Spracovanie a recyklácia odpadov

Cieľom študijného programu je vychovať absolventa odboru environmentálne inžinierstvo so širokými teoretickými znalosťami, opierajúcimi sa o základy z chémie a ďalších prírodných vied, v oblasti spracovania tuhých odpadov  z rôznych odvetví priemyslu, ako aj odpadu komunálneho.Uplatnenie absolventov

Profil absolventa

 • získa ucelené vzdelanie v odbore so zameraním na spracovanie a recykláciu tuhých odpadov pochádzajúcich z priemyslu a z komunálnej oblasti,
 • má teoretické znalosti technologických postupov spracovania odpadov, najmä v hutníckych a príbuzných oblastiach priemyslu,
 • je schopný nadobudnuté vedomosti využívať pri zbere, triedení a spracovaní a recyklácii odpadov,
 • dokáže analyzovať vplyv odpadov na životné prostredie a kvalitu ľudského života,
 • je pripravený na štúdium študijného programu III. stupňa

Uplatnenie:

 • ako technológ a riadiaci pracovník vo všetkých oblastiach priemyslu ale aj v komunálnej sfére, kde vzniká odpad, ktorý sa následne musí zhodnocovať alebo zneškodňovať,
 • ako samostatný a riadiaci pracovník v štátnych inštitúciách na oddeleniach životného prostredia, štatistických oddeleniach a monitorovacích staniciach kvality pôdy, vody a ovzdušia,
 • v štátnych alebo súkromných inštitúciách zaoberajúcich sa spracovaním a recykláciou odpadov, nielen na území Slovenskej republiky,
 • môže podnikať v oblasti zberu, triedenia, recyklácie a spracovania odpadov.


  Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
  Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

  Posielajte mi novinky

  Podmienky prijatia

  Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium inžinierskych študijných programov (druhý stupeň vysokoškolského štúdia) je úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa. Prijímanie na štúdium sa uskutočňuje formou výberového konania na základe výsledkov v bakalárskom štúdiu.

  Fakulta si vyhradzuje právo rozhodnúť o tom, či obsah študijného programu prvého stupňa, ktorý uchádzač absolvoval, zodpovedá požiadavkám pre štúdium príslušného programu druhého stupňa a následne rozhodnúť o predpísaní diferenčných predmetov, resp. o neprijatí uchádzača  Doplňujúce informácie

  Štúdium študijných programov v externej forme je spoplatnené 600 .- EUR/rok.

  Absolvent inžinierskeho štúdia môže pokračovať v štúdiu na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania, napr. v študijných programoch:

  • spracovanie a recyklácia odpadov


  Podmienky pre zahraničných študentov

  Zahraniční študenti sa prijímajú na základe medzinárodných dohôd, alebo ako samoplatcovia. Cudzinci spravidla študujú v anglickom jazyku. Podmienky štúdia sú stanovené zmluvou o štúdiu. Úspešné absolvovanie jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov je podmienkou. Študenti z Českej republiky môžu používať jazyk český.  Bez prijímacích skúšok
  áno

  Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

  bez prijímacej skúšky/testov, len na základe výsledkov z predchádzajúceho Bc. štúdia. Prihliada sa k štúdijnému programu Bc. štúdia a výsledkom štúdia.  Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

  doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.  Všeobecné informácie k prijímacej skúške

  Uchádzač o inžinierske štúdium:v(k) prihláške

  • prikladá vysvedčenie o štátnej skúške, diplom bakalára a výpis výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského štúdia, resp. dodatok k diplomu (overené kópie), ktoré možno doložiť dodatočne po štátnej skúške, pred termínom prijímacieho konania.
  • uvádza študijný program, doporučuje sa uviesť aj alternatívny študijný program
  • krátky životopis a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Poplatok sa zaplatí na účet: Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Letná 9, 042 00 Košice, Banka: Štátna pokladnica, č.ú. 7000151476/8180. Ústrižok poštovej poukážky typu U sa nalepí na 3. stranu prihlášky.

  • Uchádzač o štúdium je s výsledkom prijímacieho konania oboznámený doporučenou listovou zásielkou najneskôr do 30 dní.
  • Prijatý uchádzač má možnosť požiadať o ubytovanie v Študentskom domove TU na Jedlíkovej 5 v Košiciach (ubytovanie sa prideľuje na základe kritérií stanovených Technickou univerzitou v 2 až 3 posteľových izbách so sociálnym zariadením).


  Forma prijímacej skúšky

  bez prijímacej skúšky  Testy

  žiadne  • Podanie prihlášky na štúdium

   31.08.2022

  Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
  Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

  Posielajte mi novinky

  Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
  50


  Prílohy
  • životopis (elektronická forma)
  • bakalársky diplom (elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ


  Ročné školné
  Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
  Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

  Poplatok za prijímacie konanie
  písomná prihláška: 30 €
  elektronická prihláška: 20 €

  Fakturačné údaje

  Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
  IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
  Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
  Variabilný symbol: 2

  Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
  Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

  Posielajte mi novinky

  Detail študijného programu

   
   
  Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

  Detail študijného programu

  HelpDesk

  0911 154 882
  0910 288 664
  0911 154 214
  037 / 6414881
  037 / 6414890
  (7.30 - 15.30 h.)

  helpdesk

  Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
  Posledná aktualizácia: 01.07.2022 12:09

  Upozorniť na neaktuálne údaje