Školská psychológia

Študijný program Školská psychológia (3.stupeň) pripravuje študentov v oblasti psychologickej špecializácie, najmä v edukačnej a školskej psychológie, v kontexte súčasných národných a medzinárodných trendov a výziev 21.storočia s dôrazom na psychológiu v edukácii. Študenti sú pripravovaní na riadenie edukačného procesu vo sfére školstva, kultúry, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, práce, výskumu atď. s ohľadom na pozitívny osobnostný a mentálny rozvoj detí, mladých ľudí a dospelých.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandský študijný program "Školská psychológia", ktorý je zaradený do študijného odboru Psychológia, je úspešné ukončenie vysokoškolského štúdia druhého stupňa a absolvovanie prijímacej skúškyPodmienky pre zahraničných študentov

Absolvent zahraničnej vysokej školy priloží overenú fotokópiu rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, alebo o uznaní dokladu o vzdelaní, prípadne nostrifikačnú doložku.

Bližšie informácie:

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/fps_zasady_prij_konania_2023_2024.pdf

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bližšie infomrácie:

https://www.paneurouni.com/fakulta-psychologie/uradne-informacie/podmienky-pre-studium-osob-so-specifickymi-potrebami/Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Bližšie informácie:

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/fps_zasady_prij_konania_2023_2024.pdf  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.05.2024 - 31.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • životopis (papierová forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2850 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2850 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie:

IBAN:  SK55 1100 0000 0029 2686 0927
SWIFT: TATRSKBX
Adresa príjemcu: PEVŠ, n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Banka: Tatrabanka, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava, Slovenská republika

Poplatok za prijímacie konanie

Poplatok za prijímacie konanie na všetky stupne štúdia, je 20,- EUR

Číslo účtu a variabilný symbol: zobrazí sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené"

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Posledná aktualizácia: 15.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje