Sociálna práca

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventa

Profil absolventa a ostatné informácie o študijnom programe sú dostupné na:

https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/pedagogicka-fakulta/studium/doktorandske-studijne-programy.htmlVždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Štandardná dĺžka štúdia: denná forma – 3 roky / externá forma – 4 roky

Udeľovaný titul: philosophiae doctor (PhD.)

 

Podmienky prijatia na štúdium:

- úplné vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
- absolvovanie rovnakého alebo príbuzného magisterského študijného programu (vymedzenie príbuzných študijných odborov: (https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/ucitelstvo-a-pedagogicke-vedy#details-contents, https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/socialna-praca), vo vzťahu k zvolenému študijnému odboru/programu
- záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty,
- aktívna účasť na prijímacom pohovore,
- úspešné absolvovanie prijímacej skúšky zameranej na odbornú komunikáciu, overovanie zručností, študijných spôsobilostí a poznatkov v študijnom odbore,
- obhájenie návrhu projektu dizertačnej práce, ktorý obsahuje: zdôvodnenie výberu témy, cieľ, metódy a predpokladané výstupy.

 

 

Proces prijímacieho konania:

Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika

1. Posúdenie podmienok prijatia na doktorandské štúdium v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika.
2. Prijímacia skúška.
Súčasti prijímacej skúšky v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika:
▪ Písomný náčrt projektu k dizertačnej práci a diskusia k náčrtu projektu dizertačnej práce, odborná komunikáciu a metodologická pripravenosť. Zámerom je overiť zručnosti v písomnej odbornej komunikácii a následnej diskusii k náčrtu projektu dizertačnej práce.
Poznámka: Písomný náčrt projektu k dizertačnej práci sa predkladá spolu s prihláškou na štúdium.
▪ Overenie jazykových zručností vo vybranom svetovom jazyku (anglický jazyk, nemecký jazyk). Skúška z cudzieho jazyka sa uskutočňuje písomnou formou a je zameraná na preklad odborného textu v danom študijnom programe.
▪ Overenie všeobecných študijných spôsobilostí a poznatkov v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika.
▪ Ďalšie možné predpoklady na doktorandské štúdium v študijnom programe sú: publikačná činnosť, pedagogická prax, participácia na národnom alebo medzinárodnom projekte, študijné pobyty v zahraničí, umiestnenie na fakultných a národných súťažiach ŠVOUČ, pochvala rektora a/alebo pochvala dekana za diplomovú prácu, alebo vynikajúce výsledky počas štúdia, úspešná účasť na súťažiach súvisiacich s príslušným študijným programom.
▪ Prijímacie pohovory sa uskutočnia v dňoch od 17.06.2024 do 28.06.2024.
Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich pravidiel:
Ak podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu splní väčší počet uchádzačov, budú prijatí tí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.

Študijný program: Didaktika hudby
- 1. posúdenie podmienok prijatia na štúdium,
- 2. prijímací pohovor.
Prijímacia skúška v študijnom programe Didaktika hudby je zameraná na:
▪ Písomný náčrt projektu k dizertačnej práci a diskusiu k náčrtu projektu dizertačnej práce, odbornú komunikáciu a metodologickú pripravenosť. Zámerom je overiť zručnosti v písomnej odbornej komunikácii a následnej diskusii k náčrtu projektu dizertačnej práce.
▪ Overenie jazykových zručností vo vybranom svetovom jazyku. U zahraničných uchádzačov komunikačné znalosti zo slovenského a svetového jazyka. Skúška z cudzieho jazyka sa uskutočňuje písomnou formou a je zameraná na preklad odborného textu v danom študijnom programe.
▪ Overenie všeobecných študijných spôsobilostí a poznatkov v študijnom programe didaktika hudby.
▪ Ďalšie možné predpoklady na doktorandské štúdium v študijnom programe sú: publikačná činnosť, pedagogická prax, participácia na národnom alebo medzinárodnom projekte, študijné pobyty v zahraničí, umiestnenie na fakultných a národných súťažiach ŠVOUČ a ŠUČ, pochvala rektora a/alebo
pochvala dekana za diplomovú prácu, alebo vynikajúce výsledky počas štúdia, úspešná účasť na
súťažiach súvisiacich s príslušným študijným programom.

Prijímacie pohovory sa uskutočnia v dňoch od 17.06.2024 do 28.06.2024.

