Inteligentné softvérové systémy (konverzný)

Študijný program umožňuje absolventovi získať ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v oblasti informatiky a informačných technológií v inžinierskej profesii zaoberajúcej sa analýzou, projektovaním, konštruovaním a údržbou rozsiahlych rozsiahlych softvérovo intenzívnych systémov. Absolvent je schopný nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní softvérových a obzvlášť softvérových informačných systémov aj v širšom kontexte systémov informačných technológií. Absolvent dokáže pracovať ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci softvérového tímu alebo tímu zodpovedného za informačné systémy. Absolvent má hlboké vedomosti umožňujúce mu riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty. Absolvent je pripravený aj na štúdium študijného programu tretieho stupňa.

Uplatnenie absolventov
Viac ako 94 % našich absolventov sa uplatní v oblasti, ktorú vyštudovali. Teoretické štúdium prepájame s praxou, preto sú absolventi výborne pripravení pracovať v najžiadanejších odboroch doma i v zahraničí. Naši absolventi majú najvyšší nástupný plat na Slovensku. https://uplatnenie.sk/

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

https://www.fiit.stuba.sk/prijimacky/inzinieri.html?page_id=1740Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Ján Lang, PhD

jan.lang@stuba.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    04.04.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Aktuálny počet podaných prihlášok:
7


Prílohy
  • životopis (elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • potvrdenie o úhrade poplatku za spracovanie prihlášky (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Marián Šimko, PhD. – marian.simko@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 24.06.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje