Technológia stavieb

Študijný program je orientovaný na výchovu stavebného inžiniera, vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka v oblasti stavebno-technologickej prípravy a realizácie pozemných a inžinierskych stavieb. Študijný program vytvára predpoklady pre získanie odbornej spôsobilosti na funkciu stavbyvedúci a stavebný dozor. Absolventi sú spôsobilí vykonávať všetky funkcie a činnosti pri príprave, realizácii, rekonštrukciách, sanáciách a užívaní všetkých druhov stavieb a súborov stavieb na vyšších riadiacich úrovniach: hlavný stavbyvedúci, hlavný stavebný dozor, vedúci inžinier stavebno-technologických projektov, hlavný mechanizátor stavebnej výroby, manažér kvality stavebnej firmy, štátny stavebný dohľad a štátny dozor, manažér bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), environmentálny inžinier pre stavebnú činnosť , expertízna činnosť, pedagóg na stredných a vysokých odborných školách, podnikateľ v oblasti prípravy a realizácie stavieb,výroby a predaja stavebných materiálov a dielcov, vedúci a riadiaci pracovník v oblasti skúšobníctva, preukazovania zhody stavebných výrobkov a hodnotení kvality.

Uplatnenie absolventov
Absolventi študijného programu nachádzajú veľmi dobré uplatnenie v organizáciách zhotoviteľa stavby ako stavebnotechnologický projektant, rozpočtár a hlavný stavbyvedúci. Vykonávajú funkciu stavebného dozoru pre stavebníka, uplatňujú sa tiež pri navrhovaní stavieb. Mnohí absolventi sa uplatňujú vo vedúcich funkciách v manažmente firiem, tiež v pozícii manažéra pre kvalitu v stavebnej organizácii, environmentálneho inžiniera, či manažéra BOZP. Taktiež majú dobrú uplatniteľnosť v organizáciách zameraných na výrobu a predaj stavebných materiálov a výrobkov, kde zastávajú pozície v manažmente firiem, alebo vo vývoji nových materiálov. Dobre sa uplatňujú aj vo vedeckých a výskumných inštitúciách, zameraných predovšetkým na vývoj materiálov a stavebných technológií a tiež v oblasti skúšobníctva stavebných materiálov.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

INFORMACIE

Zásady prijímacieho konania na štúdium študijných programov
druhého stupňa štúdiaDoplňujúce informácie

INFOPodmienky pre zahraničných študentov
 • cudzí štátny príslušník, ktorý neabsolvoval bakalárske štúdium v slovenskom jazyku a má záujem študovať študijný program v slovenskom jazyku, alebo v kombinácii slovenský jazyk a anglický jazyk, musí doložiť doklad potvrdzujúci znalosť slovenského jazyka minimálne na úrovni B1 do termínu 8 .5.2024 (resp. 19.8.2024 v 2. kole prijímacích skúšok). Bez tohoto dokladu nebude uchádzač prijatý na štúdium.
 • uchádzač o štúdium, študijného programu poskytovaného v anglickom jazyku, ak neabsolvoval bakalárske štúdium v anglickom jazyku, musí doložiť doklad potvrdzujúci znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B1 do termínu 8.5.2024 (resp. 19.8.2024 v 2. kole prijímacích skúšok). Bez tohoto dokladu nebude uchádzač prijatý na štúdium.
.

Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Štefánia VáclavíkováVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prijatia • Podanie prihlášky na štúdium

  01.11.2023 - 31.05.2024

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.11.2023 - 05.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Aktuálny počet podaných prihlášok:
83


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení manipulačného poplatku (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Variabilný symbol: systém Vám pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 19.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje