Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)

Ciele vzdelávania študijného programu 

 1. Nadobudnúť základné zručnosti a návyky, ktoré budú viesť k zdôvodnenému a kritickému poznaniu minulosti a osvojiť si schopnosť jasne komunikovať toto poznanie. 

 1. Získať široké vedomosti o politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych dejinách ľudskej spoločnosti ako základ pre ďalšie vzdelávanie a pôsobenie vučiteľskom povolaní. 

 1. Identifikovať a vyhľadať historické pramene a spoľahlivé zdroje informáciía osvojiť si kritický prístup k primárnej a sekundárnej literatúre. 

 1. Interpretovať dôkazy a historickú argumentáciu, vytvárať primerané historické vysvetlenia s využitím interdisciplinárneho prístupu. Samostatne formulovať svoje závery a prezentovať ich ústnou a písomnou formou. 

 1. Poznať základné princípy a obsah výučby histórie na základných a stredných školách a to v úzkom prepojení s vlastnou reflexiou vyučovania histórie a zužitkovaním vedomostí nadobudnutých v učiteľskom základe. 

 

Výstupy vzdelávania študijného programu  

vedomosti 

V1študentdisponuje základnými vedomosťami o dôležitých udalostiach z politických, hospodárskych, spoločenských a kultúrnych dejín 

V2ovláda vedomosti o kľúčových udalostiach historického vývoja a vie ich aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese 

V3pozná široké spektrum primárnych a sekundárnych prameňov historického výskumu 

V4ovláda základné princípy historickej kritiky a metódy práce s prameňmi 

 

zručnosti 

Z1študentvie kriticky zhodnotiť historické pramene a sekundárnu literatúru 

Z2dokáže analyzovať a primerane riešiť rôznorodé pedagogické situácie, ktoré súvisia s vyučovaním dejepisu 

Z3efektívne pracuje v tíme, vie primerane riadiť jeho prácu a komunikovať a kooperovať s členmi tímu 

Z4identifikuje kľúčové udalosti historického vývoja a dokáže ich využiť vo výchovno-vzdelávacom procese 

 

kompetentnosti 

K1študentpri riešení problémov dokáže pracovať interdisciplinárne 

K2samostatne vykonáva pedagogickú asistenciu a použiť základné nástroje diagnostiky, intervencie a prevencie 

K3rieši úlohy a projekty, formuluje svoje myšlienky ústnou aj písomnou formou, konštruktívne argumentuje 

K4samostatne navrhne riešenie špecifického problému v meniacom sa prostredí,  je schopný ďalšieho vzdelávania 

K5využíva moderné informačné a komunikačné technológieUplatnenie absolventov

Profil absolventa 

Absolventbakalárskehoštudijného programuučiteľstvo histórie v kombináciizíska úplné vysokoškolské vzdelanieprvéhostupňa v študijnom odboreučiteľstvo a pedagogické vedy.Absolvent má komplexné vedomosti o dôležitých udalostiach z politických, hospodárskych, spoločenských a kultúrnych dejín. Dokáže identifikovať a argumentačne zdôvodniť kľúčové udalosti historického vývoja. Výborne sa orientuje v primárnych a sekundárnych prameňoch historického výskumu. Má kritické myslenie a dokáže formulovať svoje myšlienky ústne aj písomne. Na základnej úrovni chápe socializačný a výchovný proces v širších sociálno-vedných súvislostiach. Je pripravený na kontinuálne vzdelávanie. Ako absolvent učiteľstva chápe socializačný a výchovný proces v širších sociálno-vedných súvislostiach. Pozná princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia príslušných vekových kategórií, ako aj aktuálnu školskú legislatívu.  Je spôsobilý metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania. Absolvent získal vedomosti a zručnosti z oblasti sociálno-vedného základu a pedagogicko-psychologického základu.Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia učiteľstva je schopný uplatniť sa ako asistent učiteľa na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Ďalej ako pomocný pedagóg voľného času, pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. 

 

 1. Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov: 

Povolania, kde sa môžu uplatniť absolventibakalárskehoštudijného programuučiteľstvo histórie v kombináciipodľaštatistickej klasifikácie zamestnaní (SK ISCO-08_2020):2359001 pedagogický asistent,5312001 pracovník s mládežou,2359010 lektor v práci s mládežou,2359012 koordinátor práce s mládežou 

 

 1. Relevantné externé zainteresovanéstrany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladuzískanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania: 

Nie je to prípad regulovaných povolaní. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium pre študijné programy:

FILOZOFIA, HISTÓRIA, UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII (okrem UČITEĽSTVA ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V KOMBINÁCII) a MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM

 

 • získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania;  
 • záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
 • v prípade uchádzačov o štúdium v študijnom programe UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V KOMBINÁCII, ktorí získali stredoškolské vzdelanie mimo SR a zároveň neabsolvovali vysokoškolské štúdium aspoň prvého (bakalárskeho) stupňa v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry,  je potrebné dokladovať úroveň ovládania slovenského jazyka (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca) - minimálne na úrovni B2.

 

Uchádzači budú do výsledného poradia zaradení na základe výsledkov maturitnej skúšky.Doplňujúce informácie

Filozofická fakulta KU ponúka aj možnosť medzifakultných učiteľských kombinácií, t. j. uchádzač si môže vybrať jeden predmet z ponuky Filozofickej fakulty KU a jeden predmet z ponuky Pedagogickej fakulty KU (akreditované študijné programy PF nájdete na http://pf.ku.sk). Uchádzači o štúdium medzifakultných programov musia splniť podmienky prijatia z oboch učiteľských predmetových špecializácií.

Pre učiteľské študijné programy hudobná výchova, výtvarná výchova a telesná výchova je potrebné úspešné absolvovanie talentovej skúšky.

Zdravotne znevýhodnení uchádzači môžu požiadať o určenie formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich znevýhodnenie (písomná žiadosť sa posiela spolu s prihláškou na štúdium).

Viac na stránke http://ff.ku.sk časť prijímacie konaniePodmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, poradna@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

K prihláške je potrebné pripojiť:

a)       overenú kópiu maturitného vysvedčenia

b)      potvrdenie o zaplatení poplatku, ktoré je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky, v prípade elektronickej prihlášky priložiť ako prílohu (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná),

 

v prípade uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí je taktiež potrebné najneskôr do dňa zápisu doložiť: 

 

c)       rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy za účelom pokračovania v štúdiu v SR,

d)      certifikát dokladujúci úroveň ovládania slovenského jazyka na úrovni minimálne B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (platí pre uchádzačov o študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii, ktorí získali stredoškolské vzdelanie mimo SR a zároveň neabsolvovali vysokoškolské štúdium aspoň prvého (bakalárskeho) stupňa v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry).

 

Podpísaná klasická prihláška sa posiela na adresu:

 

Katolícka univerzita v Ružomberku,

Filozofická fakulta, Študijné oddelenie,

Hrabovská cesta 1B,

034 01 Ružomberok

 

Uchádzači o štúdium môžu taktiež podať len elektronickú prihlášku bez nutnosti vytlačiť ju, podpísať ju a poslať ju na poštovú adresu fakulty.

Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácia o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo klasickou poštou.

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: najneskôr 16.júna 2024.

Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk.Forma prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  21.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
90


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1080 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 08.04.2024 07:33

Upozorniť na neaktuálne údaje