Physics of Materials

Predmety študijného programu Fyzika materiálov sú postavené na základe bakalárskeho štúdia fyziky. Sú tu predovšetkým predmety vysvetľujúce vlastnosti a štruktúru neorganických látok: kvantová mechanika, fyzika tuhých látok, termodynamika a štatistická fyzika, transportné javy, kvantitatívna a kvalitatívna chemická analýza, ďalej predmety, ktoré sa venujú experimentálnym metódam: meranie mechanických veličín, meranie termofyzikálnych veličín, meranie elektrických veličín, termické analýzy, skúmanie štruktúry, a taktiež predmety zaoberajúce sa materiálmi: kovové materiály, keramické materiály, nekovové materiály. Študent pripraví výstupné správy troch semestrálnych prác, ktoré už majú charakter vedeckých prác. Študent sa zúčastňuje ako poslucháč seminárov Termofyzikálneho laboratória. Absolvent študijného odboru fyzika materiálov získa hlboké vedomosti a pochopí podstatné fakty, princípy a teórie vo fyzike, má základné znalosti z príbuzných a hraničných prírodovedných odborov a dokáže ich cieľavedome a tvorivo využívať pri riešení úloh základného a aplikovaného fyzikálneho výskumu a reagovať tým na aktuálne potreby spoločnosti. Absolvent fyziky materiálov rovnako získa schopnosť používať a rozvíjať metódy fyzikálnych a niektorých technických vedných disciplín, pracovať s prístrojmi a materiálom používaným v základnom a aplikovanom fyzikálnom výskume, analyzovať údaje získané v experimentálnom výskume a v laboratóriu a na základe získaných údajov a s využitím domácej a zahraničnej vedeckej literatúry navrhnúť možné riešenie problému.

Prospects of graduates

https://www.fpv.ukf.sk/sk/studium-fpv-ukf/aktualna-ponuka-studijnych-programovInformation on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
Základnými podmienkami prijatia na magisterské štúdium je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
Uchádzač o magisterské štúdium si podáva prihlášku na štúdium na Fakultu prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: https://e-prihlaska.ukf.sk/ais/eprihlas/#!/homeAdditional information
Základným kritériom hodnotenia výsledkov predchádzajúceho štúdia uchádzača je vážený študijný priemer za predchádzajúce štúdium. Výsledky štúdia a aktivity uchádzač dokladuje príslušným diplomom a dodatkom k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu, resp. výpisom o absolvovaných predmetoch za 1. až 5. semester štúdia, certifikátmi, diplomami a pod. priloženými k prihláške.
Hodnotenie umožní výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností tak, aby sa na štúdium dostali uchádzači s najlepšími predpokladmi na štúdium.

Conditions for international students
Cudzinci sú prijímaní na fakultu v súlade s § 56 a § 57 zákona o vysokých školách.
Detailné informácie o podmienkach prijatia zverejňuje fakulta na osobitných webových stránkach v príslušnej jazykovej mutácii.


Conditions of admission without the entrance exam
Podmienkou prijatia je preukázanie splnenie zákonnej podmienky pre príslušný stupeň štúdia najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Coordinator for students with specific needs
Poradenskú činnosť oblasti kariéry, financií, práva, zdravia a iných poskytuje Študentské centrum UKF. Venuje sa zároveň poradenstvu pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami.
Koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami:
doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD.
PaedDr. Vladimíra Poláčková PhD.
Informácie:
https://www.ukf.sk/sc/poradenstvo-a-podpora-pre-studentov-so-specifickymi-vzdelavacimi-potrebami


General information on the admission exam
• na vedecké študijné programy sú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe hodnotenia výsledkov predchádzajúceho štúdia,
• na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetov akreditovaných na Fakulte prírodných vied - biológia, chémia, ekológia, fyzika, geografia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe hodnotenia výsledkov predchádzajúceho štúdia,
• na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetu akreditovaného na Fakulte prírodných vied s predmetom z ponuky ostatných fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre budú uchádzači prijímaní na základe úspešne vykonanej prijímacej skúšky z predmetu druhej fakulty, ak je prijímacia skúška fakultou predpísaná alebo bez prijímacích skúšok – na základe hodnotenia výsledkov predchádzajúceho štúdia


Form of entrance exam
Bez prijímacej skúšky.

 • Apply the application for study

  01.12.2020 - 30.04.2021

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
 • Certifikát (paper form)
 • Diplom zo súťaží (paper form)
 • Diplom (paper form)
 • Iné (paper form)
 • Maturitné vysvedčenie (paper form)
 • Olympiáda (paper form)
 • Osvedčenie (paper form)
 • Potvrdenie o praxi (paper form)
 • Vysvedčenie o štátnej skúške (paper form)
 • Vysvedčenia 1-3 (v jednom súbore) (paper form)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka (paper form)
 • Životopis (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 25 €

Billing information
Portal VS prihlášky pre druhý stupeň NEODOSIELA na FPV UKF v Nitre. Ak máte záujem podať prihlášku, urobte tak prostredníctvom portálu: https://e-prihlaska.ukf.sk/ais/eprihlas/#!/home

Poplatok za prijímacie konanie:
• za elektronickú prihlášku 25,00 EUR podanú prostredníctvom Akademického informačného systému UKF https://e-prihlaska.ukf.sk/ais/eprihlas/#!/home
• za papierovú prihlášku 30,00 EUR.
Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000073017
Kód banky: 8180
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0007 3017
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol:
• pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
• pri papierovej prihláške
• 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
• 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu
Konštantný symbol: 0308

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Dušan Vallo, PhD. – dvallo@ukf.sk
Last update: 06.02.2021 04:46

Draw attention to not topical data