Výživa ľudí

Absolvent inžinierskeho študijného programu Výživa ľudí je schopný riešiť konkrétne problémy súvisiace s humánnou výživou, výživovým stavom a zdravím človeka. Dokáže rozpoznať somatické a psychosociálne potreby človeka, zabezpečiť jeho všestrannú nutričnú starostlivosť, vie vypracovať nutričný plán. Aktuálne odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti získa v predmetoch zameraných na oblasti klinickej výživy, porúch metabolizmu vo vzťahu k výžive, fyziológie a psychológie výživy, mikrobiológie a toxikológie potravín, výživy detí a športovcov, nutričnej epidemiológie, dietetiky a dietológie, potravinovej bezpečnosti, nutrigenomiky, hygieny výživy a stravovania, farmakognózie, fytoterapie a ďalších oblastí, ktoré dotvárajú jeho odborný profil. Absolvent je schopný analyzovať nutričnú anamnézu, zhodnotiť výživový stav, viesť profesionálnu poradňu výživy, navrhovať diéty s prihliadnutím na aktuálny stav človeka. Rozsiahle uplatnenie má ako poradca a konzultant v oblasti výživy amatérskych aj profesionálnych športovcov, v poskytovaní osobnej nutričnej starostlivosti pre rôzne populačné skupiny a modulovaní diét a výživových programov pre zdravú a rizikovú populáciu.

Prospects of graduates
Absolvent dokáže pracovať samostatne ako člen alebo vedúci tímu, priebežne sledovať, kriticky triediť a osvojovať si najnovšie poznatky z vednej oblasti, uplatňovať právne, etické a ekonomicko-finančné princípy súvisiace s odborom.

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia študenta na inžinierske štúdium je absolvovanie študijného programu prvého stupňa a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou.
Prijímacie konanie na inžiniersky stupeň štúdia na FAPZ SPU v Nitre sa uskutočňuje podľa §55, §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre a Štatútu FAPZ SPU v Nitre.
ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

 • Nadväznosť, resp. príbuznosť študijného programu na absolvovaný Bc. stupeň.
 • Uchádzači o štúdium študijných programov na II. stupni štúdia, ktorí úspešne ukončili bakalárske štúdium, budú prijímaní na základe dosiahnutých študijných výsledkov na I. stupni vysokoškolského štúdia, výsledkov dosiahnutých na štátnej skúške, resp. aktívnej účasti na Študentskej vedeckej konferencii. Budú zaradení do poradovníka na základe bodov získaných podľa Kritérií hodnotenia uchádzačov o štúdium na II. stupni štúdia (Príloha), pričom podmienkou prijatia na II. stupeň štúdia bude získanie minimálne  10 bodov.


Additional information

Príloha: Kritériá hodnotenia uchádzačov o štúdium na II. stupni štúdia

A) Bodové hodnotenie študijného priemeru a priemeru známok štátnej skúšky
Body    Študijný priemer    Priemer známok štátnej skúšky
40        1,00 – 1,02         1,00 – 1,02
39        1,03 – 1,07         1,03 – 1,07
38        1,08 – 1,12         1,08 – 1,12
37        1,13 – 1,17         1,13 – 1,17
36        1,18 – 1,22         1,18 – 1,22
35        1,23 – 1,27         1,23 – 1,27
34        1,28 – 1,32         1,28 – 1,32
33        1,33 – 1,37         1,33 – 1,37
32        1,38 – 1,42         1,38 – 1,42
31        1,43 – 1,47         1,43 – 1,47
30        1,48 – 1,52         1,48 – 1,52
29        1,53 – 1,57         1,53 – 1,57
28        1,58 – 1,62         1,58 – 1,62
27        1,63 – 1,67         1,63 – 1,67
26        1,68 – 1,72         1,68 – 1,72
25        1,73 – 1,77         1,73 – 1,77
24        1,78 – 1,82         1,78 – 1,82
23        1,83 – 1,87         1,83 – 1,87
22        1,88 – 1,92         1,88 – 1,92
21        1,93 – 1,97         1,93 – 1,97
20        1,98 – 2,02         1,98 – 2,02
19        2,03 – 2,07         2,03 – 2,07
18        2,08 – 2,12         2,08 – 2,12
17        2,13 – 2,17         2,13 – 2,17
16        2,18 – 2,22         2,18 – 2,22
15        2,23 – 2,27         2,23 – 2,27
14        2,28 – 2,32         2,28 – 2,32
13        2,33 – 2,37         2,33 – 2,37
12        2,38 – 2,42         2,38 – 2,42
11        2,43 – 2,47         2,43 – 2,47
10        2,48 – 2,52         2,48 – 2,52
9         2,53 – 2,57         2,53 – 2,57
8         2,58 – 2,62         2,58 – 2,62
7         2,63 – 2,67         2,63 – 2,67
6         2,68 – 2,72         2,68 – 2,72
5         2,73 – 2,77         2,73 – 2,77
4         2,78 – 2,82         2,78 – 2,82
3         2,83 – 2,87         2,83 – 2,87
2         2,88 – 2,92         2,88 – 2,92
1         2,93 – 2,97         2,93 – 2,97
0         2,98 a menej       2,98 a menej

B) aktívna účasť (prezentácia) na Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK) – 10b

Sčítaním bodových hodnôt študijného priemeru, priemeru známok štátnej skúšky a bodov za aktívnu účasť na ŠVK sa získa výsledné bodové hodnotenie, na základe ktorého bude zostavené poradie uchádzačov o štúdium na II. stupni v rámci jednotlivých študijných programov.Conditions for international students

INFORMÁCIE PRE ZAHRANIČNÝCH UCHÁDZAČOV

Zahraniční uchádzači z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, budú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium na FAPZ SPU v Nitre po úspešnom absolvovaní štúdia slovenského jazyka a doloženia certifikátu o jeho úspešnom ukončení.

