Integrovaná bezpečnosť

Absolvent získa vedomosti a zručnosti z technických a technologických vied so zameraním na zaistenie bezpečnosti v oblasti výrobných technológií, pracovného prostredia a bezpečnosti nakladania s nebezpečnými látkami a predmetmi. Absolvent je kvalifikovaný pre analýzu problémov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je schopný navrhovať, implementovať a spravovať systém a schopný aplikovať vedomosti do iných systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Absolvent je schopný analyzovať riziká a navrhnúť vhodné preventívne bezpečnostné opatrenia pre prijateľnú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Absolvent môže pracovať v priemysle a službách, v oblasti inšpekcii práce, v príslušných profesiách v štátnej resp. verejnej správe a pri spracovaní dokumentov pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v jednotlivých organizáciách. Absolvent bude užitočný v procese vytvárania bezpečnosti a zdravého pracovného a životného prostredia v produktívnej a tiež v neproduktívnej oblasti.

Uplatnenie absolventov
Absolventi študijného programu Integrovaná bezpečnosť, 1 stupeň, sa primárne uplatnia pri pokračovaní v štúdiu druhého stupňa, odboru Integrovaná bezpečnosť (80 %). Študenti, ktorí nepokračujú v štúdiu na druhom stupni nachádzajú uplatnenie v oblasti BOZP, požiarnej ochrany a environmentu. Podiel študentov, ktorí po prvom stupni nenájdu uplatnenie je maximálne 5 %.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    19.01.2024 - 30.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
70


Aktuálny počet podaných prihlášok:
81


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Marianna Michelková – marianna.michelkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 22.06.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje