Kozmické inžinierstvo

Absolvent inžinierskeho študijného programu Kozmické inžinierstvo získa úplné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore Elektrotechnika s dominantnou orientáciou na moderné a multidisciplinárne inžinierske technológie využívané najmä vo vysoko výkonných kozmických a vesmírnych systémoch, ale aj v iných elektronických systémových komponentoch. V rámci štúdia a absolvovaním profilových predmetov ako sú: Materiály a konštrukcia vesmírnych systémov, Snímače a akčné členy, Zdroje energie, Mikrosystémová technika, Interakcia žiarenia a látky, Vesmírne prístroje, Metódy výskumu vesmíru, absolvent získa široký rozsah znalosti a vedomosti v oblastiach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou integrovaných technologických systémov pre kozmické aplikácie. Absolvovaním štúdia si študenti vybudujú schopnosť samostatného a systematického riešenia technických úloh a výskumných problémov v rámci individuálnych projektov, ale taktiež sa naučia pracovať v tíme pri riešení komplexných úloh, kde nadobudnú manažérske schopnosti a ďalšie mäkké zručnosti. Toto umožňuje absolventom študijného programu Kozmické inžinierstvo získať značnú konkurenčnú výhodu, a tým aj široké uplatnenie nielen v kozmickom inžinierstve, ale aj v iných vedných odboroch a odvetviach priemyslu či spoločenského života.

Uplatnenie absolventov
Absolvent nájde uplatnenie nielen v oblasti kozmického inžinierstva a pokročilých elektronických systémov, ale aj v príbuzných oblastiach priemyslu, akými sú robotika, mechatronika, informatika, automobilový priemysel (strojárstvo), a ďalšie. Uplatnenie nie je obmedzené iba na zamestnanie v Slovenskej republike a jej okolí, ale aj v zahraničí, kde absolventi môžu ponúknuť vysokú odbornosť vo viacerých odvetviach priemyslu. Nakoľko ide o nový študijný program, tak nie je možné zhodnotiť dosiahnutú mieru zamestnanosti v odboroch priemyslu, alebo mieru nezamestnanosti absolventov konkrétneho študijného programu. Vychádzajúc zo štatistiky Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za rok 2019 je miera nezamestnanosti 502 absolventov FEI STU v Bratislave 1%, pričom 56% sa zamestnalo vo svojom odbore s priemernou hrubou mzdou všetkých absolventov 1776€.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3502Podmienky pre zahraničných študentov

Pre prijatie uchádzača je nevyhnutné doručiť notárom overenú kópiu certtifikátu znalosti slovenského jazyka na úrovni B1.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Hlavným cieľom prijímacej skúšky na študijný program inžinierskeho štúdia je overiť odbornú spôsobilosť uchádzača študovať vo zvolenom študijnom programe v prípade, ak nemožno odbornú spôsobilosť posúdiť z predložených dokladov o doterajšom štúdiu.

Prijímaciu skúšku možno odpustiť, ak doklady o doterajšom štúdiu predložené uchádzačom postačujú na posúdenie jeho odbornej spôsobilosti aj bez konania prijímacej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bc. Blanka Marková
e-mail: blanka.markova [at] stuba.skForma prijímacej skúšky

Ústna  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.02.2024 - 31.05.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    01.07.2024 - 12.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Aktuálny počet podaných prihlášok:
11


Prílohy
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Spôsob úhrady: bankovým prevodom  

Banka: 

Štátna pokladnica
Radlinskeho 32
810 05 Bratislava

IBAN účtu:   SK06 8180 0000 0070 0008 4998  

BIC/SWIFT kód banky:   SPSRSKBA  

Variabilný symbol:   - v prípade podania len v papierovej forme - 6106
- v prípade podania elektronickej prihlášky - Evidenčné číslo prihlášky  

Adresa príjemcu:   Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 22.06.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje