Učiteľstvo ekonomických predmetov

Absolvent dvojročného magisterského študijného programu Učiteľstvo ekonomických predmetov je spôsobilý vykonávať profesiu učiteľa ekonomických predmetov na stredných odborných školách, školského metodika pre výučbu skupín ekonomických predmetov v rámci odborného vyučovania, špecializovaného pracovníka štátnej správy, resp. metodika odborných inštitúcií pre oblasť odborného vzdelávania a výcviku. Absolvent je schopný projektovať, realizovať a reflektovať výučbu v triede, teda zvláda učiteľskú spôsobilosť, participovať na vývoji metodických materiálov pre vyučovací proces a na projektovaní celoživotného vzdelávania dospelých v odbornom zameraní, pripravený študovať na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania (PhD.), permanentne sa vzdelávať a má získané návyky profesijne sa zdokonaľovať ďalším vzdelávaním.Uplatnenie absolventov

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania (Mgr.) v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy je:

 • spôsobilý vykonávať profesiu učiteľa ekonomických predmetov na stredných odborných školách,
 • spôsobilý vykonávať profesiu školského metodika pre výučbu skupín ekonomických predmetov v rámci odborného vyučovania,
 • špecializovaného pracovníka štátnej správy, resp. metodika odborných inštitúcií pre oblasť odborného vzdelávania a výcviku,
 • schopný projektovať, realizovať a reflektovať výučbu v triede, teda zvláda učiteľskú spôsobilosť,
 • schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre vyučovací proces a na projektovaní celoživotného vzdelávania dospelých v odbornom zameraní,
 • schopný využívať získané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojho odboru,
 • pripravený študovať na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania (PhD.),
 • pripravený permanentne sa vzdelávať a profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola DTI na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „Učiteľstvo praktickej prípravy“, "Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch" alebo v príbuznom študijnom programe
 • Na štúdium budú prijatí uchádzači bez prijímacích skúšok, na základe posúdenia predpokladov uchádzača úspešne absolvovať štúdium v rámci prijímacieho konania. Pri prijímacom konaní komisia posudzuje doterajšie študijné výsledky uchádzača.


Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky a je realizované formou posudzovania podkladov predložených v rámci prihlášky na štúdium.


Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:

 • riadne vyplnené tlačivo prihláška, ktorej súčasťou je potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium

prílohy:

 • overená kópia vysokoškolského diplomu (absolventi DTI v Dubnici nad Váhom priložia neoverenú kópiu vysokoškolského diplomu)
 • životopis
 • overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (neplatí pre absolventov DTI)


Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať na adresu školy. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  30.09.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola DTI na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1132 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1132 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola DTI na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Sofia Príbelszká – pribelszka@dti.sk
Posledná aktualizácia: 17.10.2022 12:36

Upozorniť na neaktuálne údaje