Tanečné umenie

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní podľa svojej špecializácie ako: člen umeleckých súborov profesionálnych divadiel, choreograf v tanečných telesách a súboroch, umelec v slobodnom povolaní.  V prípade absolvovania Doplňujúceho pedagogického štúdia na HTF VŠMU aj ako kvalifikovaný pedagóg ZUŠ a stredných tanečných škôl.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • úspešné ukončenie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania
 • v tanečnom umení je potrebné úplné stredné odborné vzdelanie (tanečné konzervatórium) alebo úplné stredné vzdelanie - v tom prípade sa vyžaduje 2-ročná interpretačná, choreografická alebo pedagogická prax
 • úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky
 • ďalšie podmienky, ktoré sú uvedené pre jednotlivé študijné programy (www.htf.vsmu.sk)


Doplňujúce informácie
 • termíny konzultácií k prijímacím skúškam budú zverejnené na webovej stránke
 • poplatok za konzultáciu: 20 €
 • riadne vyplnené prihlášky na VŠ (s uvedením odboru štúdia a študijného programu), životopisom, overenými kópiami výročných vysvedčení (alebo výpisom známok za absolvované ročníky na strednej škole, ktoré musia byť potvrdené príslušnou strednou školou), lekárske potvrdenie
 • podrobné pokyny o termínoch pre jednotlivé študijné programy budú uvedené v pozvánke na prijímacie skúšky
 • informácie poskytuje študijné oddelenie fakulty tel.: 02/5930 3536, e-mail szekerova@vsmu.sk , web stránka: www.vsmu.sk
 • ak sa študent hlási na viac študijných programov musí si podať prihlášku pre jednotlivé študijné programy osobitne
 • ubytovanie študentov zabezpečuje fakulta v zmluvnom ubytovacom zariadení ŠD ĽŠ Bratislava. Ubytovanie je podmienené kritériami stanovenými fakultou - vzdialenosťou miesta trvalého bydliska, sociálnymi podmienkami (sirota, polosirota), dosahovanými študijnými výsledkami a pod.
 • stravovanie poskytujú jedálne študentských domovov.

Fakulta posiela prihláseným adeptom podmienky na prijímacie pohovory, rozsah skúšobnej látky, poštovú poukážku. Doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie predloží uchádzač pred konaním prijímacej skúšky. Prijatie na fakultu nie je možné bez prijímacej skúšky. Bližšie informácie podá študijné oddelenie HTF VŠMU.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Súčasťou prijímacieho konania je prijímacia skúška, ktorej cieľom je preveriť úroveň vedomostí, talentu, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného študijného programu. Prijímacia skúška pozostáva z talentovej skúšky. Talentová skúška sa vykonáva spôsobom, ktorý zodpovedá charakteru umeleckého odboru, ktorý uchádzač chce študovať. Pozostáva z umelecko-tvorivej, umelecko-reprodukčnej časti. Podrobné podmienky prijímacích skúšok sú zverejnené na internetovej stránke www.htf.vsmu.sk • Podanie prihlášky na štúdium

  20.09.2018 - 30.11.2018

 • Konanie prijímacej skúšky

  29.01.2019 - 04.02.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1650 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZP. PRIJ. KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

a) všetky študijné programy – elektronická forma prihlášky 40 €

b) všetky študijné programy – papierová forma prihlášky 50 €

c) prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) 100 €

(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro). číslo účtu: IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 Štátna pokladnica (VÚB) BIC: SPSR SKBAXXX variabilný symbol 64

adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

pri platbe mimo EU: IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858

SWIFT: SUBASKBX Štátna pokladnica (VÚB) variabilný symbol 64

adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Mgr. art. Jozef Meričko, ArtD. – mericko@vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 21.09.2018 11:24

Upozorniť na neaktuálne údaje