Automobilová doprava

Absolventi študijného programu Automobilová doprava dokážu analyzovať technické problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach strojov a zariadení v automobilovej doprave. Dokážu navrhovať časti systémov aj celé systémy tak, aby spĺňali požiadavky, vytvárať takéto systémy a implementovať ich na mieste. Absolventi musia vedieť pracovať s manažérmi, používateľmi systému a špecialistami iných profesií. Vyžaduje to aj znalosti o podnikaní, organizáciách a manažmente. Absolventi študijného programu majú znalosti o teórii strojárskych systémov a o ich aplikovaní na konštrukčné, technologické a prevádzkové problémy.

Prospects of graduates
Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie v rôznych odvetviach hospodárstva, vo verejnom aj v súkromnom sektore, a to ako v poľnohospodárskych, tak aj v iných technických a priemyselných podnikoch. Dokážu projektovať a riadiť technické systémy slúžiace na dopravu materiálov i ľudí v pôdohospodárstve, v komunálnych službách i v iných rezortoch. Ovládajú problematiku riadenia prevádzky a zabezpečovania spoľahlivosti technických prostriedkov na dopravu a manipuláciu v uvedených oblastiach. Vedia sa uplatniť aj v tímoch vývojárov, technológov a prevádzkových inžinierov.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Na prijímacích pohovoroch sa berú do úvahy študijné výsledky zo strednej školy z predmetov matematika a fyzika (ak záujemca neabsolvoval na strednej škole výučbu fyziky v rozsahu 4 roky, tak sa v príslušných rokoch zoberie do úvahy iný prírodovedný predmet, odborný technický predmet, alebo informatika). Pri bodovom hodnotení sa započítajú i výsledky maturitnej skúšky.Každý uchádzač sa podrobí len jednej prijímacej skúške - ústnemu pohovoru a budú mu doručené informácie o prijímacom konaní, ako aj pozvánka na konkrétny deň, kedy vykoná prijímacie pohovory. Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie je nutné priložiť k prihláške. Additional information

Deň otvorených dverí:13.2.2020Conditions for international students

Zahraniční uchádzači, ktorí sa uchádzajú o štúdium štujiného programu v slovenskom jazyku, sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania SR. Požiadavky:

  • preukázanie znalostí slovneského jazyka,
  • nostrifikovaný doklad o ukončení stredoškolského štúdia.


Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.General information on the admission exam

Uchádzač o štúdium sa môže na jednej prihláške prihlásiť na dva študijné programy. Fakulta zašle uchádzačom podrobné informácie o prijímacom konaní najneskôr mesiac pred prijímacími pohovormi. K prihláške je potrebné priložiť doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie a životopis. Bez toho nebude prihláška zaevidovaná. Pri celkovom hodnotení prijímacieho konania na I. stupni štúdia sa berú do úvahy študijné výsledky zo strednej školy, na prijímacie pohovory je preto potrebné priniesť originály vysvedčení z jednotlivých ročníkov strednej školy a overenú kópiu maturitného vysvedčenia. Podrobnejšie informácie o štúdiu na TF uchádzači získajú na internetovej stránke fakulty. Po úspešnom ukončení bakalárskeho stupňa štúdia môžu študenti pokračovať v inžinierskom štúdiu na niektorom z uvedených študijných programov.Form of entrance exam

na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy  • Apply the application for study

    01.01.2022 - 28.02.2022

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
70


Current number of filed applications:
0


Additions
  • CV (electronic form)
  • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)
  • kópia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy (electronic form)
  • úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 600 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 35 €

Billing information

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

o        číslo bankového účtu: 7000066247/8180

o        IBAN: SK4081800000007000066247

o        konštantný symbol (KS) 0558

o        variabilný symbol (VS) 103900

o        špecifický symbol (ŠS) 103900721

o        správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

 

Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

o        číslo bankového účtu: 7000066247/8180

o        IBAN: SK4081800000007000066247

o        BIC/SWIFT: SPSRSKBA

o        konštantný symbol (KS) 0558

o        variabilný symbol (VS) 103900

o        špecifický symbol (ŠS)  103900721

o        správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,      Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom  s identifikáciou Vašej platby.

Doklad o úhrade poplatku priložte k prihláške!

Adresa pre zasielanie prihlášok:

Technická fakulta SPU v Nitre

Študijné oddelenie

Tr. A. Hlinku č. 2

949 76   Nitra

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Renáta Záhorská, PhD. – renata.zahorska@uniag.sk
Last update: 04.12.2021 02:51

Draw attention to not topical data