Fyzikálna chémia

Doktorandské štúdium zahŕňa širokú oblasť použitia fyzikálnych metód v chémii: chemická termodynamika, kinetika chemických reakcií, elektrochémia, atómová a molekulová spektroskopia, skupenské stavy a ich premeny, štatistická a nerovnovážna termodynamika. Oblasť záujmu sa v značnej miere prekrýva s oblasťou záujmu chemickej fyziky. Absolventi doktorandského štúdia majú v dôsledku širokého spektra aplikácií fyzikálnej chémie vynikajúcu možnosť uplatnenia nielen v oblasti školstva a vedy, ale aj v chemických laboratóriách všetkých typov, pretože v súčasnej dobe je väčšina experimentálnych zariadení založená na fyzikálnochemických postupoch.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu Fyzikálna chémia je kompetentný uplatniť sa predovšetkým vo výskumnej sfére a v akademickom prostredí v oblastiach fyzikálnej a biofyzikálnej chémie, teoretickej a počítačovej chémia, ako aj makromolekulovej chémie. Je kompetentný viesť výskumný tím v špecializovaných chemických, biochemických a monitorovacích laboratóriách, v chemickom, potravinárskom, spracovateľskom, farmaceutickom, jadrovo-chemickom priemysle, poľnohospodárstve, v orgánoch štátnej správy. Je pripravený uplatniť sa aj v iných odboroch, najmä zdravotníctvo, environmentalistika, skúšobníctvo, kriminalistika a súdne znalectvo i informatika.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Informácie o prijímacej skúške nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.Podmienky pre zahraničných študentov

ECTS Information PackageVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie o prijímacej skúške nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STUNepodávajte prihlášku cez portál VŠ.Forma prijímacej skúšky

písomná a ústna

Ďalšie informácie nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT

  • Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave [PDF]


  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.03.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Aktuálny počet podaných prihlášok:
16


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 13.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje