Špeciálna pedagogika

Prospects of graduates

Absolvent sa uplatní ako:

 • učiteľ pre špeciálnu edukáciu žiakov s mentálnym postihnutím a psychosociálnym narušením a poradenský pracovník,
 • špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania detí mládeže,
 • odborný zamestnancec v centrách špeciálnopedagogického poradenstva a centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.


Informácie o uplatnení absolventov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom odbore 1.1.6. Špeciálna pedagogika,
 • doručenie tlačenej prihlášky (aj v prípade podania elektronickej prihlášky),
 • potvrdenia o aktivitách, ktoré sú predmetom bodového hodnotenia, lekárske potvrdenia a ďalšie požadované dokumenty bude možné zaslať dodatočne vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu.


Conditions for international students

Podmienkou prijatia je predloženie dokladu o ukončení bakalárskeho študijného programu. Doklady musia byť úradne overené a v stanovenom termíne doručené na referát pre vzdelávanie fakulty. Zahraniční uchádzači predkladajú: potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a potvrdenie o úhrade popatku za prijímacie konanie. Uchádzačom sa odporúča absolvovať pripravný kurz slovenského jazyka. Samoplatcovia sú prijímaní na základe zmluvy. Smernica o školnom a poplatkoch pre príslušný akademický rok je uverejnená na http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta .

Platobná inštitúcia: Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava.

IBAN: SK 04 8180 0000 0070 0008 2706, BIC, SWIFT-SUBASKBX
Poplatok  VS 1050, ŠP 03, neskrátený názov a adresa príjemcu platby, klienta ŠP: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov.Conditions of admission without the entrance exam

Uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky. Ak počet prihlásených uchádzačov prekročí plánovaný počet na prijatie o 25 %, rozhodujúci bude vážený študijný priemer dosiahnutý na bakalárskom stupni štúdia. Výsledky prijímacieho konania budú zverejné na webovom sídle fakulty po zasadnutí prijímacej komisie v zákonnej lehote.Coordinator for students with specific needs

Koordinátor pre prácu s uchádzačmi a študentmi so špecifickými potrebami:

Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D., Katedra špeciálnej pedagogiky PF PU tel. číslo: 051/7470 573, e-mail: jarmila.zolnova@unipo.sk

Uchádzač so zdravotným postihnutím na účely vyhodnotenia jeho špecifických potrieb a rozsahu podporných služieb spolu s prihláškou na štúdium zašle žiadosť (tlačivo zverejnené na webovom sídle fakulty - Informácie pre uchádzačov) a:

a/ lekárske vysvedčenie nie staršie ako tri mesiace, ktorým je najmä lekársky nález, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie, alebo

b/ vyjadrenie psychológa, logopéda, školského psychológa, školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga.General information on the admission exam

Ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na fakulte, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku. Na ten istý študijný program sa uchádzač nemôže prihlásiť súčasne na denné aj externé štúdium.

Ďalšie prílohy k prihláške:

- poplatok za prijímacie konanie sa uhrádza bankovým prevodom na základe platobného príkazu. Do správy pre prijímateľa uviesť: meno a priezvisko uchádzača, názov fakulty. Doklad je potrebné podpísať a priložiť k prihláške,

- životopis,

- potvrdenie o váženom študijnom priemere dosiahnutom počas štúdia na bakalárskom stupni doručiť na referát pre vzdelávanie fakulty do 22. 05. 2020.  Dokladujú len uchádzači, ktorí študovali v 1. stupni na inej fakulte,

- overené kópie diplomu a prílohy k diplomu bakalárskeho štúdia doručiť na referát pre vzdelávanie do 08. 07. 2020. • Open day

  21.11.2019

 • Open day

  23.11.2019

 • Apply the application for study

  31.05.2020

 • Performance of the entrance exam

  10.06.2020 - 19.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
10


Prílohy
 • overená kópia diplomu (electronic form)
 • overená kópia dodatku k diplomu (electronic form)
 • CV (electronic form)
 • medical certificate (electronic form)
 • uchádzač so špecifickým potrebami: žiadosť a potvrdenie (electronic form)
 • potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 840 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 840 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov, číslo účtu: SK04 8180 0000 0070 0008 2706

Variabilný symbol: 105003

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Alžbeta Sabolová – alzbeta.sabolova@unipo.sk
Last update: 27.05.2020 07:34

Draw attention to not topical data