Automobilová doprava

Absolventi študijného programu Automobilová doprava dokážu analyzovať technické problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach strojov a zariadení v automobilovej doprave. Dokážu navrhovať časti systémov aj celé systémy tak, aby spĺňali požiadavky, vytvárať takéto systémy a implementovať ich na mieste. Absolventi musia vedieť pracovať s manažérmi, používateľmi systému a špecialistami iných profesií. Vyžaduje to aj znalosti o podnikaní, organizáciách a manažmente. Absolventi študijného programu majú znalosti o teórii strojárskych systémov a o ich aplikovaní na konštrukčné, technologické a prevádzkové problémy.

Uplatnenie absolventov
Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie v rôznych odvetviach hospodárstva, vo verejnom aj v súkromnom sektore, a to ako v poľnohospodárskych, tak aj v iných technických a priemyselných podnikoch. Dokážu projektovať a riadiť technické systémy slúžiace na dopravu materiálov i ľudí v pôdohospodárstve, v komunálnych službách i v iných rezortoch. Ovládajú problematiku riadenia prevádzky a zabezpečovania spoľahlivosti technických prostriedkov na dopravu a manipuláciu v uvedených oblastiach. Vedia sa uplatniť aj v tímoch vývojárov, technológov a prevádzkových inžinierov.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na prijímacích pohovoroch sa berú do úvahy študijné výsledky zo strednej školy z predmetov matematika a fyzika (ak záujemca neabsolvoval na strednej škole výučbu fyziky v rozsahu 4 roky, tak sa v príslušných rokoch zoberie do úvahy iný prírodovedný predmet, odborný technický predmet, alebo informatika). Pri bodovom hodnotení sa započítajú i výsledky maturitnej skúšky.Každý uchádzač sa podrobí len jednej prijímacej skúške - ústnemu pohovoru a budú mu doručené informácie o prijímacom konaní, ako aj pozvánka na konkrétny deň, kedy vykoná prijímacie pohovory. Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie je nutné priložiť k prihláške. Doplňujúce informácie

Deň otvorených dverí:13.2.2020Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači, ktorí sa uchádzajú o štúdium štujiného programu v slovenskom jazyku, sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania SR. Požiadavky:

 • preukázanie znalostí slovneského jazyka,
 • nostrifikovaný doklad o ukončení stredoškolského štúdia.


Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač o štúdium sa môže na jednej prihláške prihlásiť na dva študijné programy. Fakulta zašle uchádzačom podrobné informácie o prijímacom konaní najneskôr mesiac pred prijímacími pohovormi. K prihláške je potrebné priložiť doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie a životopis. Bez toho nebude prihláška zaevidovaná. Pri celkovom hodnotení prijímacieho konania na I. stupni štúdia sa berú do úvahy študijné výsledky zo strednej školy, na prijímacie pohovory je preto potrebné priniesť originály vysvedčení z jednotlivých ročníkov strednej školy a overenú kópiu maturitného vysvedčenia. Podrobnejšie informácie o štúdiu na TF uchádzači získajú na internetovej stránke fakulty. Po úspešnom ukončení bakalárskeho stupňa štúdia môžu študenti pokračovať v inžinierskom štúdiu na niektorom z uvedených študijných programov.Forma prijímacej skúšky

na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2024 - 15.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Aktuálny počet podaných prihlášok:
126


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia (elektronická forma)
 • fotokópia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy
 • maturitné vysvedčenie
 • maturitné vysvedčenie


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

o        číslo bankového účtu: 7000066247/8180

o        IBAN: SK4081800000007000066247

o        konštantný symbol (KS) 0558

o        variabilný symbol (VS) 103900

o        špecifický symbol (ŠS) 103900721

o        správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

 

Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

o        číslo bankového účtu: 7000066247/8180

o        IBAN: SK4081800000007000066247

o        BIC/SWIFT: SPSRSKBA

o        konštantný symbol (KS) 0558

o        variabilný symbol (VS) 103900

o        špecifický symbol (ŠS)  103900721

o        správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,      Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom  s identifikáciou Vašej platby.

Doklad o úhrade poplatku priložte k prihláške!

Adresa pre zasielanie prihlášok:

Technická fakulta SPU v Nitre

Študijné oddelenie

Tr. A. Hlinku č. 2

949 76   Nitra

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Renáta Záhorská, PhD. – renata.zahorska@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 30.05.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje