Technológie ochrany životného prostredia

Program Technológie ochrany životného prostredia sa zaoberá problematikou ochrany životného prostredia s hlavným zameraním na ochranu vôd, ovzdušia a pôdy. Absolvent ovláda procesy a technológie čistenia a úpravy vôd, spracovania kalov, recyklácie a zneškodňovania odpadov, produkcie bioplynu, odstraňovania polutantov ovzdušia a ochrany a sanácie pôdy. Zároveň získava poznatky a experimentálne zručnosti z monitoringu a analýzy polutantov a modelovania procesov a technológií ich odstraňovania. Počas štúdia sa naučí navrhovať a vypočítať chemicko – technologické projekty pre vyššie uvedené procesy a technológie. Významná časť štúdia programu je venovaná laboratórnym cvičeniam, počas ktorých sa absolvent naučí environmentálny problém identifikovať, analyzovať a následne navrhnúť a experimentálne a výpočtovo overiť fyzikálno – chemický a biologický proces resp. technológiu jeho riešenia.

Uplatnenie absolventov
Študijný program Technológie ochrany životného prostredia procesov je svojim zameraním jedinečným študijným programom na Slovensku. Je orientovaný na tri hlavné a v súčasnosti mimoriadne dôležité oblasti životného prostredia – voda, ovzdušie a odpady. Mimoriadne dôležitým aspektom tohto študijného programu je jeho orientácia na riešenie technologických problémov životného prostredia a to so zameraním na úpravu vôd, čistenie odpadových vôd, na ochranu ovzdušia a riešenie problematiky priemyselných resp. komunálnych odpadov. Študijný program je moderným pokračovateľom prvého slovenského študijného programu so zameraním na životné prostredie a jeho ochranu (od roku 1978) a dodnes ako jediný poskytuje široké interdisciplinárne štúdium v oblasti prírodných vied – chémie, matematiky a fyziky, chemických a environmentálnych technológií. Ochrana životného prostredia je dnes jedným z dominantných smerov vo všetkých oblastiach priemyslu a je neodmysliteľnou súčasťou udržateľného rozvoja našej spoločnosti. Aj preto je uplatnenie absolventov prakticky vo všetkých priemyselných a komunálnych oblastiach, teda všade tam, kde si moderný človek uvedomuje dopad jeho činnosti na prírodu, kde je potrebné hľadať a nachádzať moderné postupy ochrany vôd a ovzdušia, riešiť problematiku odpadov a pod. Odborník v technológiách životného prostredia je dnes hľadaným „tovarom“ na trhu práce, predovšetkým v chemickom, petrochemickom, potravinárskom, farmaceutickom a papierenskom priemysle, ale s presahom aj do medziodborových profesií v oblasti priemyselnej a komunálnej sféry, hlavne tam, kde je potrebné rozpoznať nebezpečenstvo znečistenia životného prostredia a hľadať riešenia na jeho ochranu a revitalizáciu. Vzhľadom na špecifické a momentálne aj výnimočné postavenie absolventa tohto študijného programu v rámci systému vysokoškolského vzdelávania v SR, dlhodobo evidujeme zvýšený dopyt praxe po takýchto absolventoch. Možnosti uplatnenia po ukončení štúdia tohto študijného odboru sú napr. ako: - technológovia pre prevádzku a optimalizáciu procesov a technológií ochrany životného prostredia (najmä pre čistiarne odpadových vôd, úpravne vody, bioplynové stanice, zariadenia na ochranu ovzdušia atď.) - výskumní pracovníci v odbore environmentálnych technológií - technológovia pre projekciu environmentálnych stavieb (úpravní vôd, čistiarní odpadových vôd, zariadení na ochranu ovzdušia atď.) - vedúci pracovníci kontrolných laboratórií a pracovníci laboratórií špecializovaných na monitoring zložiek životného prostredia - pracovníci odborov životného prostredia priemyselných podnikov - vodohospodári, zamestnanci vodárenských spoločností - zamestnanci štátnej a miestnej správy pre oblasť ochrany životného prostredia - obchodní zástupcovia distribučných firiem aktívnych v oblasti ochrany životného prostredia Absolvent tohto študijného programu sa vyznačuje hlbokými znalosťami z oblasti technického a technologického poznania materiálových a energetických bilancií javov, ktoré prebiehajú v zariadeniach na ochranu zložiek životného prostredia. Ovláda rôzne spôsoby merania fyzikálno-chemických a biochemických veličín a tieto vie spracovávať, analyzovať a vyhodnocovať. Absolvent vie samostatne i ako súčasť tímu analyzovať environmentálne problémy, navrhnúť ich riešenie, implementovať moderné meracie, optimalizačné a riadiace algoritmy a systémy.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky pre zahraničných študentov

Additional Admission Conditions for Engineer Study Programmes at the Faculty of Chemical and Food Technology, STU in BratislavaBez prijímacích skúšok
áno

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.02.2024 - 31.05.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    05.06.2024 - 10.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Aktuálny počet podaných prihlášok:
17


Prílohy
  • bakalársky diplom
  • kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu alebo kópiu výpisu absolvovaných predmetov s kreditovým hodnotením
  • kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 3500 €
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol: pre platbu prevodom 0558, pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 13.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje