Drevárstvo s podporou informačných technologií

Profil absolventa

            

Absolvent bakalárskeho študijného programu Drevárstvo s podporou informačných technológií má potrebné znalosti z oblasti štruktúry a vlastností dreva, drevných kompozitných materiálov, technológií mechanického a chemického spracovania dreva a ich strojno-technologických zariadeniach, ako aj vedomosti z oblasti informačných technológií a riadenia  podniku.

     Študijný program Drevárstvo s podporou informačných technológií svojim odborným zameraním zorientováva študenta s problematikou Industry 4.0 a smart technológií, v ktorých využíva vedomosti o vlastnostiach dreva, technologických procesoch spracovania dreva,  informačných technológiách aplikovaných vo výrobných procesoch pretvárajúcich vstupnú drevnú hmotu  na polotovary, či finálne výrobky z dreva pre stavebníctvo, stavebno-stolársku výrobu a nábytkársky priemysel. Počas štúdia študenti nadobúdajú vedomosti a praktické zručnosti na zisťovanie štandardných vlastností dreva, posudzovanie kvality vyrábaných poloproduktov a produktov. Ovládajú používanie softvérových nástrojov a smart aplikácií. Absolvent študijného programu má vďaka svojej odbornej príprave vedomosti a schopnosti indikovať technické, technologické a ekonomické problémy vo výrobnom procese. Dokáže  pracovať  efektívne, ako  člen  pracovného  tímu, resp. riadiť  kolektív  na  zodpovedajúcom  stupni riadenia.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Drevárstvo s podporou informačných technológií nájdu uplatnenie  ako technickí špecialisti pracujúci od malých firiem prvotného spracovania dreva až po prevádzky vo firmách  komplexného spracovania  drevnej suroviny na Slovensku a v zahraničí. Uplatniť sa môžu aj ako špecialisti v oblasti obchodu s drevárskymi výrobkami. Úspešné ukončenie štúdia umožňuje absolventom pokračovať v štúdiu na 2. stupni v ŠP Drevárske inžinierstvo, resp. v štúdiu na príbuzných technických študijných programoch.

V Národnej sústave kvalifikácií  profil absolventa pokrýva  pracovné pozície pre technických špecialistov pracujúcich v oblasti priemyslu a výroby (kód 2141 ISCO 08) a v oblasti spracovania dreva (kód 752 ISCO 08).

Výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolvovaním daného študijného programu napĺňa sektorovo-špecifické odborné očakávania aj pre výkon týchto zamestnaní:

-   Špecialista technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe  drevených konštrukcií

-   Špecialista údržby vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií

-   Špecialista riadenia kvality v celulózo-papierenskej výrobe

-   Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe

-   Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe

-   Výrobca konštrukčných dosiek z dreva

-   Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Bez prijímacích skúšok, len na základe výberového prijímacieho konania (vyhodnotenie výsledkov štúdia zo strednej školy)Doplňujúce informácie

Deň otvorených dverí: 25. januára 2023 - detailné informácie na www.tuzvo.sk a df.tuzvo.sk

Externá forma štúdia od akademického roku 2023/24 bude prebiehať na trojročnom štúdiu s poplatkom 500€.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie na štúdium v študijnom programe Drevárstvo s podporou informačných technológií sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy.

dosiahnuté študijné výsledky sa vyjadria priemernou hodnotou prospechu počas štúdia na strednej škole,

 • študijný priemer vypočítať z koncoročných vysvedčení 4 ročníkov strednej školy,

 • za študijný priemer 1,00 je 100 bodov, za študijný priemer 4,00 je 0 bodov. Lineárnou funkciou sa podľa priemeru priradí počet bodov,

 • v priemere maturity nezohľadňovať úroveň a vyhodnocovať ju len pre informáciu,

 • kvalita dosiahnutých výsledkov na rôznych typoch škôl sa zohľadní vynásobením dosiahnutého bodového zisku koeficientom 1,00 pre absolventov gymnázií, koeficientom 0,9 pre absolventov odborných škôl a koeficientom 0,8 pre absolventov učilíšť.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • prihláška sa podáva výlučne elektronicky na adrese https://is.tuzvo.sk/prihlaska/, následne je potrebné vytlačiť prihlášku priamo zo systému a zaslať podpísanú na adresu: Študijné oddelenie DF TUZVO, T.G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen
 • Elektronická prihláška bez doručenia papierovej prihlášky na študijné oddelenie Drevárskej fakulty je neplatná.
  • povinné prílohy:
   • životopis uchádzača,
   • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (platí pre uchádzačov, ktorí už maturovali v Slovenskej republike, resp. v Českej republike)
   • úradne overenú kópiu nostrifikácie dokladu o získaní stredoškolského vzdelania (platí pre uchádzačov, ktorí už maturovali v zahraničí),
   • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie v čase podania prihlášky,
 • uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2022/2023, potvrdzuje študijný priemer a výpis známok z koncoročných  vysvedčení 1. – 3. ročníka strednej školy v tlačive prihlášky riaditeľstvo absolvovanej strednej školy,
 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka sú povinní všetci uchádzači doručiť na študijné oddelenie Drevárskej fakulty ihneď po ich prevzatí -  najneskôr do 14. júna 2023,  
 • uchádzači, ktorí maturovali minulý rok a skôr, prikladajú k prihláške úradne overenú  fotokópiu maturitného vysvedčenia a všetkých vysvedčení zo strednej školy (učilišťa, nadstavbového štúdia) a  vypíšu v prihláške študijný priemer známok jednotlivých ročníkov koncoročných vysvedčení 1. – 4. ročníka  (resp. aj 5.ročníka),
 • na každý študijný program a formu štúdia je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,
 • zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR,
 • uchádzači sú prijímaní na štúdium na základe vyhodnotenia výsledkov štúdia zo strednej školy (okrem uchádzačov Dizajnu nábytku a interiéru),
 • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,
 • fakulta zašle pozvánku uchádzačom o štúdium v študijnom odbore Umenie
 • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne (viď. časť IV. Akreditované ŠP),
 • výsledky prijímacej skúšky a prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania.
 • životopis uchádzača – povinná príloha,

 • potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie – povinná príloha,

 • na každý študijný program a formu štúdia je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,

 • zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR,

 • uchádzači sú prijímaní na štúdium na základe vyhodnotenia výsledkov štúdia zo strednej školy (okrem uchádzačov Dizajnu nábytku a interiéru)

 • uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2021/2022, potvrdzuje študijný priemer a výpis známok z koncoročných  vysvedčení 1. – 3. ročníka strednej školy v tlačive prihlášky riaditeľstvo absolvovanej strednej školy.

 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka sú povinní všetci uchádzači doručiť na Dekanát Drevárskej fakulty ihneď po ich prevzatí - najneskôr do 15. júna 2022,

 • uchádzači, ktorí maturovali minulý rok a skôr, prikladajú k prihláške úradne overenú  fotokópiu maturitného vysvedčenia a všetkých vysvedčení zo strednej školy (učilišťa, nadstavbového štúdia) a  vypíšu v prihláške študijný priemer známok jednotlivých ročníkov koncoročných vysvedčení 1. – 4. ročníka,

 • elektronickú prihlášku na štúdium je potrebné vyplniť, vytlačiť priamo zo systému, podpísať, potvrdiť študijný priemer a výpis známok za jednotlivé ročníky absolvovanej strednej školy resp. priložiť úradne overené kópie vysvedčení a poslať na Dekanát Drevárskej fakulty spolu s potvrdením o úhrade manipulačného poplatku v termíne podávania prihlášok na štúdium.

 • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,
 • fakulta zašlepozvánkuuchádzačom o študijné programy, v ktorých je predpísaná prijímacia skúška,

 • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne (viď. zoznam akreditovaných ŠP).

 • výsledky prijímacej skúšky a prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 31.03.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o úhrade manipulačného poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene         

Banka: Štátna pokladnica

Kód banky: 8180

Účet: 7000271101

IBAN: SK 19 8180 0000 0070 0027 1101

 

Variabilný symbol:   

   elektronické prihlášky – číslo vygenerované informačným systémom univerzity  

   (totožné s evidenčným číslom prihlášky)             

 

Konštantný symbol: 0308

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 07.10.2022 07:46

Upozorniť na neaktuálne údaje