Reštaurátorská tvorba

http://www.vsvu.sk/o-nas/katedry/katedra-restaurovania/

Magisterské štúdium na VŠVU sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave umenia a na rozvíjanie schopností, ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Absolventi magisterského štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Štandardná dĺžka štúdia pre študijný program druhého stupňa je na VŠVU dva roky. Záverečnou prácou magisterského štúdia je diplomová práca a štúdium je ukončené štátnou skúškou. Absolventom štúdia magisterského štúdia na VŠVU sa udeľuje akademický titul „magister umenia“ (v skratke „Mgr. art.“).Uplatnenie absolventov

Možnosti uplatnenia absolventa magisterského stupňa štúdia reštaurovania maľby, reštaurovania sochy, reštaurovania papiera a fotografie ako aj reštaurovania textilu vstupujúceho do praxe sú predovšetkým v samostatnej reštaurátorskej práci. Je schopný samostatne realizovať reštaurátorské realizácie v celej šírke ich komplexnosti od reštaurátorského výskumu až po reštaurátorskú realizáciu. Absolvent sa preto uplatňuje v prvom rade ako samostatný reštaurátor, odborný poradca v oblasti konzervovania a reštaurovania a historických technológii. Ďalej sa môže uplatniť ako výskumný pracovník v oblasti záchrany kultúrneho dedičstva aj ako vedúci pracovník reštaurátorského kolektívu v múzeách a galériách. Po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia je pripravený vstúpiť do praxe aj ako pedagóg na základných, stredných a vysokých školách vo svojom odbore. Môže sa stať členom Komory reštaurátorov Slovenska.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzač o magisterské štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent absolvoval bakalárske štúdium, t. j. študijný program prvého stupňa, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU.

Uchádzači o študijné programy Reštaurátorská tvorba a Architektonická tvorba    musia byť absolventmi bakalárskeho študijného programu so zameraním na reštaurátorskú a architektonickú tvorbu nakoľko sú to študijné programy s regulovaným povolaním.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred absolvovaním študijného programu prvého stupňa, uchádzač je prijatý na magisterské štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním študijného programu prvého stupňa. Doklad o absolvovaní študijného programu prvého stupňa uchádzač predloží do desiatich dní po absolvovaní študijného programu prvého stupňa, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium, t. j. v septembri 2024 musí preukázať absolvovanie prvého stupňa predložením overenej kópie bakalárskeho diplomu a dodatku.

Pokiaľ vysoká škola vydáva doklady o vzdelaní po termíne zápisu (neskôr ako v septembri), neodporúčame študentom podávať si prihlášku, resp. podať si ju až ďalší akademický rok.

Informácie o magisterskom štúdiu poskytuje študijné oddelenie VŠVU:

Ing. Iveta Šmalová
02/59428511
smalova@vsvu.sk

Ing. Sylvia Kozáková
02/59428519
kozakova@vsvu.skDoplňujúce informácie

Uchádzač o magisterské štúdium na VŠVU sa môže prihlásiť maximálne na dva z nasledujúcich študijných programov (konkretizuje aj ateliér, do ktorého sa hlási!) - uchádzač zaplatí poplatok dvakrát. Uchádzač sa tiež môže prihlásiť do dvoch ateliérov v rámci jedného študijného programu – uchádzač platí poplatok len raz.

Študijný odbor: Umenie

Študijný program Vizuálne umenia – 61

 • špecializácia maliarstvo – 10
  – Ateliér 3EAM
  – Ateliér MAL+BY
  – Štvrtý ateliér
 • špecializácia grafika – 12
  – Ateliér ilustrácie a grafiky
  – Ateliér voľnej a farebnej grafiky
  – Ateliér voľnej grafiky
 • špecializácia fotografia – 10
  – Ateliér fotografia, realita, konštrukcia
  – Ateliér - laboratórium fotografie
  – Ateliér fotografia a kritická prax
 • špecializácia digitálne umenia – 3
  – Ateliér – Sprievodca Galaxiou
 • špecializácia intermédiá – 10
  – Ateliér intermédií
  – Ateliér priestorových komunikácií +
  – Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné)
 • špecializácia sochárstvo – 6
  – Socha v architektúre a vo virtuálnom priestore 
  – Ateliér voľného sochárstva
 • špecializácia sklo, keramika, šperk – 10
  – Ateliér keramiky
  – Ateliér skla
  – Ateliér – Kov a Šperk

