Environmentalistika

Obsah študijného programu zodpovedá obsahu študijného odboru, na riadne skončenie tretieho stupňa vysokoškolského štúdia Environmentalistiky v dennej aj v externej forme je potrebné získať spolu 240 kreditov. Kredity jadra z vedeckej časti sú obsiahnuté v ponúkaných oblastiach vedeckej časti študijného programu: publikačná činnosť, ohlasy, aktívna prezentácia výsledkov, projekty a ďalšie činnosti. Po obsahovej stránke predmety študijného programu v oboch formách vychádzajú zo znalostí absolventa prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny, príp. v príbuzných odboroch. Doktorand získa v rámci absolvovania študijnej časti študijného programu analytické a syntetické poznatky z oblasti environmentálnych manažérskych systémov, environmentálnych systémov (lesné, poľnohospodárske, urbanizované a rekreačné), energetických zdrojov v životnom prostredí, krajinnej ekológie a krajinnoekologického plánovania, ochrany a využívania krajiny, environmentálneho monitoringu, GIS v ekológii a environmentalistike, prírodného prostredia a zdrojov, všeobecnej ekológie a pod. Vedecká časť študijného programu je zameraná na výskum aktuálneho vedeckého problému z odboru, prezentáciu a publikovanie vlastných výsledkov doktoranda, ohlasy a citácie a projektovú činnosť doktoranda. Zároveň sa prakticky oboznámia s metódami výskumu krajiny, jej biotických a abiotických zložiek s konkrétnymi výstupmi na príkladoch modelových území, pričom využívajú priestorové analýzy krajiny, najmä v prostredí geografických informačných systémov.Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu Environmentalistika (Philosophiae doctor „PhD.“) získava rozsiahle teoretické vedomosti vo vednom odbore. Nadobúda metodické schopnosti pre tímovú výskumnú prácu pri riešení spektra výskumných úloh otázok zmien krajiny a dopadov týchto zmien na biodiverzitu, pri riešení úloh vyplývajúcich z environmentálnej legislatívy a bude pripravený zapojiť sa do medzinárodných projektov. Získa tiež skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v domácich a medzinárodných vedeckých časopisoch. Absolvent systematicky sleduje rozvoj vedného odboru v medzinárodnom meradle, ovláda vedecké metódy v environmentalistike a v príbuzných odboroch vrátane informačných a komunikačných technológií, ktoré tvorivo uplatňuje v základnom aj aplikovanom výskume. Vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov. Má schopnosti formulovať vedecký problém, vypracovať projekt a viesť riešiteľský kolektív. Predpokladá sa, že viacerí absolventi doktorandského štúdia budú pokračovať v postdoktorandskom štúdiu na zahraničných univerzitách. Taktiež môže absolvent vykonávať vedeckú, výskumnú a konzultačnú činnosť so zameraním na environmentálne vedy. K tomu je potrebné pripraviť ho nielen po stránke odbornej, ale aj personálnej, preto sa jeden z dôrazov kladie na samostatnú, tvorivú prácu počas celého štúdia. Získanú odbornosť môže využiť najmä vo vedeckej sfére, na rôznych stupňoch štátnej správy a samosprávy, v oblasti environmentálneho manažérstva, príp. získané poznatky z magisterského štúdia odovzdávať laickej verejnosti pri rôznych podujatiach alebo v centrách environmentálnej výchovy. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu zameraného na analýzu ekologickej a environmentálnej kvality krajinných zložiek, metódy ekologickej syntézy, ktoré vedú k návrhom opatrení na ochranu a zachovanie biodiverzity a celkového charakteru krajiny. Získa spôsobilosť samostatne, tvorivo a komplexne riešiť problematiku, súvisiacu s teoretickými otázkami ekológie krajiny, biodiverzity a ochrany prírody, s racionálnym využívaním prírodných zdrojov ako aj ekologizáciou vybraných odvetví.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Deň otvorených dverí

  16.02.2017

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o úhrade poplatku (papierová forma, elektronická forma)
 • prehľad publikačnej činnosti (papierová forma, elektronická forma)


Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

 • za elektronickú prihlášku 25,00 EUR podanú prostredníctvom Akademického informačného systému UKF
 • za papierovú prihlášku 30,00 EUR.

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000073017

Kód banky: 8180

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0007 3017

SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:

 • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
 • pri papierovej prihláške
  • 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
  • 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu

Konštantný symbol: 0308

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Dušan Vallo, PhD. – dvallo@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 21.09.2018 09:55

Upozorniť na neaktuálne údaje