Tvorba a konštrukcia nábytku

Profil absolventa

Absolvent má poznatky o štruktúre a vlastnostiach dreva, o jeho modifikácií a interakciách s inými látkami a rôznymi formami energie, o technológiach spracovanie a pretvárania dreva na drevné produkty a o zákonitostiach týchto procesov. Vie aplikovať vedomosti o vlastnostiach materiálov a nábytkových konštrukciách, na základe ktorých je schopný riešiť problémy inovačného procesu tvorby nových funkčných a bezpečných výrobkov so zameraním na interiérové prvky a nábytok.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu „Tvorba a konštrukcia nábytku“ sa uplatní v konštruktérskych kolektívoch s využitím vedomostí pre inováciu a vývoj nových produktov a technického vybavenia súvisiaceho s nábytkovými konštrukciami. Má predpoklady na obsadenie vyšších technických alebo manažérskych pozícií, v riadení projektov, v zlepšovaní kvality výroby a výrobkov zavádzaním systémov kvality v prevádzkach spracovania dreva a drevných materiálov. Uplatnenie môže nájsť v skúšobných alebo výskumno-vývojových ústavoch, na Slovensku ale aj v zahraničí. Je kompetentný vytvoriť vlastné prevádzky na výrobu nábytku a výrobkov z dreva a projekčné  kancelárie so zameraním na tvorbu nábytku. Môžu poskytovať odborné služby súvisiace s technológiami a produktmi potrebnými pre výrobu nábytku.

Po absolvovaní doplnkového pedagogického štúdia môže absolvent pôsobiť ako pedagóg odborných predmetov na strednej a ako pracovník vysokej škole.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako študenti zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie uchádzačov sa na všetky inžinierske študijné programy odboru Drevárstvo uskutoční formou výberového prijímacieho konania bez účasti uchádzačov. Úroveň a charakter absolvovaného bakalárskeho štúdia sa posúdi na základe vyhodnotenia váženého študijného priemeru celého bakalárskeho štúdia a celkového výsledku štátnej skúšky. Absolventom študijného programu príbuzného odboru sa stanoví povinnosť absolvovať vybrané predmety z jadra odboru Drevárstvo z prvého stupňa štúdia bez započítania kreditov.

Výberové  prijímacie konanie bez účasti uchádzačov sa uskutoční dňa 20.7.2022.

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu I. stupňa, vysvedčenia o štátnej skúške a  dodatku k diplomu (výpis výsledkov absolvovaných skúšok bakalárskeho štúdia s uvedeným váženým študijným priemerom za bakalársky stupeň štúdia) – poslať, resp.  doručiť  na Dekanát Drevárskej fakulty bezodkladne po ich získaní  -  povinná príloha,

 • elektronickú prihlášku na štúdium je potrebné vyplniť, vytlačiť priamo zo systému, podpísať a poslať na Dekanát Drevárskej fakulty v termíne podávania prihlášok na štúdium.

 • na každý študijný program je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,

 • podmienkou prijatia na štúdium v študijnom programe Tvorba a konštrukcia nábytku študijného odboru  Drevárstvo je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v odbore Drevárstvo, alebo v príbuzných odboroch,

 • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,
 • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne,

 • poradie študentov prijatých na študijné programy sa stanoví na základe dosiahnutých výsledkov a charakteru ukončeného vysokoškolského štúdia prvého I. stupňa, u študijného programu Dizajn nábytku aj vyhodnotenia portfólia, • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2022 - 30.06.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.07.2022 - 15.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • doklad o úhrade manipulačného poplatku (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK 1981800000007000271101

Variabilný symbol: elektronické prihlášky - číslo vygenerované informačným systémom univerzity (totožné s evidenčným číslom prihlášky)

Konštantný symbol: 0308

SEPA platba a platba zo zahraničia:

IBAN číslo účtu : SK 1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód : SPSRSKBA

Banka : Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Variabilný symbol : elektronické prihlášky - číslo vygenerované informačným systémom univerzity (totožné s evidenčným číslom prihlášky)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 29.06.2022 10:03

Upozorniť na neaktuálne údaje