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí absolvovali prvý stupeň vysokoškolského štúdia v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (uznanie stupňa vzdelania bez porovnania odboru) vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak o uznanie stupňa žiada žiadateľ, ktorého doklad o vzdelaní bol vydaný v štáte, s ktorým bola podpísaná medzinárodná bilaterálna zmluva, ale aj žiadateľ z ktoréhokoľvek iného štátu na účely preukázania splnenia základnej podmienky prijatia na štúdium. Podrobné informácie sú zverejnené: https://www.minedu.sk/uznavanie-dosiahnuteho-stupna-vysokoskolskeho-vzdelania-bez-porovnania-odboru-medzinarodne-dohody/#Ziadost

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (uznanie dokladu o vzdelaní v študijnom odbore) vydáva vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedený na doklade o riadne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní. Podrobné informácie sú zverejnené: http://www.uniag.sk/sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani

Zahraniční uchádzači (výnimkou sú uchádzači z Českej republiky), ktorí budú na SPU v Nitre študovať študijný program poskytovaný v slovenskom jazyku, musia povinne absolvovať online test zameraný na zistenie úrovne ich jazykovej spôsobilosti zo slovenského jazyka. Testovanie zabezpečuje Centrum jazykov SPU v Nitre v dvoch termínoch: 28. mája 2024 a 23. júla 2024.

Na základe výsledkov testu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o úrovni jeho jazykovej spôsobilosti (úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky). Test a potvrdenie sú spoplatnené (test: 20,- €, potvrdenie: 10,- €).

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača o štúdium bude nižšia ako A1, uchádzač nebude na štúdium prijatý.

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A1, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium, avšak bude povinný absolvovať 30 hodinový platený kurz slovenského jazyka organizovaný Centrom jazykov SPU v Nitre (poplatok za kurz: 120,- €). Kurz bude prebiehať v dňoch 26. augusta 2024 – 6. septembra 2024. Po ukončení kurzu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jeho absolvovaní.   

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A2 a viac, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium.

Podrobné informácie o teste a o kurze sú uvedené na webovej stránke Centra jazykov: https://cj.uniag.sk/sk/domov/ 

Coordinator for students with specific needs

Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc., Ústav chovu zvierat, FAPZ SPU v Nitre tel.: 037/641 48 00 , e-mail: Klara.Vavrisinova@uniag.skGeneral information on the admission exam

ermín podania prihlášky:do 21. júna  2024

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 28. júna 2024

Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU alebo prostredníctvom Portálu VŠ. Pri zadávaní prihlášky je možné uviesť aj alternatívny študijný program, pričom poplatok sa uhrádza iba jedenkrát.

Uchádzači zašlú do 25. júna 2024 (v prípade neskoršieho termínu štátnej skúšky, môžu aj po tomto termíne, avšak čo najskôr po jeho obdržaní) na študijné oddelenie fakulty:

•            Overený doklad o ukončení štúdia na I. stupni (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu, iba v prípade uchádzačov z inej vysokej školy, resp. inej fakulty SPU v Nitre).

Zároveň vložia do UIS nasledovné prílohy:

•             Životopis.

•             Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie*.

*v prípade, že platia uchádzači cez platobnú bránu v elektronickej prihláške, nie je potrebné.

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na inžiniersky študijný program FAPZ pre akademický rok 2024/2025 je 35,- € za prihlášku. Poplatok zaplatíte bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške*.

*Príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom  s identifikáciou Vašej platby. Nepoužívajte platbu poštovou poukážkou.Form of entrance exam

Prijímacie konanie na II. stupeň vysokoškolského štúdia na FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. • Apply the application for study

  16.02.2024 - 21.06.2024

 • Performance of the entrance exam

  28.06.2024 - 28.06.2024

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Current number of filed applications:
5


Additions
 • CV (electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 500 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Poplatok treba uhradiť bezhotovostne prevodom z účtu, alebo internet bankingom. Fakturačné
údaje pre spôsob úhrady sú uvedené na poslednej strane e – prihlášky .
Poplatok treba uhradiť bezhotovostne prevodom z účtu alebo internetbankingom, nie poštovou
poukážkou na nasledovné fakturačné údaje:
názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76
Nitra
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 811 07 Bratislava
konštantný symbol (KS): 0558
variabilný symbol (VS): číslo prihlášky
špecifický symbol (ŠS): 102900721
správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).
pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom
s identifikáciou Vašej platby.
Adresa pre zasielane papierových prihlášok: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre,
študijné oddelenie, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Martina Vaňová – martina.vanova@uniag.sk
Last update: 16.04.2024 02:51

Draw attention to not topical data