Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

Absolvent je pripravený zaujať miesto učiteľa hudobného umenia a cirkevnej hudby

na základných umeleckých a odborných stredných školách. Taktiež je pripravený zaujať miesto organistu a vedúceho cirkevného zboru v cirkevných organizáciach.Uplatnenie absolventov

Absolvent nadobudne vedomostiz hudobnej pedagogiky, hudby a cirkevnej hudby a má schopnosť kriticky a metodicky myslieť a zapojiť sa do tvorby didaktických projektov a metodických textov  v tomto odbore. Orientuje sa v školskej legislatíve a v cirkevných dokumentoch, vie uplatniť svoj odborný potenciál v rôznych inštitúciách umenia kultúry a udržiava kontakt s posledným vývojom vo svojej špecializácii. Absolvent nadobudol zručnosťvykonávať úlohu organistu, kantora, chrámového hráča alebo dirigenta v cirkevných, či osvetových inštitúciách. Vie inštrumentovať cirkevnú hudbu pre jednotlivé hlasy chrámového spevokolu alebo pre jednotlivé nástroje chrámového orchestra a vie pripraviť a zrealizovať hudobnú dramaturgiu liturgie podľa hudobných a teologických pravidiel. Je predpoklad, že časť absolventov tohto študijného programu je pripravená zvyšovať svoju kvalifikáciu štúdiom na treťom stupni VŠ doma i v zahraničí.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

-      absolvovanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, alebo druhého stupňa

     v rovnakom alebo príbuznom študijnom programe

-      súčasťou overovania schopností je talentová prijímacia skúška

-      na štúdium budú prijatí tí uchádzači, ktorí najlepšie splnia stanovené podmienky pre

     prijímanie na štúdium, s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači

     s potrebnými schopnosťami a predpokladmi

na prijímacej skúške sa musia zúčastniť všetci uchádzači, ktorí počas bakalárskeho štúdia na štátnej záverečnej skúške dosiahli horšie hodnotenie ako D v danom odbore. Poradie uchádzačov o štúdium bude zostavené podľa dosiahnutých študijných výsledkov v bakalárskom štúdiu (vážený študijný priemer). V prípade zhodnosti študijných výsledkov sa bude brať do úvahy priemer štátnej skúšky.Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopnosti na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Emil Ragan, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

– získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,

– záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty,

– prihláška podaná v termíne s potrebnými prílohami(Úplnosť príloh k prihláške ustanovil AS TFKU podľa § 27, ods.1, písm. i) zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení násl. predpisov.),

– splnenie podmienok prijímacieho konania.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2023 - 30.04.2023

  • Konanie prijímacej skúšky

    14.06.2022 - 14.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
  • overená kópia rodného listu (elektronická forma)
  • čestné prehlásenie o rešpektovaní ducha Katolíckej univerzity (elektronická forma)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 650 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 650 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Katolícka univerzita v Ružomberku, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

Číslo účtu: SK86 8180 0000 0070 0008 5886 Informácia pre prijímateľa: „PP“,

Variabilný symbol: 1550501

Konštantný symbol: 0308

– Ústrižok o zaplatení poplatku alebo jeho kópiu treba nalepiť na 3. stranu prihlášky

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Posledná aktualizácia: 16.02.2023 15:37

Upozorniť na neaktuálne údaje