Trestné právo

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie magisterského študijného programu vštudijnom odbore právo.Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, vrámci ktorejvýberová komisia zisťuje pripravenosť uchádzača na daný doktorandský študijný programvtýchto kategóriách:

-vedomosti v rozsahu vysokoškolského vzdelania druhého stupňa vdanom odbore aodborný a vedecký rozhľad uchádzača vozvolenom odbore–posudzujú sa ústnym pohovorom (najmä odpoveďami na otázky komisie),

-projekt ktéme dizertačnej práce–uchádzač predloží a prezentuje vlastný (autorský) projekt ktéme dizertačnej práce (v rozsahu do 3000 slov)–posudzuje sa pôvodnosť aobsah projektu, prezentácia projektu aodpovede areakcie uchádzača na otázky komisie vo vzťahu k projektua

- predpoklady vedeckej činnosti–posudzujú sa vlastnou publikačnou činnosťou uchádzača,

-znalosť cudziehojazyka–posudzuje sa podľa písomných podkladov predložených uchádzačom (vysvedčenie zo štátnej skúšky alebo certifikát najmenej stupňa „B2“ osvedčujúci vyšší stupeň ovládania cudzieho jazyka so schopnosťou porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám)alebo podľa výsledkov písomného preskúšania, ktoré jesúčasťou prijímacieho konania; znalosť cudzieho jazyka je nevyhnutnou podmienkou na prijatie.

Poradie kandidátov určí komisia na neverejnom zasadnutí; poradie kandidátov a výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle.Additional information

Trnavská univerzita vTrnave, Právnická fakulta (ďalej len „fakulta“) uskutočňuje vakademickom roku 2015/2016 akreditovaný doktorandský študijný program ústavné právo, vodbore 3.4.3ústavné právo.

Fakulta v akademickom roku 2015/2016otvára uvedený štvorročný doktorandský študijnýprogram v externej forme štúdia.Jazyk štúdia je slovenský alebo anglický.Externé doktorandské štúdium sa uskutočňuje súhradou školného, ktorého výška je 1500EUR. Fakulta plánuje prijať v akademickom roku 2015/2016 na externú formu doktorandského štúdia v doktorandskom študijnom programe ústavné právo najmenej štyroch študentov.Conditions for international students

Ak uchádzač ukončil vysokoškolské štúdium vzahraničí,postupuje sa podľa § 106zákona č. 131/2002 Z. z. ovysokých školách aozmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 238/2005Z.z.opostupe pri uznávaní dokladov ovzdelaníapodľa postupov pri uznávaníštúdia a dokladov –nostrifikácii Trnavskej univerzity vTrnave.Coordinator for students with specific needs

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.

tel.: 033/5939 623

e-mail: prf@truni.skGeneral information on the admission exam

Uchádzač oštúdium odošle vyplnenú prihlášku na adresu: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava do16.októbra2015.

Uchádzač môže doručiť vtom istom termíne aj prihlášku velektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu. V tom prípade je povinný do 19.októbra2015 doručiť na adresu sídla fakulty potvrdenie ozaplatení poplatku za prijímacie konanie (ďalej len „poplatok“).

2.Poplatok vo výške 50 EUR(48 EUR vprípadeelektronickej prihlášky),ktorý je určený na materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, uhrádza uchádzač oštúdium na adresu: Trnavská univerzita vTrnave, Právnická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava. Poplatok uhrádza uchádzač poštovou poukážkou a na poukážke uvedie číslo účtu: Štátna pokladnica 7000241244/8180, variabilný symbol: bez symbolu, špecifický symbol: 50002. Originál ústrižku poštovej poukážky uchádzač nalepí na tretiu stranu prihlášky.

3.V prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške sa poplatok nevráti.

4.Kprihláške je uchádzač povinný priložiť:

a)profesijný životopis,

b)overenú kópiu dokladov oabsolvovaní študijného programu druhého stupňa vodbore právo („Mgr.“),

c)overenú kópiu dokladu oudelení akademického titulu „doktor práv“ (JUDr.), ak mu takýto titul bol udelený,

d)zoznam výsledkov doterajšej odbornej činnosti,

e)zoznam publikovaných a nepublikovaných prác, prípadne posudkov na tieto práce,

f)projekt ktéme dizertačnej práce,

g)písomný doklad oovládaní cudzieho jazyka (vysvedčenie zo štátnej skúšky alebo certifikát najmenej stupňa „B2“ osvedčujúci vyšší stupeň ovládania cudzieho jazyka so schopnosťou porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám), ak disponuje takýmto dokladom,

h)doklad ozaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie.Tests

nalosť anglického, nemeckého, francúzskeho alebo ruského jazyka – posudzuje sa podľa písomných podkladov predložených uchádzačom (vysvedčenie zo štátnej skúšky alebo certifikát najmenej stupňa „B2“ osvedčujúci vyšší stupeň ovládania cudzieho jazyka so schopnosťou porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám) alebo podľa výsledkov písomného preskúšania, ktoré je súčasťou prijímacieho konania; znalosť cudzieho jazyka je nevyhnutnou podmienkou na prijatie. • Apply the application for study

  16.10.2015

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 48 €

Billing information

č. účtu 7000241244/8180

špecifický symbol 50002

variabilný symbol - bez symbolu

doplňujúceho údaje - priezvisko a meno

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

 • Add to Favorites
 • Academic year: 2015/2016
 • University Trnava University in Trnava Faculty of Law
 • Form of study: full-time
 • Anticipated number to be accepted: 0
 • Program code: 12745
 • Field of study: Law
 • Level of study: 3.
 • Length of study: 3
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: PhD.
 • Information about teaching languages: Slovak

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Andrea Mašková – andrea.maskova@truni.sk
Last update: 11.02.2016 20:14

Draw attention to not topical data