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich pravidiel:
Ak podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu splní väčší počet uchádzačov, budú prijatí tí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.
Študijný program: Sociálna práca
1. posúdenie podmienok prijatia na štúdium,
2. prijímací pohovor.
Obsah prijímacieho pohovoru tvorí zistenie predpokladov uchádzača pre samostatnú vedeckú prácu v odbore sociálna práca, ktorú preukáže adekvátne pripraveným návrhom projektu dizertačnej práce v tejto štruktúre:
• Odôvodnenie výberu výskumnej témy
• Súčasný stav výskumnej reality v danej téme
• Návrhy základných cieľov dizertačnej práce
• Návrh metodológie výskumu dizertačnej práce
• Predpokladané výstupy dizertačnej práce aplikovateľné v rámci vednej disciplíny sociálna práca

Cieľom návrhu projektu dizertačnej práce je preukázanie všeobecných študijných spôsobilostí a orientácie uchádzača vo študijnom odbore Sociálna práca
Súčasťou prijímacieho konania bude ústna skúška vo svetovom jazyku, kedy by mal uchádzač preukázať schopnosť komunikovať v tomto jazyku.
Ďalšie možné predpoklady, ktoré môžu byť u uchádzača na doktorandské štúdium v študijnom programe Sociálna práca zohľadnené sú: publikačná činnosť, pedagogická prax, participácia na národnom alebo medzinárodnom projekte, študijné pobyty v zahraničí, umiestnenie na fakultných a národných súťažiach ŠVOUČ, pochvala rektora a/alebo pochvala dekana za diplomovú prácu, alebo vynikajúce výsledky počas štúdia, úspešná účasť na súťažiach súvisiacich s príslušným študijným programom.


Prijímacie pohovory sa uskutočnia v dňoch od 17.06.2024 do 28.06.2024.

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich pravidiel:
Ak podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu splní väčší počet uchádzačov, budú prijatí tí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.Doplňujúce informácie

Prijímacie pohovory sa uskutočnia v dňoch od 17.06.2024 do 28.06.2024.

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich pravidiel:
Ak podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu splní väčší počet uchádzačov, budú prijatí tí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Katarína Markovičová, PhD., Poradenské centrum KU, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok.

Študentom so špecifickými potrebami odporúčame obrátiť sa na Poradenské centrum KU (poradna@ku.sk) za účelom získania kvalifikovaných informácií o náročnosti a podmienkach štúdia v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ:


V prípade, že si uchádzač podáva prihlášky na viac študijných programov, musí podať prihlášku na každý program osobitne.

K prihláške je potrebné pripojiť:
- vlastnoručne podpísaný životopis, v ktorom uchádzač uvedie údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní, o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási,
- overenú kópiu vysokoškolského diplomu II. stupňa,
- overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške II. stupňa,
- overenú kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu II. stupňa,
- vyjadrenie uchádzača o výbere cudzieho jazyka - vzor v prílohe
- doklady o absolvovaných jazykových skúškach (ak ich uchádzač absolvoval)
- v prípade uchádzačov, ktorí vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získali v zahraničí, rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely,
- návrh projektu dizertačnej práce, ktorý obsahuje: zdôvodnenie výberu témy, cieľ, metódy, stručné opísanie stavu výskumu danej témy a základné výskumné otázky,
- súpis publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, prípadne posudky týchto prác a činností,
- doklad o zaplatení poplatku, ktorý je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky. Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia!
Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom písomnou formou.
Uchádzači, ktorí zo zdravotných dôvodov požadujú špecifické podmienky, informujú o tom písomne fakultu pri podaní prihlášky.
Uchádzači, ktorí absolvovali II. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole, pripoja:
- rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely vydaného zahraničnou vysokou školou (viac informácií na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/ v časti uznávanie dokladov o vzdelaní).
Uchádzač zo zahraničia alebo uchádzač, ktorý absolvoval II. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole, predloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely. Tento doklad je základnou podmienkou na prijatie na vysokoškolské štúdium podľa § 56 ods. 3 a uchádzač ho doloží spolu s prihláškou a inými požadovanými dokladmi pre prijímacie konanie.Forma prijímacej skúšky

   • Podanie prihlášky na štúdium

    31.05.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    17.06.2024 - 28.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

Papierová forma prihlášky:

Suma: 40,– € IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305 variabilný symbol: 1300501904 špecifický symbol: Pre občanov Slovenskej republiky a Českej republiky predstavuje rodné číslo bez lomky. Ostatní štátni príslušníci nevypĺňajú špecifický symbol, ale do poznámky pre príjemcu uvedú meno, priezvisko, študijný program. poznámka pre príjemcu: meno, priezvisko, študijný program; [Nepovinný údaj pre občanov Slovenskej republiky a Českej republiky.]

Elektronická forma prihlášky:

Suma: 40,– € IBAN, variabilný a špecifický symbol: Príkaz na úhradu Vám vygeneruje elektronická prihláška KU: https://e-prihlaska.ku.sk/
Elektronická prihláška nadobudne platnosť až po zaslaní prihlášky v papierovej forme spolu so všetkými podkladmi v zmysle pokynov na prijímacie konanie.

Zahraničný platobný styk:

Názov sprostredkujúcej banky: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305 BIC: SPSRSKBA
Príjemca platby: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1A,
034 01 Ružomberok

Ročné školné podľa platnej Smernice rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jozef Čisarik – jozef.cisarik@ku.sk
Posledná aktualizácia: 22.03.2024 13:30

Upozorniť na neaktuálne údaje