Trestné právo

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie magisterského študijného programu vštudijnom odbore právo.Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, vrámci ktorejvýberová komisia zisťuje pripravenosť uchádzača na daný doktorandský študijný programvtýchto kategóriách:

-vedomosti v rozsahu vysokoškolského vzdelania druhého stupňa vdanom odbore aodborný a vedecký rozhľad uchádzača vozvolenom odbore–posudzujú sa ústnym pohovorom (najmä odpoveďami na otázky komisie),

-projekt ktéme dizertačnej práce–uchádzač predloží a prezentuje vlastný (autorský) projekt ktéme dizertačnej práce (v rozsahu do 3000 slov)–posudzuje sa pôvodnosť aobsah projektu, prezentácia projektu aodpovede areakcie uchádzača na otázky komisie vo vzťahu k projektua

- predpoklady vedeckej činnosti–posudzujú sa vlastnou publikačnou činnosťou uchádzača,

-znalosť cudziehojazyka–posudzuje sa podľa písomných podkladov predložených uchádzačom (vysvedčenie zo štátnej skúšky alebo certifikát najmenej stupňa „B2“ osvedčujúci vyšší stupeň ovládania cudzieho jazyka so schopnosťou porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám)alebo podľa výsledkov písomného preskúšania, ktoré jesúčasťou prijímacieho konania; znalosť cudzieho jazyka je nevyhnutnou podmienkou na prijatie.

Poradie kandidátov určí komisia na neverejnom zasadnutí; poradie kandidátov a výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle.Doplňujúce informácie

Trnavská univerzita vTrnave, Právnická fakulta (ďalej len „fakulta“) uskutočňuje vakademickom roku 2015/2016 akreditovaný doktorandský študijný program ústavné právo, vodbore 3.4.3ústavné právo.

Fakulta v akademickom roku 2015/2016otvára uvedený štvorročný doktorandský študijnýprogram v externej forme štúdia.Jazyk štúdia je slovenský alebo anglický.Externé doktorandské štúdium sa uskutočňuje súhradou školného, ktorého výška je 1500EUR. Fakulta plánuje prijať v akademickom roku 2015/2016 na externú formu doktorandského štúdia v doktorandskom študijnom programe ústavné právo najmenej štyroch študentov.Podmienky pre zahraničných študentov

Ak uchádzač ukončil vysokoškolské štúdium vzahraničí,postupuje sa podľa § 106zákona č. 131/2002 Z. z. ovysokých školách aozmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 238/2005Z.z.opostupe pri uznávaní dokladov ovzdelaníapodľa postupov pri uznávaníštúdia a dokladov –nostrifikácii Trnavskej univerzity vTrnave.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.

tel.: 033/5939 623

e-mail: prf@truni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač oštúdium odošle vyplnenú prihlášku na adresu: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava do16.októbra2015.

Uchádzač môže doručiť vtom istom termíne aj prihlášku velektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu. V tom prípade je povinný do 19.októbra2015 doručiť na adresu sídla fakulty potvrdenie ozaplatení poplatku za prijímacie konanie (ďalej len „poplatok“).

2.Poplatok vo výške 50 EUR(48 EUR vprípadeelektronickej prihlášky),ktorý je určený na materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, uhrádza uchádzač oštúdium na adresu: Trnavská univerzita vTrnave, Právnická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava. Poplatok uhrádza uchádzač poštovou poukážkou a na poukážke uvedie číslo účtu: Štátna pokladnica 7000241244/8180, variabilný symbol: bez symbolu, špecifický symbol: 50002. Originál ústrižku poštovej poukážky uchádzač nalepí na tretiu stranu prihlášky.

3.V prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške sa poplatok nevráti.

4.Kprihláške je uchádzač povinný priložiť:

a)profesijný životopis,

b)overenú kópiu dokladov oabsolvovaní študijného programu druhého stupňa vodbore právo („Mgr.“),

c)overenú kópiu dokladu oudelení akademického titulu „doktor práv“ (JUDr.), ak mu takýto titul bol udelený,

d)zoznam výsledkov doterajšej odbornej činnosti,

e)zoznam publikovaných a nepublikovaných prác, prípadne posudkov na tieto práce,

f)projekt ktéme dizertačnej práce,

g)písomný doklad oovládaní cudzieho jazyka (vysvedčenie zo štátnej skúšky alebo certifikát najmenej stupňa „B2“ osvedčujúci vyšší stupeň ovládania cudzieho jazyka so schopnosťou porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám), ak disponuje takýmto dokladom,

h)doklad ozaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie.Testy

nalosť anglického, nemeckého, francúzskeho alebo ruského jazyka – posudzuje sa podľa písomných podkladov predložených uchádzačom (vysvedčenie zo štátnej skúšky alebo certifikát najmenej stupňa „B2“ osvedčujúci vyšší stupeň ovládania cudzieho jazyka so schopnosťou porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám) alebo podľa výsledkov písomného preskúšania, ktoré je súčasťou prijímacieho konania; znalosť cudzieho jazyka je nevyhnutnou podmienkou na prijatie.  • Podanie prihlášky na štúdium

    16.10.2015

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 48 €

Fakturačné údaje

č. účtu 7000241244/8180

špecifický symbol 50002

variabilný symbol - bez symbolu

doplňujúceho údaje - priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrea Mašková – andrea.maskova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 11.02.2016 20:14

Upozorniť na neaktuálne údaje