Molekulárna biológia (2014)

Absolvent dokáže tvorivo a samostatne riešiť problémy biologického výskumu a praktické úlohy molekulárnej biológie, má poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém). Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu v molekulárnej biológii so zameraním na vybranú z jej subdisciplín a je schopný ich uplatňovať vo svojej činnosti: navrhovať a formulovať vedecké projekty, organizovať a viesť kolektív, orientovaný na ich riešenie, formulovať aplikačné a inovatívne projekty v oblasti molekulárnej biológie a riešiť ich v súlade s potrebami spoločnosti. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja využitím vedeckých poznatkov fyziológie, mikrobiológie, molekulovej biológie, biochémie, genetiky, enzymológie, chemických a bioanalytických metód a techník. Absolvent ovláda vedecké metódy, techniky a technológie mapovania genómu živých organizmov, izolácie génov, technológie konštrukcie produkčných biologických systémov, príprav rDNA a techniky génového inžinierstva. Je spôsobilý aplikovať najmodernejšie vedecké a technické postupy a prístupy s využitím moderných operačných systémov.

Uplatnenie absolventov
Absolvent dokáže tvorivo a samostatne riešiť problémy biologického výskumu a praktické úlohy molekulárnej biológie, má poznatky a zručnosti v metódach a technikách výskumu živých systémov predovšetkým na molekulárnej úrovni. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja ako sú techniky a technológie mapovania genómu živých organizmov, izolácie génov, technológie konštrukcie produkčných biologických systémov, príprav rDNA, techniky génového inžinierstva. Dokáže pracovať s prístrojmi a materiálom používaným v základnom a aplikovanom biologickom výskume, analyzovať údaje získané v experimentálnom výskume. Výsledkami svojej tvorivej praktickej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale prispieva aj k ich aplikácii v biotechnológiách, v medicíne, poľnohospodárstve, lesníctve, farmakológii a pri ochrane životného prostredia.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

        1. Absolvovanie študijného programu druhého stupňa v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore

        2. Na prijímacej skúške uchádzač preukáže požadované vedomosti:

  • z oblasti zvoleného študijného odboru a programu formou odbornej ústnej skúšky súvisiacej s témou dizertačnej práce (max. 50 bodov),
  • zo svetového jazyka, pričom sa od uchádzačov vyžaduje pokročilý stupeň znalosti svetového jazyka, formou písomného testu (max. 40 bodov).

        3. Pri prijímaní uchádzačov sa budú zohľadňovať aj doplňujúce aktivity, ktorými sú:

  • študijný priemer počas druhého stupňa štúdia na vysokej škole (max. 20 bodov za študijný priemer 1,0 a za každé zvýšenie študijného priemeru o každú desatinu sa odpočítavajú 2 body),
  • úroveň vedeckej a odbornej publikačnej činnosti alebo riešenie závažných spoločenských úloh, ktorými prispel uchádzač k progresívnemu rozvoju v danej oblasti (max. 10 bodov).


Bodové ohodnotenie prijímacej skúšky: odborná časť max. 80 bodov, jazyková skúška max. 40 bodov.

       4. Pri uchádzačoch o externú formu štúdia sa odporúča, aby pracovali v odbore, resp. v príbuznom odbore.

       5. Poradovník uchádzačov o štúdium bude zostavený na základe získaných bodov v jednotlivých oblastiach. Bodový limit pre prijatie na štúdium bude stanovený prijímacou komisiou na základe možností financovania štipendií doktorandov na FBP SPU v Nitre.

       6. Poplatok za prijímacie konanie je 38 EUR (elektronická forma prihlášky).

       7. Termín prijímacej skúšky bude zverejnený na www.fbp.uniag.sk najneskôr 2 mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.

       8. Odborné skúšky uvedené v bode 2. môžu byť vykonané aj využitím dištančných metód a komunikačných systémov elektronicky (online). O spôsobe skúšania budú uchádzači informovaní do 22. júna 2020.

 Doplňujúce informácie

Prílohy k prihláške posielať elektronicky na: Barbora.Holla@uniag.sk

-životopis;

-doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie -úhrada cez internetbanking, bankový prevod;

-fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, nie je potrebné u uchádzača, ktorý absolvoval II. stupeň štúdia na FBPSPU v Nitre);(overené fotokópie dokladov je potrebné doložiť až pri zápise)

-zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác;

-súhlas zamestnávateľa so štúdiom u uchádzačov o externú formu štúdia;

-rámcový projekt k téme dizertačnej práce (max. 2 A4);

-výpis výsledkov magisterského, inžinierskeho, doktorského štúdia v jednotlivých rokoch a celoštudijný priemer, ktorý vydáva študijné oddelenie; v prípade absolventov FBP, toto potvrdenie nie je nutné

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Bodové ohodnotenie prijímacej skúšky: odborná časť max. 80 bodov, jazyková skúška max. 40 bodov.Forma prijímacej skúšky

písomná, ústna  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2020 - 20.06.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    01.07.2020 - 01.07.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Aktuálny počet podaných prihlášok:
4


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 38 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Gurčíková – katarina.gurcikova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 30.09.2020 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje