Academic psychology

Študijný program Školská psychológia (3.stupeň) pripravuje študentov v oblasti psychologickej špecializácie, najmä v edukačnej a školskej psychológie, v kontexte súčasných národných a medzinárodných trendov a výziev 21.storočia s dôrazom na psychológiu v edukácii. Študenti sú pripravovaní na riadenie edukačného procesu vo sfére školstva, kultúry, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, práce, výskumu atď. s ohľadom na pozitívny osobnostný a mentálny rozvoj detí, mladých ľudí a dospelých.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na doktorandský študijný program "Školská psychológia", ktorý je zaradený do študijného odboru Psychológia, je úspešné ukončenie vysokoškolského štúdia druhého stupňa a absolvovanie prijímacej skúškyConditions for international students

Absolvent zahraničnej vysokej školy priloží overenú fotokópiu rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, alebo o uznaní dokladu o vzdelaní, prípadne nostrifikačnú doložku.Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    08.03.2021 - 30.09.2021

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
  • CV (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
E-application form: 20 €

Billing information

Bankové spojenie:

IBAN:  SK55 1100 0000 0029 2686 0927
SWIFT: TATRSKBX
Adresa príjemcu: PEVŠ, n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Banka: Tatrabanka, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava, Slovenská republika

Poplatok za prijímacie konanie

Poplatok za prijímacie konanie na všetky stupne štúdia, je 20,- EUR

Číslo účtu a variabilný symbol: zobrazí sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené"

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Last update: 08.11.2021 09:25

Draw attention to not topical data