Aplikovaná elektrotechnika

V inžinierskom študijnom programe Aplikovaná elektrotechnika získa absolvent vzdelanie v širokej oblasti výskumu, vývoja, projektovania a konštruovania elektrotechnických zariadení, aj v širšom kontexte riadiacich, meracích a diagnostických systémov ako aj materiálovo-technologického výskumu. Nadobudne hlboké znalosti v oblasti aplikovanej elektrotechniky, meracej techniky a diagnostiky a z aplikácie moderných metód merania a získavania procesných informácií vrátane počítačového videnia. Tieto poznatky bude schopný uplatniť pre rôzne aplikačné oblasti v priemysle, ako aj v oblasti výskumu. Bude pripravený pracovať samostatne alebo riadiť kolektív pri riešení komplexných projektov z tejto oblasti.

Uplatnenie absolventov
Uplatnenie absolventov je nielen v elektrotechnickom priemysle, ale aj v medziodborových profesiách, všade tam, kde treba po implementačnej stránke kvantifikovať vlastnosti procesov a na základe získaných informácií vytvoriť elektrický systém umožňujúci zobraziť alebo vyhodnotiť dáta alebo zasiahnuť do procesu. Výhodou absolventa tohto študijného programu sú hlboké znalosti a konštruktérske zručnosti elektrických zariadení, elektronických obvodov, elektromagnetických vf aj nf systémov. Absolvent študijného programu Aplikovaná elektrotechnika vie samostatne analyzovať technický problém, navrhnúť a skonštruovať elektrické zariadenie a uviesť toto zariadenie do prevádzky. Prví absolventi ŠP Aplikovaná elektrotechnika prišli na trh práce až v roku 2018. Na počiatku to bolo len 5 absolventov, v roku 2019 4 absolventi a v roku 2020 5 absolventi.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3502Podmienky pre zahraničných študentov

Pre prijatie uchádzača je nevyhnutné doručiť notárom overenú kópiu certtifikátu znalosti slovenského jazyka na úrovni B1.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Hlavným cieľom prijímacej skúšky na študijný program inžinierskeho štúdia je overiť odbornú spôsobilosť uchádzača študovať vo zvolenom študijnom programe v prípade, ak nemožno odbornú spôsobilosť posúdiť z predložených dokladov o doterajšom štúdiu.

Prijímaciu skúšku možno odpustiť, ak doklady o doterajšom štúdiu predložené uchádzačom postačujú na posúdenie jeho odbornej spôsobilosti aj bez konania prijímacej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bc. Blanka Marková
e-mail: blanka.markova [at] stuba.skForma prijímacej skúšky

Ústna  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.02.2024 - 31.05.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    01.07.2024 - 12.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Aktuálny počet podaných prihlášok:
18


Prílohy
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie

elektronická prihláška: 20 €

 

Fakturačné údaje

Spôsob úhrady:               bankovým prevodom

Banka príjemcu:             Štátna pokladnica, Radlinskeho 32, 810 05 Bratislava

IBAN kód:                        SK06 8180 0000 0070 0008 4998

BIC/SWIFT kód banky:   SPSRSKBA

Variabilný symbol:                  - v prípade podania len v papierovej forme - 6106
- v prípade podania elektronickej prihlášky - Evidenčné číslo prihlášky

Adresa príjemcu:         Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 20.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje