Social Work

Sociálna práca ako študijný odbor

Sociálna práca je jednoodborové štúdium zamerané na prípravu profesionálov pre oblasť sociálnej práce na všetkých úrovniach. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je 3 roky (6 semestrov)

Štúdium v odbore Sociálna práca pripravuje vysokoškolsky vzdelaných, samostatných pracovníkov schopných zabezpečovať, koordinovať a priamo poskytovať sociálnu starostlivosť a sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľov odkázaných na niektorý z druhov sociálnej ochrany.

Sociálna práca ako vedný odbor:

Sociálna práca je multidisciplinárnou oblasťou vedeckého poznania, ktorá sa zaoberá vedeckým poznávaním sociálnych problémov – ich vznikom, príčinami, možnosťami riešenia, otázkou zodpovednosti občana aj štátu, optimálnou mierou a formami pomoci pre jednotlivca, skupinu či komunitu.Prospects of graduates

Absolventi bakalárskych  študijných  programov z oblasti  sociálnej  práce  majú možnosť uplatniť sa v zariadeniach a inštitúciách (štátnych aj neštátnych), ktoré pôsobia v rezortoch: ministerstva práce,  sociálnych vecí a rodiny, ministerstva školstva, ministerstva zdravotníctva, ministerstva vnútra, ministerstva spravodlivosti a tiež  v  medzinárodných inštitúciách ako napr. UNICEF, UNHCR ako aj v organizáciách vykonávajúcich činnosti  sociálnoprávnej ochrany a poskytujúcich  sociálne služby. Absolventi našich študijných programov I. stupňa  sa tiež  uplatnia v zdravotníckych zariadeniach  (nemocnice, kúpele, hospice ap.).Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Na študijný program  sociálna práca je v zmysle § 56 Zákona č. 131/2002 o vysokých školách základnou podmienkou prijatia na štúdium získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania.

http://fzsp.truni.sk/bakalarske-studijne-programyAdditional information

Súčasťou prihlášky je:

-  životopis

-  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

-lekárske potvrdenie o spôsobilosti štúdia na vysokej škole

   Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - sociálna práca

- overené kópie výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia

- motivačný list

Elektronická prihláška musí byť  doložená v printovej forme s podpisom.

Ak uchádzač  po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.Conditions for international students

Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí predloží nostrifikované doklady o vzdelaní.  Požiadavky na prijatie študentov zo zahraničia sú také isté ako na študentov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň VŠ štúdia sa realizuje na základe výberového konania podľa výsledkov zo strednej školy.Coordinator for students with specific needs

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.General information on the admission exam

Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň VŠ štúdia sa realizuje na základe výberového konania podľa výsledkov zo strednej školy. • Apply the application for study

  15.04.2022

 • Performance of the entrance exam

  15.06.2022 - 30.06.2022

 • Send certificate to

  15.06.2022

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
50


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • medical certificate (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)
 • overené vysvedčenia za 1. - 4. ročník (paper form)
 • motivačný list (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 600 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

Invoicing details

Bank:State Treasury

Účet: 7000241201/8180

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0024 1201

Variable symbol: generated VS for payment to the applicant = applicant's personal number without the letter R generated via the electronic application form, or without the symbol if the applicant sends the application form by post only

Specific symbol: 30002

Additional information: Surname and forename

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Dušana Horváthová – dusana.horvathova@truni.sk
Last update: 23.03.2022 14:43

Draw attention to not topical data