Kozmické inžinierstvo

Absolvent doktorandského stupňa má značné teoretické vedomosti vo výskumnom odbore Kozmické inžinierstvo, získa vedecké poznatky, experimentálne, návrhové, simulačné a praktické skúsenosti v kľúčových predmetoch elektrotechniky, elektroniky, robotiky, informatiky, senzoriky, mikrosystémovej techniky, elektrotechnológie a aplikovanej fyziky, ako sú: Analýza signálov a sústav, Elektronické systémy pre riadenie kozmických zariadení, Metódy číslicového spracovania obrazov, Moderné metódy riadenia, Navigačné systémy, Robotika vesmírnych aplikácií, Mikrosystémy pre vesmírne aplikácie, Kozmické technológie a materiály, Matematicko-počítačová simulácia systémov a Projektovanie kozmických prostriedkov, ktoré sú potrebné pre návrh a vývoj aplikácií v kozmickom inžinierstve.

Uplatnenie absolventov
Absolvent nájde uplatnenie nielen v oblasti kozmického výskumu, kozmického inžinierstva, pokročilých a inteligentných elektronických a elektrotechnických systémov, ale aj v príbuzných oblastiach priemyslu, akými sú robotika, mechatronika, informatika, telekomunikácie, mikroelektronika, optoelektronika, senzorika, mikrosystémová technika, automobilový priemysel (strojárstvo), a ďalšie. Uplatnenie nie je obmedzené iba na zamestnanie v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí, kde absolventi môžu ponúknuť svoju vysokú odbornosť v zmienených odvetviach priemyslu. Nakoľko ide o nový študijný program, tak nie je možné zhodnotiť dosiahnutú mieru zamestnanosti v odboroch priemyslu, alebo mieru nezamestnanosti absolventov konkrétneho študijného programu. Vychádzajúc zo štatistiky Ministerstva školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky za rok 2019 je miera nezamestnanosti 502 absolventov FEI STU v Bratislave 1%, pričom 56% sa zamestnalo vo svojom odbore s priemernou hrubou mzdou všetkých absolventov 1776€.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.04.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Aktuálny počet podaných prihlášok:
2


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 17.06.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje