Drevárstvo s podporou informačných technologií

Profil absolventa

            Absolventi študijného programu  „Drevárstvo s podporou informačných technológií“  majú znalosti z oblasti štruktúry a vlastností dreva a drevných kompozitných materiálov, technológií spracovania dreva a ich strojno-technologických zariadení, z konštrukcie a navrhovania výrobkov, riadenia  a ekonomiky.

Dôkladne poznajú technológie spracovania dreva a dokážu analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v týchto technológiách. Vedia spolupracovať s manažérmi, technológmi a špecialistami iných profesií, čo si vyžaduje  znalosti o podnikaní, organizácii a manažmente.

Absolventi študijného programu môžu nájsť uplatnenie v oblastiach drevospracujúceho, nábytkárskeho, celulózo-papierenského a chemického priemyslu, stavebníctve, ako aj v ďalších odvetviach hospodárstva.

Absolventi študijného programu disponuje nasledovnými teoretickými vedomosťami:

-          chápe podstatné fakty, pojmy a princípy , ktoré súvisia so spracovaním dreva a tvorbou drevárskych výrobkov,

-          vie primerane aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje v technológiách spracovania dreva a v konštrukciách drevárskych výrobkov.

Absolventi študijného programu disponuje nasledovnými praktickými  schopnosťami a zručnosťami:

-          rieši základné technologické a technické problémy v procesoch spracovania dreva,

-          ovláda štandardné metódy zisťovania vlastností a kvality  suroviny a produktov,

-          vie prevádzkovať účinne a efektívne  strojovo - technologické zariadenia,

-          podieľa sa na predvýrobnej príprave  drevárskych produktov.

Absolventi študijného programu ma nasledovné doplňujúce  vedomosti, schopnosti a zručnosti:

-          dokáže indikovať technické, technologické a ekonomické  problémy vo výrobnom procese,

-          dokáže pracovať efektívne ako člen pracovného tímu a riadiť kolektív na zodpovedajúcom stupni riadenia,

-          dokáže udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore,

-          dokáže pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji a  v štúdiu na 2.stupni.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu „Drevárstvo s podporou informačných technológií“ má znalosti o technológiách a metódach riadenia technologických procesov a konštrukcií výrobkov, na základe ktorých dokáže riešiť technologické a technické problémy v procesoch spracovania dreva. Ovláda súvisiace  komerčné a poradenské činnosti, ako aj štandardné metódy zisťovania vlastností a kvality dreva a produktov vyrobených z dreva.

Absolventi študijného programu „Drevárstvo s podporou informačných technológií“ nájdu uplatnenie najmä ako technológovia v oblasti spracovania dreva a to prevažne:

-          v piliarskych podnikoch a prevádzkach,

-          v prevádzkach výroby špeciálnych piliarskych výrobkov,

-          v oblasti sušenia, hydrotermickej úpravy a termickej modifikácie dreva,

-          v oblasti ochrany dreva a výrobkov z dreva,

-          vo výrobe preglejovaných a aglomerovaných drevných materiálov,

-          v prevádzkach zhodnocovania drevného odpadu na biopalivá,

-          v prevádzkach chemického spracovania dreva.

Uplatnenie absolventov je od malých a prvotných spracovateľov dreva až po prevádzky a závody pre komplexné spracovanie  drevnej suroviny. Uplatniť sa môžu v oblasti prípravy  a zabezpečovaní výroby, ale aj ako  špecialisti v oblasti obchodu s drevárskymi výrobkami  a  polotovarmi.

            Študijný program: „Drevárstvo s podporou informačných technológií“ dokáže pripraviť absolventov na vysokej odbornej úrovni pre oblasť mechanického a chemicko-mechanického spracovania dreva. Tento študijný odbor vychádza z multidisciplinárneho základu prírodovedných, technických i ekonomických a spoločenskovedných disciplín. Absolventi podľa dosiahnutého stupňa vysokoškolského štúdia a študijného programu môžu nájsť uplatnenie v riadení technologických procesov a výrobných operácií zameraných na mechanické a chemicko-mechanické spracovanie a zhodnotenie dreva - obnoviteľnej prírodnej domácej suroviny.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Bez prijímacích skúšok, len na základe výberového prijímacieho konania (vyhodnotenie výsledkov štúdia zo strednej školy)Doplňujúce informácie

Deň otvorených dverí sa uskutoční dňa 26. 1. 2022 o 10,00 h v posluchárni B3.

Zmena termínu je možnáPodmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie na štúdium v študijnom programe Drevárstvo s podporou informačných technológií sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy.

dosiahnuté študijné výsledky sa vyjadria priemernou hodnotou prospechu počas štúdia na strednej škole,

 • študijný priemer vypočítať z koncoročných vysvedčení 4 ročníkov strednej školy,

 • za študijný priemer 1,00 je 100 bodov, za študijný priemer 4,00 je 0 bodov. Lineárnou funkciou sa podľa priemeru priradí počet bodov,

 • v priemere maturity nezohľadňovať úroveň a vyhodnocovať ju len pre informáciu,

 • kvalita dosiahnutých výsledkov na rôznych typoch škôl sa zohľadní vynásobením dosiahnutého bodového zisku koeficientom 1,00 pre absolventov gymnázií, koeficientom 0,9 pre absolventov odborných škôl a koeficientom 0,8 pre absolventov učilíšť.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • životopis uchádzača – povinná príloha,

 • potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie – povinná príloha,

 • na každý študijný program a formu štúdia je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,

 • zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR,

 • uchádzači sú prijímaní na štúdium na základe vyhodnotenia výsledkov štúdia zo strednej školy (okrem uchádzačov Dizajnu nábytku a interiéru)

 • uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2021/2022, potvrdzuje študijný priemer a výpis známok z koncoročných  vysvedčení 1. – 3. ročníka strednej školy v tlačive prihlášky riaditeľstvo absolvovanej strednej školy.

 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka sú povinní všetci uchádzači doručiť na Dekanát Drevárskej fakulty ihneď po ich prevzatí - najneskôr do 15. júna 2022,

 • uchádzači, ktorí maturovali minulý rok a skôr, prikladajú k prihláške úradne overenú  fotokópiu maturitného vysvedčenia a všetkých vysvedčení zo strednej školy (učilišťa, nadstavbového štúdia) a  vypíšu v prihláške študijný priemer známok jednotlivých ročníkov koncoročných vysvedčení 1. – 4. ročníka,

 • elektronickú prihlášku na štúdium je potrebné vyplniť, vytlačiť priamo zo systému, podpísať, potvrdiť študijný priemer a výpis známok za jednotlivé ročníky absolvovanej strednej školy resp. priložiť úradne overené kópie vysvedčení a poslať na Dekanát Drevárskej fakulty spolu s potvrdením o úhrade manipulačného poplatku v termíne podávania prihlášok na štúdium.

 • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,
 • fakulta zašlepozvánkuuchádzačom o študijné programy, v ktorých je predpísaná prijímacia skúška,

 • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne (viď. zoznam akreditovaných ŠP).

 • výsledky prijímacej skúšky a prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2021 - 31.03.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.08.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.04.2022 - 15.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o úhrade manipulačného poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 400 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 400 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene         

Banka: Štátna pokladnica

Kód banky: 8180

Účet: 7000271101

IBAN: SK 19 8180 0000 0070 0027 1101

 

Variabilný symbol:   

   elektronické prihlášky – číslo vygenerované informačným systémom univerzity  

   (totožné s evidenčným číslom prihlášky)             

 

Konštantný symbol: 0308

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 29.06.2022 10:44

Upozorniť na neaktuálne údaje