Sociálna práca

Uplatnenie absolventov

Študijný program reaguje na potreby praxe - pripraviť moderného asistenta sociálnej práce, ktorý je pripravený pracovať s klientom v rizikovej situácii a v rizikovom prostredí. Absolvent tohto študijného programu väčšinou pracuje priamo s cieľovou klientskou skupinou v rámci štátnej správy, samosprávy a tretieho sektora. Nájde uplatnenie v zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a kurately dospelých. Jeho snahou je pomôcť zabezpečiť optimálne sociálne fungovanie a zvýšiť kvalitu života klientov. Disponuje tiež odbornými komunikačnými zručnosťami, dokáže pracovať v tíme a posilňovať medziodborovú a medziprofesijnú spoluprácu a profesionálne prezentuje svoje stanoviská. Môže sa uplatniť v inštitúciách a organizáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, na ÚPSVaRe, v pôsobnosti rezortu Ministerstva vnútra, Ministerstva spravodlivosti, v probačnej a mediačnej oblasti, v oblasti verejnej správy, ale aj v oblasti neštátnych subjektov. Absolvent je pripravený pracovať ako terénny pracovník a ako asistent poradcu, ktorý poskytuje základné poradenstvo jednotlivcovi, rodine, skupine ale aj komunite. Absolvent je pripravený spolupracovať so sociálnym pracovníkom na príprave a realizácii výskumu či tvorbe projektu. Je schopný pracovať na svojom ďalšom vzdelávaní.
Uplatnenie v praxi je v pozícii asistent na nasledovných pracovných pozíciách:
SK ISCO 08 kód 2635001 Sociálny pracovník
SK ISCO 08 kód 2635003 Špecialista na výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí,
SK ISCO 08 kód 2635004 Špecialista sociálnej kurately pre dospelých,
SK ISCO 08 kód 2635005 Špecialista sociálnej kurately pre deti,
SK ISCO 08 kód 2635006 Špecialista sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti,
SK ISCO 08 kód 2635007 Špecialista tvorby a vykonávania programov sociálnej pomoci,
SK ISCO 08 kód 2635008 Metodik v oblasti sociálnej starostlivosti, SK ISCO 08 kód 2635009 Posudkový sociálny pracovník (+ špecializované
vzdelávanie),
SK ISCO 08 kód 2635010 Špecialista v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a v
sociálnych službách,
SK ISCO 08 kód 2635011 Špecialista pre marginalizované skupiny obyvateľstva,
SK ISCO 08 kód 2635012 Špecialista samosprávy pre sociálne služby,
SK ISCO 08 kód 2635999 Špecialista v oblasti sociálnej práce a poradenstva inde
neuvedený (+ špecifické podmienky )
SK ISCO 08 kód 3253999 Terénny sociálny a zdravotný pracovník inde neuvedený
(+ špecifické podmienky),
SK ISCO 08 kód 3253001 Komunitný pracovník
3412001 Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o osoby so
zdravotným postihnutím
3412002 Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o staršie osoby
3412003 Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o rodinu a deti
3412004 Odborný pracovník v oblasti sociálneho poradenstva
3412005 Odborný pracovník sprostredkovania sociálnych služieb
3412006 Odborný pracovník krízových intervencií
3412999 Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti inde neuvedenýVždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na trojročný bakalársky študijný program v dennej
forme štúdia (ukončený získaním titulu „Bc“) je získanie úplného stredného
vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Ďalšou podmienkou prijatia, s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali
uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi, je výberové konanie.

Zdravotná spôsobilosť potvrdená lekárom https://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/info-uchadzac/Potvrdenie-zs-socialna-praca.pdfDoplňujúce informácie

Uchádzači, ktorí maturovali v školskom roku 2022/2023 a skôr, pošlú spolu
s prihláškou všetky potrebné prílohy.
Uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2023/2024 doložia všetky potrebné
prílohy okrem vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia, ktoré
doložia v termíne určenom fakultou a ktorý bude uchádzačovi včas oznámený
písomne.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia cudzincov, zahraničných študentov alebo študentov, ktorí
absolvovali stredoškolské štúdium v zahraničí, sú rovnaké ako podmienky
prijatia študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v Slovenskej
republike a sú občanmi Slovenskej republiky.

Doklad o rovnocennosti vzdelania doloží uchádzač najneskôr v deň zápisu na
štúdium.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Výberové konanie
pozostáva:
1. Z hodnotenia dosiahnutého prospechu počas stredoškolského štúdia. Celkový
priemer zo SŠ od hodnoty 3,6 do 1,0 sa lineárne vyjadruje
v hodnotách: priemer 1,0.... 100 bodov až 3,6 ... 0 bodov;
2. Z Motivačného listu , v ktorom uchádzač uvedie svoju motiváciu ku štúdiu aj
schopnosti, ktoré na zvládnutie štúdia má. Max. počet bodov je 10.
3. Z vydokladovaných špecifických aktivít, ako napríklad účasť na stredoškolskej
vedeckej činnosti, výkone dobrovoľníctva, účasti na rôznych umeleckých,
športových súťažiach, účasti na projektoch a pod. Za každú vydokladovanú
aktivitu môže uchádzač získať 2 body.
4. Z dokladovanej zdravotnej spôsobilosti na štúdium potvrdenej lekárom.
V súvislosti so zdravotnou spôsobilosťou je nutné zdôrazniť fakt, že počas
štúdia študenti okrem teoretických prednášok, absolvujú aj prax, kde budú
pracovať s rizikovým klientom v rizikovom prostredí.
Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopnosti na
štúdium, t. j. dosiahnu najvyšší počet bodov.
Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na webovom sídle fakulty.
Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí predloží
nostrifikované doklady o vzdelaní v súlade so zákonom č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
5. Tí uchádzači, ktorí nemajú absolvovanú maturitnú skúšku zo
slovenského alebo českého jazyka, musia absolvovať v rámci
prijímacieho konania aj test zo slovenského jazyka – úroveň B1, ktorý
pripraví fakulta. Do výberového konania podľa bodu 1. až 3. môžu byť
zaradení len uchádzači, ktorí dosiahnu minimálne 60% úspešnosť
v teste zo slovenského jazyka.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Výberové konanie
pozostáva:
1. Z hodnotenia dosiahnutého prospechu počas stredoškolského štúdia. Celkový
priemer zo SŠ od hodnoty 3,6 do 1,0 sa lineárne vyjadruje
v hodnotách: priemer 1,0.... 100 bodov až 3,6 ... 0 bodov;
2. Z Motivačného listu , v ktorom uchádzač uvedie svoju motiváciu ku štúdiu aj
schopnosti, ktoré na zvládnutie štúdia má. Max. počet bodov je 10.
3. Z vydokladovaných špecifických aktivít, ako napríklad účasť na stredoškolskej
vedeckej činnosti, výkone dobrovoľníctva, účasti na rôznych umeleckých,
športových súťažiach, účasti na projektoch a pod. Za každú vydokladovanú
aktivitu môže uchádzač získať 2 body.
4. Z dokladovanej zdravotnej spôsobilosti na štúdium potvrdenej lekárom.
V súvislosti so zdravotnou spôsobilosťou je nutné zdôrazniť fakt, že počas
štúdia študenti okrem teoretických prednášok, absolvujú aj prax, kde budú
pracovať s rizikovým klientom v rizikovom prostredí.
Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopnosti na
štúdium, t. j. dosiahnu najvyšší počet bodov.
Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na webovom sídle fakulty.
Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí predloží
nostrifikované doklady o vzdelaní v súlade so zákonom č. 422/2015 Z. z. o
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
5. Tí uchádzači, ktorí nemajú absolvovanú maturitnú skúšku zo
slovenského alebo českého jazyka, musia absolvovať v rámci
prijímacieho konania aj test zo slovenského jazyka – úroveň B1, ktorý
pripraví fakulta. Do výberového konania podľa bodu 1. až 3. môžu byť
zaradení len uchádzači, ktorí dosiahnu minimálne 60% úspešnosť
v teste zo slovenského jazyka. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  31.05.2024 - 21.06.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  10.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • overené vysvedčenia za 1. - 4. ročník (papierová forma)
 • motivačný list (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 950 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje

Banka: štátna pokladnica

Účet: 7000241201/8180

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0024 1201

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 30002

Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Dušana Horváthová – dusana.horvathova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 10.10.2023 10:37

Upozorniť na neaktuálne údaje