Učiteľstvo praktickej prípravy

Bakalársky študijný program učiteľstvo praktickej prípravy je zameraný na prípravu kvalifikovaných učiteľov predovšetkým pre oblasť praktického profesijného výcviku žiakov na stredných odborných školách.

Študijný program poskytuje všetkým študentom v rámci spoločného základu potrebné vedomosti v oblasti pedagogiky a psychológie prostredníctvom skupín predmetov zameraných na tieto vedné disciplíny. Zároveň umožňuje od druhého ročníka diferenciáciu štúdia výberom voliteľných predmetov v rámci troch odborných špecializácií, ktoré umožňujú získať potrebné profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej odbornej oblasti. Štruktúra týchto odborných predmetov je preto rozčlenená do troch blokov, ktoré reprezentujú príslušnú profesijnú oblasť. Sú to bloky predmetov v rámci profesijných oblastí: Elektrotechnika, Ekonomika a administratíva, Strojárstvo.Uplatnenie absolventov

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore učiteľstvo profesijných odborov a praktickej prípravy je spôsobilý podľa dosiahnutého stupňa vzdelania vykonávať profesiu:

 • učiteľa (majstra odbornej výchovy) odborného praktického výcviku a ďalších praktických (zručnostných) profesijných predmetov na stredných odborných učilištiach a stredných odborných školách,
 • administratívno – technického pracovníka pre zabezpečovanie praktického vyučovania v odbornom vzdelávaní,
 • inštruktora predmetnej odbornej oblasti v mimoškolskej činnosti s mládežou a i.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola DTI na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
 • Na štúdium budú absolventi stredných škôl prijatí bez prijímacích skúšok na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole.


Bez prijímacích skúšok
áno

Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky.

 • Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať: Prílohy:
  • overená kópia maturitného vysvedčenia
  • tohoroční maturanti predložia maturitné vysvedčenie v deň zápisu na štúdium
  • životopis

Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať na adresu:
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad VáhomForma prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  30.09.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola DTI na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 730 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 730 €


Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Nová Dubnica

Číslo účtu: 0362690627/0900

IBAN: SK83 0900 0000 0003 6269 0627

SWIFT: GIBASKBX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola DTI na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Sofia Príbelszká – pribelszka@dti.sk
Posledná aktualizácia: 18.07.2023 14:20

Upozorniť na neaktuálne údaje