Aplikovaná informatika

Študijný program Aplikovaná informatika vo svojom treťom stupni umožňuje študentom rozvíjať a prehlbovať svoje znalosti a schopnosti metód a prostriedkov informatiky a ich aplikácie v širokom spektre oblastí. Nadväzuje na študijné programy poskytujúce základné metódy a prostriedky informatiky od špecifikácie problémov, cez návrh a implementáciu ich algoritmického i nealgoritmického riešenia, analýzy vlastností riešenia, až po vlastnosti programových a technických prostriedkov informatiky. Súčasťou štúdia sú metódy vedeckej práce, oboznámenie sa súčasným stavom výskumu v predmetnej oblasti výskumu, vyhľadávaním otvorených problémov i samostatná vedecká práca. Absolvent má schopnosť samostatne riešiť náročné vedecké problémy v celej škále oblastí aplikovanej informatiky, v ktorých vie tvorivo uplatňovať pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja aplikácií informačných technológií alebo na bezprostredný vstup na trh práce.

Uplatnenie absolventov
Viac ako 94 % našich absolventov sa uplatní v oblasti, ktorú vyštudovali. Teoretické štúdium prepájame s praxou, preto sú absolventi výborne pripravení pracovať v najžiadanejších odboroch doma i v zahraničí. Naši absolventi majú najvyšší nástupný plat na Slovensku. https://uplatnenie.sk/

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Ján Lang, PhD

jan.lang@stuba.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    04.04.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Aktuálny počet podaných prihlášok:
3


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2400 €
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Marián Šimko, PhD. – marian.simko@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 24.06.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje