Psychológia

Študijný program Psychológia (2. stupeň) pripravuje absolventov v oblastiach psychologickej špecializácie, predovšetkým v klinickej a poradenskej psychológii, v pedagogickej a školskej psychológii a v organizačnej a pracovnej psychológii. Absolvent nadobudol vedomosti aj praktické zručnosti relevantné pre psychologickú prevenciu, diagnostiku, intervenciu a výskum. Štúdium poskytuje univerzálne psychologické vzdelanie, ktoré absolventovi umožňuje uplatnenie na rôznych pozíciách v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti, výchovy a vzdelávania, práce a ľudských zdrojov, vedeckého výskumu a ďalších.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia na magisterský študijný program "Psychológia" (denná forma) v odbore Psychológia  je, aby uchádzač mal absolvované:

bakalárske štúdium v študijnom odbore Psychológia v študijnom programe "Psychológia“ alebo

magisterské štúdium v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe "Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)“. V tomto prípade dekanka má právo udeliť uchádzačovi povinnosť vykonať počas prvého roku štúdia rozdielovú skúšku so zameraním na základy psychológie.  Podmienky pre zahraničných študentov

Absolvent zahraničnej vysokej školy priloží overenú fotokópiu rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, alebo o uznaní dokladu o vzdelaní, prípadne nostrifikačnú doložku.

Bližšie informácie:

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/fps_zasady_prij_konanie_2022_2023.pdfBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bližšie informácie:

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/fps_zasady_prij_konania_2023_2024.pdfKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Viac informácií nájdete:

Štúdium osôb so špecifickými potrebami – Fakulta psychológie | Paneurópska VŠVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Bližšie informácie:

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/fps_zasady_prij_konania_2023_2024.pdf

   • Podanie prihlášky na štúdium

    06.11.2023 - 31.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2790 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2790 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Presné informácie o výške poplatku spojeného so štúdiom:

  • požadovaná výška školného
  • variabilný symbol pre platbu
  • číslo príslušného bankového účtu

nájde študent v informačnom systému UIS v záložke ”Financovanie štúdia“ (Cesta: UIS - Osobní administratíva – Portál študenta – Financovanie štúdia).

Pokiaľ nie je variabilný symbol (číslo študenta) uvedený správne, platba nie je identifikovateľná a školné sa považuje za neuhradené. U študentov prijatých do 1. ročníka sa neuhradené školné považuje za prejavenie nezáujmu o štúdium a miesto bude uvoľnené študentom z 2. kola prijímacích pohovorov. Poplatky za prevod znáša príkazca, v opačnom prípade sa strhnutý poplatok berie ako nedoplatok školného.

Bankové spojenie:

IBAN:  SK55 1100 0000 0029 2686 0927
SWIFT: TATRSKBX
Adresa príjemcu: PEVŠ, n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Banka: Tatrabanka, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava, Slovenská republika

Číslo účtu a variabilný symbol: zobrazí sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené"

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Posledná aktualizácia: 13.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje