Technológia stavieb

Inžinierske štúdium je určené pre absolventov bakalárskeho stupňa štúdia ako druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania, ktoré umožňuje získať úplné vysokoškolské vzdelanie a stať sa vysokokvalifikovaným odborníkom vo svojom odbore. Úspešní absolventi získajú titul Ing.Uplatnenie absolventov

Technológia stavieb - absolvent sa uplatní v stavebných výrobných a dodávateľských organizáciách (stavbyvedúci, stavebný dozor), v projekčnej činnosti, v investorských útvaroch, v útvaroch štátnej správy (obecné úrady, úrady životného prostredia, stavebné úrady), vo výskumných ústavoch zaoberajúcich sa technologickými procesmi a vo vzdelávacích inštitúciách, ako samostatný podnikateľ.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

INFODoplňujúce informácie

INFOĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Deň otvorených dverí

  08.02.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2018

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  10.08.2018

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení manipulačného poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Variabilný symbol: systém Vám pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 17.09.2017 12:49

Upozorniť na neaktuálne údaje