.


Základné podmienky prijatia na magisterské štúdium:
‒ ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
  • Overeny diplom z 1. stupňa vysokoškolského vzdelania (Bc.) (papierová forma)
  • Výpis výsledkov z Bc. štúdia (len uchádzači z iných VŠ) (papierová forma)
  • vysvedčenie z Bc. štúdia (papierová forma)
  • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje
1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
VS (variabilný symbol): 3032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných
uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90
Bratislava
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol): 3032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje pre nemožnosť identifikovať platiteľa v informačnom systéme univerzity.

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, keď je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške nebude akceptovaná.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Barbora Podobová – barbora.podobova@umb.sk
Posledná aktualizácia: 04.10.2023 14:13

Upozorniť na neaktuálne údaje