Študijný program Dizajn – 36

 • špecializácia dizajn – 14
  – Ateliér experimentálneho dizajnu
  – Ateliér industrial dizajn
  – Ateliér interiérového dizajnu
  – Ateliér transport dizajn
 • špecializácia textilná tvorba – 10
  – Ateliér odevného dizajnu
  – Ateliér textilného dizajnu
  – Ateliér textilnej tvorby v priestore
 • špecializácia vizuálna komunikácia – 12
  – Ateliér Identita
  – Ateliér Multimédiá
  – Ateliér TypoLab
  – Ateliér Priestor

Študijný program architektonická tvorba – 12
– Ateliér architektúry II.
– Ateliér architektúry III.  
– Ateliér Architextúry: telo a priestor
– Ateliér Virtuálne štúdio

Študijný program reštaurátorská tvorba – 15
– Ateliér reštaurovania drevenej sochy
– Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných prvkov architektúry
– Ateliér reštaurovania textilu
– Ateliér reštaurovania výtvarných diel na papieri a iné médiá
– Ateliér reštaurovania fotografie
– Ateliér reštaurovania malieb

Študijný odbor: Vedy o umení a kultúre

 • Dejiny a prax súčasného umenia – 9


Podmienky pre zahraničných študentov

Všetci zahraniční uchádzači (s výnimkou českých) musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1.

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium (september 2024)Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného magisterského študijného programu. Prijímací konanie hodnotí prijímacia komisia menovaná rektorom VŠVU pre každý študijný program osobitne.

Komisia posúdi individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky magisterského štúdia na VŠVU, rozhľad v problematike a v dianí v odbore, úroveň myslenia, jeho znalosti z dejín a teórie umenia. Komisia zohľadní aj dosiahnuté výsledky v absolvovanom bakalárskom študijnom programe (vážený študijný priemer v tomto štúdiu).

POSTUP  PRI  PODÁVANÍ  PRIHLÁŠKY:

1. krok: V období od od 22. 3. 2024 do 22. 5. 2024 uchádzač o magisterské štúdium na VŠVU vyplní a elektronicky odošle elektronickú prihlášku (potvrdí ju v systéme). 

Elektronická prihláška je umiestnená: 

2. krok: Na mailovú adresu kozakova@vsvu.sk odošle nasledovné prílohy:

 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (napr. výpis platby z internetbankingu) – poplatok je nutné zaplatiť najneskôr 22. 5. 2024, pri platbe je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, špecifický symbol a ako Poznámku alebo Doplňujúci údaj – MENO a PRIEZVISKO uchádzača; inak sa platba nespáruje
 • elektronická kópia bakalárskeho diplomu, v prípade diplomu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka (s výnimkou českých dokladov)
 • elektronická kópia dodatku k diplomu alebo výpis absolvovaných predmetov s vypočítaným váženým študijným priemerom (uchádzači z inej vysokej školy ako VŠVU – žiadajú výpis na študijnom oddelení svojej školy), v prípade dokladu vydaného v zahraničí (okrem českých vysokých škôl) aj s úradným prekladom do slovenského jazyka alebo dodatku diplomu v anglickom jazyku
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium

       Viac informácií:
       https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

       https://www.slovensko.sk/sk/vyhladavanie?mod=search&q=uznanie+dokladu+o+vzdelani 

3. krok: Uchádzač  vloží v období medzi 31. 5. 2024 od 12.00 hod. do 17. 6. 2024 do 15.00 hod.:

 • portfólio uchádzača:
  a) Pri fotografických záznamoch jednotlivých diel sa vyžaduje uviesť: názov, techniku, rok vzniku, rozmer, názov školy a meno pedagóga pod ktorého vedením sa dielo realizovalo (ak ide o kópiu alebo vzniklo napr. v rámci prípravky a pod.) alebo či ide o voľnú tvorbu.
  b) Pri fotografickom zázname reštaurátorských realizácií sa vyžaduje uviesť:
  1. základné údaje, ktoré budú obsahovať: názov diela, umiestnenie, materiál, techniku, datovanie, autora, rozmery a meno garanta/zodpovedného reštaurátora;
  2. krátka anotácia, ktorej obsahom bude: reštaurátorský zámer, stručné zhrnutie výsledkov výskumu a krátka charakteristika reštaurátorskej realizácie. V prípade, že ide o kolektívnu prácu, aj presný rozsah práce uchádzača.
 • motivačný list uchádzača, ktorý má obsahovať stručné zhrnutie problematiky, ktorej by sa počas svojho magisterského štúdia chcel uchádzač venovať.
 • životopis

podľa pokynov, ktoré budú dňa 31. 5. 2024 zaslané na mailovú adresu uchádzača, ktorá bude uvedená v prihláške.

Prijímacie konanie sa uskutoční dňa 24. 6. 2024 pohovorom uchádzača s prijímacou komisiou (uskutoční sa prezenčne alebo online pre uchádzačov zo zahraničia, ktorí o to požiadajú). Prijímacia komisia hodnotí okrem pohovoru ďalej aj elektronicky dodané portfóliá s motivačnými listami, na základe ktorého sa preverujú individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky na magisterské štúdium na VŠVU, rozhľad v problematike a dianí, úroveň myslenia a znalosti v danom odbore.

Informácie o magisterskom štúdiu poskytuje študijné oddelenie VŠVU:

Ing. Iveta Šmalová
02/59428511
smalova@vsvu.sk

Ing. Sylvia Kozáková
02/59428519
kozakova@vsvu.skForma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie pozostáva z týchto častí:

 • portfólio uchádzača s anotáciami k dielam a jednotlivým projektom (portfólio je v elektronickej podobe).
 • motivačný list uchádzača špecifikovaný podľa študijných programov
 • pohovor s uchádzačom

Každý člen prijímacej komisie boduje portfólio, motivačný list a pohovor (v rozpätí 0 – 5 bodov), pričom na základe súčtu bodov od jednotlivých členov komisie je vytvorené poradie uchádzačov. Výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predkladá prijímacia komisia rektorovi VŠVU, ktorý rozhoduje o prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného VŠVU. Rozhodnutie o prijatí dostane uchádzač v súlade so zákonom a predpismi VŠVU. • Podanie prihlášky na štúdium

  22.03.2024 - 22.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  24.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Poplatok vo výške 25 eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom:

 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Konštantný symbol: 0308
 • Špecifický symbol:“šesťmiestne číslo začínajúce číslom 24 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly”, príklad.: evidenčné číslo prihlášky má číslo 345, tak ŠS bude mať hodnotu 240345
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:
Majiteľ účtu : Vysoká škola výtvarných umení,
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

 • Do podania prihlášky ostáva 29 dní.
 • Pridať medzi obľúbené
 • Akademický rok: 2024/2025
 • Vysoká škola Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • Forma štúdia: denná
 • Predpokladaný počet prijatých: 15
 • Kód programu: 11242
 • Študijný odbor: umenie
 • Stupeň štúdia: 2.
 • Dĺžka štúdia: 2
 • Metóda štúdia: Prezenčná
 • Titul absolventov: Mgr. art.
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: Anglický, Slovenský

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Sylvia Kozáková – kozakova@vsvu.sk
Posledná aktualizácia: 21.03.2024 14:47

Upozorniť na neaktuálne údaje