Školská psychológia

Študijný program Školská psychológia (3.stupeň) pripravuje študentov v oblasti psychologickej špecializácie, najmä v edukačnej a školskej psychológie, v kontexte súčasných národných a medzinárodných trendov a výziev 21.storočia s dôrazom na psychológiu v edukácii. Študenti sú pripravovaní na riadenie edukačného procesu vo sfére školstva, kultúry, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, práce, výskumu atď. s ohľadom na pozitívny osobnostný a mentálny rozvoj detí, mladých ľudí a dospelých.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na doktorandské štúdium sa môžu hlásiť absolventi:

  1. druhého stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) v študijnom odbore Psychológia,
  2. prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku v študijnom odbore Psychológia alebo v príbuznom študijnom odbore,
  3. druhého stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) v študijnom programe Učiteľstvo akademických predmetov Psychológia + druhý predmet a po absolvovaní akreditovaného magisterského stupňa štúdia v študijnom odbore Psychológia na Fakulte psychológie PEVŠ. 


Podmienky pre zahraničných študentov

Charakteristickým prvkom fakulty sa predpokladá otvorenosť k svetu, najmä vysokým školám a ich predstaviteľom. A to tak v pedagogickej, vedecko-výskumnej sfére, ako aj v organizačnej, publikačnej a celkove koncepčnej sfére, na úrovni pedagogických pracovníkov i na úrovni študentov. Dvojstranná výmena učiteľov, študentov, dlhšie i kratšie študijné pobyty na zahraničných vysokých školách, i pobyty zahraničných učiteľov na fakulte sú evidentne prospešnými aktivitami, pre fakultu, jej učiteľov a študentov.

Potenciálni pedagógovia fakulty prezentujú dobré kontakty s komparatívnymi vysokými školami v USA, Anglicku, Nemecku, Česku, Rusku a pod., ktoré možno upevňovať aj v rámci novej fakulty. Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    08.03.2021 - 31.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie:

IBAN:  SK55 1100 0000 0029 2686 0927
SWIFT: TATRSKBX
Adresa príjemcu: PEVŠ, n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Banka: Tatrabanka, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava, Slovenská republika

Poplatok za prijímacie konanie

Poplatok za prijímacie konanie na všetky stupne štúdia, je 20,- EUR

Číslo účtu a variabilný symbol: zobrazí sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené"

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Posledná aktualizácia: 23.04.2021 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje