Integrovaná bezpečnosť

Absolvent získa vedomosti a zručnosti z technických a technologických vied so zameraním na zaistenie bezpečnosti v oblasti výrobných technológií, pracovného prostredia a bezpečnosti nakladania s nebezpečnými látkami a predmetmi. Absolvent je kvalifikovaný pre analýzu problémov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je schopný navrhovať, implementovať a spravovať systém a schopný aplikovať vedomosti do iných systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Absolvent je schopný analyzovať riziká a navrhnúť vhodné preventívne bezpečnostné opatrenia pre prijateľnú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Absolvent môže pracovať v priemysle a službách, v oblasti inšpekcii práce, v príslušných profesiách v štátnej resp. verejnej správe a pri spracovaní dokumentov pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v jednotlivých organizáciách. Absolvent bude užitočný v procese vytvárania bezpečnosti a zdravého pracovného a životného prostredia v produktívnej a tiež v neproduktívnej oblasti.

Prospects of graduates
Absolventi študijného programu Integrovaná bezpečnosť, 1 stupeň, sa primárne uplatnia pri pokračovaní v štúdiu druhého stupňa, odboru Integrovaná bezpečnosť (80 %). Študenti, ktorí nepokračujú v štúdiu na druhom stupni nachádzajú uplatnenie v oblasti BOZP, požiarnej ochrany a environmentu. Podiel študentov, ktorí po prvom stupni nenájdu uplatnenie je maximálne 5 %.

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    19.01.2024 - 30.04.2024

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
70


Current number of filed applications:
81


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €


The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 30 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Marianna Michelková – marianna.michelkova@stuba.sk
Last update: 21.05.2024 02:51

Draw attention to not topical data