Riadenie bezpečnostných systémov

Denná forma - kombinovaná metóda

Táto prezečná metóda vzdelávania je preferovaná absolventami Bc. štúdia v dennej forme

____________________

 

VŠBM v Košiciach sa venuje vysokoškolskému vzdelávaniu odborníkov pre prax v širokom meradle s koncentráciou na poznatky z oblasti práva, bezpečnostných vied, ekonomiky, technických vied, logistiky, environmentalistiky a iných oblastí. Široké spektrum vyučovaných predmetov dáva absolventovi základy poznania nevyhnutné pre reálne zhodnotenie každodenných požiadaviek kladených na manažéra a správne rozhodnutie s dôrazom na aspekty bezpečnosti.

Študent Ing. štúdia si volí (podľa vlastného záujmu) doplnkovú špecializovanú profiláciu výberom príslušného modulu voliteľných predmetov z rôznych oblastí bezpečnosti:

- bezpečnosť finančných operácii a korupcia,
- kybernetická bezpečnosť,
- environmentálna bezpečnosť,
- bezpečnosť v doprave a dopravnej infraštruktúre,
- integrálna bezpečnosť v leteckej doprave.

Absolventi sa tak voliteľnými predmetmi študijného programu, témou diplomovej práce a výberovým predmetom štátnej skúšky vyprofiluje vo zvolenej oblasti. Každý ročník si taktiež zachováva rovnaké kľúčové predmety z oblasti bezpečnostných vied.Uplatnenie absolventov

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach organizuje denné a externé štúdium v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov, a to v I. stupni (bakalárskom), v II. stupni (inžinierskom) vysokoškolského štúdia a v III. stupni (doktorandskom) vysokoškolského štúdia.

Uplatnenie absolventa :

 • uplatnenie vo verejnom a súkromnom sektore,
 • riadiace funkcie v organizáciách pri zabezpečovaní všestranných úloh bezpečnosti,
 • zastávanie funkcií s úlohou odhadu rizika pre riadenú oblasť,
 • vedúce funkcie v bezpečnostných zložkách,
 • riadiace funkcie v záchrannom integrovanom systéme SR,
 • prednostné prijímanie do policajného zboru SR a ozbrojených síl SR,
 • absolvent má znalostí z manažérskych funkcií v oblasti občianskej bezpečnosti. V požadovanom rozsahu má znalosti z interpretácie a aplikácie práva v systéme verejných alebo súkromných organizácií zaoberajúcich sa všestrannou bezpečnosťou.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (Bc.)Doplňujúce informácie

V priebehu štúdia v dennej forme vzdelávania študenti absolvujú podľa vlastného záujmu špeciálny kurz prežitia v sťažených podmienkach pod dohľadom profesionálnych inštruktorov a je im udelený certifikát špecialistu pre prežitie v sťažených podmienkach (foto). Počas štúdia ma tak isto možnosť absolvent získať osvedčenie absolventa kurzu bojových umení (foto), ako aj preukaz odbornej spôsobilosti pracovníka bezpečnostných služieb typu „S“ a vzdelanie nevyhnutné pre získanie zbrojného preukazu.

Ubytovanie je sprostredkované u zmluvných partnerov, ktorí sa špecializujú na ubytovanie vysokoškolských študentovi. Viac na : http://www.vsbm.sk/ubytovanie/

V prípade úspešného prijatia, je potrebné podať žiadosť vo výbranom ubytovacom zariadení.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov - ovládanie slovenského alebo anglického jazyka, ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (Bc.), bezúhonnosť.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (Bc.)Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Martin Mašľan, Košťova 1, 040 01 Košice, tel.: 055 / 7205611, e-mail: martin.maslan@vsbm.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Na jednej prihláške je možné sa prihlásiť len na jedne študijný program. Kópiu ústrižku poplatku za prijímací pohovor je nutné nalepiť na 3. stranu prihlášky. Prihláška musí obsahovať vlastnoručne písaný a podpísaný životopis, overenú fotokópiu vysvedčenia o bakalárskej štátnej skúške, overenú fotokópiu Bc. diplomu, výpis absolvovaných predmetov v Bc. štúdiu a 3 farebné fotografie pasového formátu.

Viac k prihláške na : http://www.vsbm.sk/inzinier_studium.htmlForma prijímacej skúšky

Osobný prijímací pohovor sa nerealizuje. Prijímacie konanie je admistratívny úkon, pričom sa z predloženej prihlášky a jej príloh posudzuje spôsobilosť uchádzača študovať u nás, a o výsledku je uchádzač upovedomený listovou zásielkou zaslanou na uvedenú adresu trvalého bydliska. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
400


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • fotografia (papierová forma, elektronická forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • podľa inštukcií na https://www.vsbm.sk/inzinier_studium.html (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 975 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 975 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

IBAN : SK43 0200 0000 0037 7306 0359

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Dr.h.c. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc. – peter.losonczi@vsbm.sk
Posledná aktualizácia: 21.07.2021 10:02

Upozorniť na neaktuálne údaje