Tvorba a konštrukcia nábytku

Profil absolventa

Absolvent má vedomosti z oblasti: štruktúry a vlastností dreva, prvostupňového a druhostupňového spracovania dreva, CAM systémov a strojných zariadení pre spracovanie dreva, lepidiel a lepenia dreva, náterových látok a povrchovej úpravy, konštrukcie nábytku s využitím tradičných a moderných spojov a technického vybavenia pre nábytok, skúšania a vyhodnocovania bezpečnosti a funkčnosti nábytkových konštrukcií. Má tvorivý prístup pri komplexnom navrhovaní nábytkových konštrukcií, riešení úloh technickej prípravy výroby nábytku a drevárskych výrobkov.

Absolvent disponuje potrebnou zručnosťou v oblasti technického zobrazovania, pre ktoré využíva moderné CAD softvéry. Výstupy z CAD softvérov vie spracovať na technické dáta potrebné pre programovanie CNC strojných zariadení používaných v drevárskom a nábytkárskom priemysle.

Vie efektívne koordinovať spoluprácu medzi dizajnérmi, technológmi, špecialistami iných technických profesií ako aj manažérmi. Tvorivo a flexibilne pracuje v kolektíve konštruktérov nábytku, pri výrobe a uplatnení nábytku a výrobkov z dreva na trhu, taktiež dokáže udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore.

 Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného pentarogramu Tvorba a konštrukcia nábytku sa uplatní ako odborník v oblasti spracovania dreva a výroby nábytku a drevárskych výrobkov, vo verejnom aj súkromnom sektore. Uplatnenie nachádza na technických pozíciách v prevádzkach výroby nábytku a drevárskych výrobkov, v predvýrobnej a konštrukčnej príprave, pri zabezpečení a realizácii zákaziek, v interiérových štúdiách a predajniach nábytku ako technický poradca a v skúšobni nábytku ako odborný pracovník. Taktiež sa uplatní ako samostatný konštruktér nábytkových konštrukcií, výrobca nábytku, operátor CNC strojov v nábytkárskej výrobe, prípadne ako kontrolór kvality výrobných procesov.

Absolvovaním študijného programu Tvorba a konštrukcia nábytku absolvent získa a napĺňa odborné očakávania na kvalifikovaný výkon aj týchto zamestnaní:

-   Špecialista technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií

-   Produktový špecialista

-   Špecialista v oblasti skúšobníctva a posudzovania zhody 

-   Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Bez prijímacích skúšok, len na základe výberového prijímacieho konania (vyhodnotenie výsledkov štúdia zo strednej školy)Doplňujúce informácie

Deň otvorených dverí: 25. január 2023  - detailné informácie na www.tuzvo.sk a df.tuzvo.skPodmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie na študijný program Tvorba a konštrukcia nábytku sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy.

Vyhodnotenia študijných výsledkov na strednej škole

 • dosiahnuté študijné výsledky sa vyjadria priemernou hodnotou prospechu počas štúdia na strednej škole,
 • študijný priemer vypočítať z koncoročných vysvedčení 4 ročníkov strednej školy,

 • za študijný priemer 1,00 je 100 bodov, za študijný priemer 4,00 je 0 bodov. Lineárnou funkciou sa podľa priemeru priradí počet bodov,

 • v priemere maturity nezohľadňovať úroveň a vyhodnocovať ju len pre informáciu,

 • kvalita dosiahnutých výsledkov na rôznych typoch škôl sa zohľadní vynásobením dosiahnutého bodového zisku koeficientom 1,00 pre absolventov gymnázií, koeficientom 0,9 pre absolventov odborných škôl a koeficientom 0,8 pre absolventov učilíšť.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • prihláška sa podáva výlučne elektronicky na adrese https://is.tuzvo.sk/prihlaska/, následne je potrebné vytlačiť prihlášku priamo zo systému a zaslať podpísanú na adresu: Študijné oddelenie DF TUZVO, T.G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen
 • Elektronická prihláška bez doručenia papierovej prihlášky na študijné oddelenie Drevárskej fakulty je neplatná.

 • povinné prílohy:
  • životopis uchádzača,
  • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (platí pre uchádzačov, ktorí už maturovali v Slovenskej republike, resp. v Českej republike)
  • úradne overenú kópiu nostrifikácie dokladu o získaní stredoškolského vzdelania (platí pre uchádzačov, ktorí už maturovali v zahraničí),
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie v čase podania prihlášky,
 • uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2022/2023, potvrdzuje študijný priemer a výpis známok z koncoročných  vysvedčení 1. – 3. ročníka strednej školy v tlačive prihlášky riaditeľstvo absolvovanej strednej školy,
 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka sú povinní všetci uchádzači doručiť na študijné oddelenie Drevárskej fakulty ihneď po ich prevzatí -  najneskôr do 14. júna 2023,  
 • uchádzači, ktorí maturovali minulý rok a skôr, prikladajú k prihláške úradne overenú  fotokópiu maturitného vysvedčenia a všetkých vysvedčení zo strednej školy (učilišťa, nadstavbového štúdia) a  vypíšu v prihláške študijný priemer známok jednotlivých ročníkov koncoročných vysvedčení 1. – 4. ročníka  (resp. aj 5.ročníka),
 • na každý študijný program a formu štúdia je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,
 • zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR,
 • uchádzači sú prijímaní na štúdium na základe vyhodnotenia výsledkov štúdia zo strednej školy (okrem uchádzačov Dizajnu nábytku a interiéru),
 • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,
 • fakulta zašle pozvánku uchádzačom o štúdium v študijnom odbore Umenie
 • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne (viď. časť IV. Akreditované ŠP),
 • výsledky prijímacej skúšky a prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania.


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 31.03.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  14.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o úhrade manipulačného poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1250 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene         

Banka: Štátna pokladnica

Kód banky: 8180

Účet: 7000271101

IBAN: SK 19 8180 0000 0070 0027 1101

 

Variabilný symbol:   

   elektronické prihlášky – číslo vygenerované informačným systémom univerzity  

   (totožné s evidenčným číslom prihlášky)             

 

Konštantný symbol: 0308

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 07.10.2022 08:15

Upozorniť na neaktuálne údaje