Teória a metodológia sociológie

Študijný odbor zahŕňa znalosti týkajúce sa  základných úrovní, subsystémov a procesov v spoločnosti a jej segmentoch, ako aj metodologických prístupov a metodických pravidiel sociologického skúmania sociálnej skutočnosti. Štúdium sa orientuje sa na nadobudnutie poznatkov a zručností, ktoré sa týkajú sociologickej teórie, dejín sociológie a metód sociologického výskumu, ktoré sú doplnené o základné poznatky z pomocných a príbuzných vedných disciplín ako napríklad demografia, štatistika, psychológia, ekonómia, filozofia, politológia, logika a metodológia vedy. K nosným témam patria: sociálne mikro- a makroštruktúry, sociálne procesy, história sociologického myslenia: klasické a súčasné sociologické teórie, metódy a techniky sociologického výskumu a odvetvové sociologické disciplíny podľa zamerania dizertačnej práce.Uplatnenie absolventov

Absolvent v súvislosti s riešením konkrétnych sociálnych problémov je schopný: identifikovať zodpovedajúcu špecifickú oblasť, uviesť a objasniť už použité alebo štandardne používané spôsoby a metódy ich riešenia, ako aj navrhnúť nové spôsoby riešenia; adaptovať a aplikovať tieto riešenia v konkrétnych podmienkach riešenia problému. Absolvent je schopný samostatne formulovať a analyzovať problémy, navrhnúť možné riešenia a viesť projekty zamerané na prácu s ľuďmi, vo verejných inštitúciách a organizáciách, v mediálnom sektore, v sektore služieb a v neziskových organizáciách.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Výberové konanie na základe doterajších študijných výsledkov, odbornej skúšky a odborného pohovoru o prihlásenej téme dizertačnej práce s prihliadnutím na dosiahnuté výsledky doterajšieho vzdelania. Akceptujú sa prihlášky absolventov daného študijného programu alebo príbuzných študijných programov. O akceptovaní prihlášky rozhoduje prijímacia komisia.Doplňujúce informácie

FF TU ponúka svojim študentom ubytovanie, služby univerzitnej knižnice, katedrové knižnice, celý rad špecializovaných učební a pracovísk, ako sú videoprezentačné učebne, multimediálne učebne, multifunkčnú aulu, pracovisko pre doktorandov, Centrum komunikácie, centrálny IT systém, Modulárny akademický informačný systém, Univerzitné pastoračné centrum, služby psychologickej poradne, univerzitnej jedálne a viacero ostatných podporných služieb.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Iveta Schusterová, PhD., Katedra psychológie, tel.č. +421 33/5939 361,

e-mail: iveta.schusterova@truni.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.10.2020 - 31.03.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
200


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Platobné údaje
Banka: štátna pokladnica
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0024 1228
Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou
Špecifický symbol: 10002
Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno
Údaje pre platbu zo zahraničia: IBAN SK35 8180 0000 0070 0024 1228 · SWIFT SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik – erik.hrnciarik@truni.sk
Posledná aktualizácia: 21.03.2021 16:11

Upozorniť na neaktuálne údaje