Fyzika materiálov

Predmety študijného programu Fyzika materiálov sú postavené na základe bakalárskeho štúdia fyziky. Sú tu predovšetkým predmety vysvetľujúce vlastnosti a štruktúru neorganických látok: kvantová mechanika, fyzika tuhých látok, termodynamika a štatistická fyzika, transportné javy, kvantitatívna a kvalitatívna chemická analýza, ďalej predmety, ktoré sa venujú experimentálnym metódam: meranie mechanických veličín, meranie termofyzikálnych veličín, meranie elektrických veličín, termické analýzy, skúmanie štruktúry, a taktiež predmety zaoberajúce sa materiálmi: kovové materiály, keramické materiály, nekovové materiály. Študent pripraví výstupné správy troch semestrálnych prác, ktoré už majú charakter vedeckých prác. Študent sa zúčastňuje ako poslucháč seminárov Termofyzikálneho laboratória. Absolvent študijného odboru fyzika materiálov získa hlboké vedomosti a pochopí podstatné fakty, princípy a teórie vo fyzike, má základné znalosti z príbuzných a hraničných prírodovedných odborov a dokáže ich cieľavedome a tvorivo využívať pri riešení úloh základného a aplikovaného fyzikálneho výskumu a reagovať tým na aktuálne potreby spoločnosti. Absolvent fyziky materiálov rovnako získa schopnosť používať a rozvíjať metódy fyzikálnych a niektorých technických vedných disciplín, pracovať s prístrojmi a materiálom používaným v základnom a aplikovanom fyzikálnom výskume, analyzovať údaje získané v experimentálnom výskume a v laboratóriu a na základe získaných údajov a s využitím domácej a zahraničnej vedeckej literatúry navrhnúť možné riešenie problému.

Uplatnenie absolventov
Absolvent sa uplatní vo výskumných kolektívoch na pracoviskách s fyzikálnym alebo technickým zameraním, v samostatnej práci vo výskumných a vývojových pracoviskách SAV, vysokých škôl, v priemysle požadujúcom nové technológie a automatizáciu meraní, v metrológii, v súkromných firmách s výskumno-materiálovou orientáciou, v diagnostických laboratóriách, a tiež v oblasti s problematikou životného prostredia. Naši absolventi pracujú na univerzitách, v Slovenskej akadémii vied, v priemysle, v medicínskych pracoviskách aj v súkromných firmách informačných technológií.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Základnými podmienkami prijatia na magisterské štúdium je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
Uchádzač o magisterské štúdium si podáva prihlášku na štúdium na Fakultu prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: https://e-prihlaska.ukf.sk/ais/eprihlas/#!/homeDoplňujúce informácie
Základným kritériom hodnotenia výsledkov predchádzajúceho štúdia uchádzača je vážený študijný priemer za predchádzajúce štúdium. Výsledky štúdia a aktivity uchádzač dokladuje príslušným diplomom a dodatkom k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu, resp. výpisom o absolvovaných predmetoch za 1. až 5. semester štúdia, certifikátmi, diplomami a pod. priloženými k prihláške.
Hodnotenie umožní výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností tak, aby sa na štúdium dostali uchádzači s najlepšími predpokladmi na štúdium.

Podmienky pre zahraničných študentov

1) Študijný program je vhodný aj pre uchádzačov zo zahraničia.

2) Štandardná dĺžka štúdia v slovenskom jazyku nie je spoplatnená. 

3) Podrobné informácie sú dostupné na https://www.fpvai.ukf.sk/sk/studium-fpv-ukf/aktualna-ponuka-studijnych-programovPodmienky prijatia bez prijímacej skúšky
Podmienkou prijatia je preukázanie splnenie zákonnej podmienky pre príslušný stupeň štúdia najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Poradenskú činnosť oblasti kariéry, financií, práva, zdravia a iných poskytuje Študentské centrum UKF. Venuje sa zároveň poradenstvu pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami.
Koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami:
doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD.
PaedDr. Vladimíra Poláčková PhD.
Informácie:
https://www.ukf.sk/sc/poradenstvo-a-podpora-pre-studentov-so-specifickymi-vzdelavacimi-potrebami


Všeobecné informácie k prijímacej skúške
• na vedecké študijné programy sú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe hodnotenia výsledkov predchádzajúceho štúdia,
• na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetov akreditovaných na Fakulte prírodných vied - biológia, chémia, ekológia, fyzika, geografia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe hodnotenia výsledkov predchádzajúceho štúdia,
• na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetu akreditovaného na Fakulte prírodných vied s predmetom z ponuky ostatných fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre budú uchádzači prijímaní na základe úspešne vykonanej prijímacej skúšky z predmetu druhej fakulty, ak je prijímacia skúška fakultou predpísaná alebo bez prijímacích skúšok – na základe hodnotenia výsledkov predchádzajúceho štúdia


Forma prijímacej skúšky
Bez prijímacej skúšky.

 • Podanie prihlášky na štúdium

  07.12.2023 - 30.04.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  10.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • Certifikát (papierová forma)
 • Diplom zo súťaží (papierová forma)
 • Diplom (papierová forma)
 • *Iné (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Olympiáda (papierová forma)
 • Osvedčenie (papierová forma)
 • Potvrdenie o praxi (papierová forma)
 • Vysvedčenie o štátnej skúške (papierová forma)
 • Vysvedčenia 1-3 (v jednom súbore) (papierová forma)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka (papierová forma)
 • *Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Portal VS prihlášky pre druhý stupeň NEODOSIELA na FPVaI UKF v Nitre. Ak máte záujem podať prihlášku, urobte tak prostredníctvom portálu: https://e-prihlaska.ukf.sk/ais/eprihlas/#!/home

Poplatok za prijímacie konanie:
• za elektronickú prihlášku 25,00 EUR podanú prostredníctvom Akademického informačného systému UKF https://e-prihlaska.ukf.sk/ais/eprihlas/#!/home
• za papierovú prihlášku 30,00 EUR.
Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000073017
Kód banky: 8180
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0007 3017
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol:
• pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
• pri papierovej prihláške
• 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
• 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu
Konštantný symbol: 0308

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Ďurfinová – zdurfinova@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 05.12.2023 10:49

Upozorniť na neaktuálne údaje