Výživa ľudí

Absolvent inžinierskeho študijného programu Výživa ľudí je schopný riešiť konkrétne problémy súvisiace s humánnou výživou, výživovým stavom a zdravím človeka. Dokáže rozpoznať somatické a psychosociálne potreby človeka, zabezpečiť jeho všestrannú nutričnú starostlivosť, vie vypracovať nutričný plán. Aktuálne odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti získa v predmetoch zameraných na oblasti klinickej výživy, porúch metabolizmu vo vzťahu k výžive, fyziológie a psychológie výživy, mikrobiológie a toxikológie potravín, výživy detí a športovcov, nutričnej epidemiológie, dietetiky a dietológie, potravinovej bezpečnosti, nutrigenomiky, hygieny výživy a stravovania, farmakognózie, fytoterapie a ďalších oblastí, ktoré dotvárajú jeho odborný profil. Absolvent je schopný analyzovať nutričnú anamnézu, zhodnotiť výživový stav, viesť profesionálnu poradňu výživy, navrhovať diéty s prihliadnutím na aktuálny stav človeka. Rozsiahle uplatnenie má ako poradca a konzultant v oblasti výživy amatérskych aj profesionálnych športovcov, v poskytovaní osobnej nutričnej starostlivosti pre rôzne populačné skupiny a modulovaní diét a výživových programov pre zdravú a rizikovú populáciu.

Uplatnenie absolventov
Absolvent dokáže pracovať samostatne ako člen alebo vedúci tímu, priebežne sledovať, kriticky triediť a osvojovať si najnovšie poznatky z vednej oblasti, uplatňovať právne, etické a ekonomicko-finančné princípy súvisiace s odborom.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.05.2023 - 20.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Aktuálny počet podaných prihlášok:
12


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 450 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 32 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Solčanská – marta.solcanska@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 08.06.2023 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje