sociológia a sociálna antropológia

Názov: sociológia a sociálna antropológia
Anglický názov študijného odboru: Sociology and Social Anthropology
Kód: 6115
Skupina: Sociálne, ekonomické a právne vedy
Spojenie stupňov: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinárne štúdiá: áno
Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu: PhDr.
Nahrádza študijné odbory: sociálna antropológia
sociológia
teória a metodológia sociológie

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor zahŕňa znalosti týkajúce sa základných úrovní, subsystémov a procesov v spoločnosti a jej segmentoch, ako aj metodologických prístupov a metodických pravidiel sociologického skúmania sociálnej skutočnosti. Orientuje sa na nadobudnutie poznatkov a zručností, ktoré sa týkajú sociologickej teórie, dejín sociológie a metód sociologického výskumu, ktoré sú doplnené o základné poznatky z pomocných a príbuzných vedných disciplín, ako napríklad demografia, štatistika, psychológia, ekonómia, filozofia, politológia, logika a metodológia vedy. Sociálna antropológia zahŕňa znalosti o ľudskej spoločnosti, spoločenstvách a kultúre v ich najrôznejších prejavoch, o ich fungovaní, evolúcii a interakciách získavané dlhodobým etnografickým terénnym výskumom.

K nosným témam v oblasti sociológie patria sociálne mikroštruktúry a makroštruktúry, sociálne procesy, história sociologického myslenia: klasické a súčasné sociologické teórie, metódy a techniky sociologického výskumu. K nosným témam v oblasti sociálnej antropológie patria sociálne mikroštruktúry a makroštruktúry, sociálne procesy, história antropologického myslenia: klasické a súčasné antropologické teórie, metódy a techniky antropologického výskumu, dlhodobý terénny výskum.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Popis prvého stupňa (profesijne orientovaný)

Absolvent disponuje vedomosťami v oblasti študijného odboru vrátane problematiky všeobecnej sociologickej teórie, dejín sociológie i súčasných sociologických teórií na úrovni syntézy. Disponuje základnými poznatkami z filozofie, politológie, logiky a metodológie vedy. Má odborné poznatky zo sociálnej antropológie. Je schopný ich aplikovať pri analýze a vysvetlení konkrétnych sociálnych a kultúrnych javov a problémov konkrétnej lokálnej komunity.

Absolvent preukazuje schopnosť identifikovať a metodologicky relevantne skúmať sociálne javy, procesy a problémy rôzneho druhu. Dokáže získané teoretické a metodologické poznatky aplikovať vo výskumníckej praxi alebo v inej sfére praktickej činnosti. Nadobudnuté poznatky vie samostatne uplatniť pre potreby praxe v oblasti riadenia a organizácie práce, výkonu štátnej alebo verejnej správy, ako aj v podnikateľskom a neziskovom sektore. Absolvent sociálnej antropológie je schopný samostatne si pripraviť a viesť dlhodobý výskumný projekt, pri ktorom uplatní svoj antropologický výcvik, určený na odhalenie, vysvetlenie  a návrh prípadných riešení  týkajúcich  sa sociálnych a kultúrnych javov a správaní. Absolvent sociálnej antropológie si dokáže pripraviť a uskutočniť dlhodobý (niekoľkomesačný) terénny výskum v konkrétnej lokalite a následne aplikovať výsledky terénneho výskumu v praxi.

Absolvent je schopný uplatniť sa pri zbere, spracovaní a interpretácii údajov z realizovaných sociologických výskumov, ďalej v oblasti personalistiky, poradenstva, sociálnej politiky a sociálnej práce alebo v niektorých manažérskych činnostiach. Absolvent ovláda základné poznatky z oblasti sociologickej teórie, histórie sociológie a metodológie sociologického výskumu a je schopný aplikovať ich vo výskumníckej praxi alebo v inej sfére praktickej činnosti. Získal schopnosti identifikovať a metodologicky adekvátne skúmať sociálne javy, procesy a problémy rôzneho druhu, nadobudnuté poznatky vie samostatne uplatniť pre potreby praxe v oblasti riadenia a organizácie práce, výkonu štátnej  alebo verejnej  správy, ako aj v podnikateľskom a  neziskovom sektore. Súčasťou vedomostného profilu je jazyková vybavenosť a zvládnutie moderných informačných technológií.

Popis prvého stupňa

Absolvent disponuje vedomosťami v oblasti študijného odboru vrátane problematiky všeobecnej sociologickej teórie, dejín sociológie i súčasných sociologických teórií na úrovni syntézy. Disponuje základnými poznatkami z filozofie, politológie, logiky a metodológie vedy. Má odborné poznatky zo sociálnej antropológie. Je schopný ich aplikovať pri analýze a vysvetlení konkrétnych sociálnych a kultúrnych javov a problémov konkrétnej lokálnej komunity.

Absolvent preukazuje schopnosť identifikovať a metodologicky relevantne skúmať sociálne javy, procesy a problémy rôzneho druhu. Dokáže získané teoretické a metodologické poznatky aplikovať vo výskumníckej praxi alebo v inej sfére praktickej činnosti. Nadobudnuté poznatky vie samostatne uplatniť pre potreby praxe v oblasti riadenia a organizácie práce, výkonu štátnej alebo verejnej správy, ako aj v podnikateľskom a neziskovom sektore. Absolvent sociálnej antropológie je schopný samostatne si pripraviť a viesť dlhodobý výskumný projekt, pri ktorom uplatní svoj antropologický výcvik, určený na odhalenie, vysvetlenie  a návrh prípadných riešení  týkajúcich  sa sociálnych a kultúrnych javov a správaní. Absolvent sociálnej antropológie si dokáže pripraviť a uskutočniť dlhodobý (niekoľkomesačný) terénny výskum v konkrétnej lokalite a následne aplikovať výsledky terénneho výskumu v praxi.

Absolvent je schopný uplatniť sa pri zbere, spracovaní a interpretácii údajov z realizovaných sociologických výskumov, ďalej v oblasti personalistiky, poradenstva, sociálnej politiky a sociálnej práce alebo v niektorých manažérskych činnostiach. Absolvent ovláda základné poznatky z oblasti sociologickej teórie, histórie sociológie a metodológie sociologického výskumu a je schopný aplikovať ich vo výskumníckej praxi alebo v inej sfére praktickej činnosti. Získal schopnosti identifikovať a metodologicky adekvátne skúmať sociálne javy, procesy a problémy rôzneho druhu, nadobudnuté poznatky vie samostatne uplatniť pre potreby praxe v oblasti riadenia a organizácie práce, výkonu štátnej  alebo verejnej  správy, ako aj v podnikateľskom a  neziskovom sektore. Súčasťou vedomostného profilu je jazyková vybavenosť a zvládnutie moderných informačných technológií.

Popis spojeného prvého a druhého stupňa

Popis druhého stupňa

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru na úrovni hodnotenia. Má základné poznatky z oblasti všeobecnej sociologickej teórie, z dejín sociológie i súčasných sociologických teórií a z metód sociologického výskumu. Takisto disponuje vedomosťami  z podporných sociologických disciplín, ako je štatistika, demografia, spracovanie údajov špeciálnymi IT programami. Absolvent sociálnej antropológie disponuje špeciálnymi odbornými poznatkami niektorého z aktuálnych vedeckých smerovaní sociálnej antropológie, je schopný aplikovať ich pri analýze a vysvetlení konkrétnych sociálnych a kultúrnych javov, dokáže pripraviť a realizovať dlhodobý terénny výskum.

Absolvent disponuje v plnom rozsahu poznatkami zo sociologických teórií a metód sociologického výskumu, doplnenými nielen o poznatky zo špeciálnych sociologických disciplín, najmä sociológia rodiny, sociológia kultúry, sociológia organizácie, sociológia politiky a podobne, ale aj o poznatky z príbuzných disciplín. Absolvent je schopný svoje poznatky tvorivo aplikovať vo vede, výskume a v ďalších oblastiach spoločenskej praxe. Dokáže samostatne koncipovať, pripravovať, realizovať a vyhodnocovať sociologické výskumy a analýzy spoločenských javov vo sfére základného aj aplikovaného výskumu, vyvodzovať syntetické a zhrnujúce závery s výskumnou platnosťou.

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov z oblasti sociológie v meniacom sa prostredí. Absolvent sociálnej antropológie dokáže kompletne naplánovať špecializovaný terénny výskum, samostatne alebo  tímovo vybrať  a zorganizovať jeho členov, zabezpečiť zdroje a konkrétne sociálne a vedecké výstupy.

Absolvent  je schopný pracovať vo sfére vedy a základného výskumu v odbore sociológia alebo aj v oblastiach aplikovaného a rezortného výskumu (sociálna politika, rozvoj ľudských zdrojov a podobne),  v  orgánoch  verejnej  správy,  v  podnikateľskom  sektore,  v  neziskovom  sektore, v marketingu, v masmédiách.

Popis tretieho stupňa

Absolvent ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti sociológie a sociálnej antropológie. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti sociológie a sociálnej antropológie. Absolvent je schopný orientovať sa v problematike, samostatne odkryť a riešiť relevantný vedecký problém, v plnom rozsahu pripraviť a uskutočniť samostatný vedecký výskum a dospieť k netriviálnym výsledkom. Dokáže riešiť aj otázky, ktoré súvisia s aplikáciou poznatkov v praxi, vrátane ich etických a iných konzekvencií.

Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru sociológia. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií, technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore.

Späť