Psychológia

Študijný program Psychológia (1.stupeň) poskytuje absolventom vedomosti, zručnosti a spôsobilosti z oblasti rôznych psychologických disciplín, ale aj základy ďalších nepsychologických disciplín, ktoré so psychológiou súvisia (vybrané oblasti sociálnych, humanitných a behaviorálnych vied). Umožňuje tiež nadobudnúť základné poznatky a zručnosti z aplikovaných psychologických disciplín a prípravu v základných špecializáciách . Študent zároveň získa základy používania psychologických metód v rôznych oblastiach psychologickej praxe a prípravu pre psychologický výskum. Študijný program je ukončený štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej práce.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia na Fakulte psychológie PEVŠ 

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program "Psychológia", ktorý je zaradený do študijného odboru Psychológia, je preukázané úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie. 

Uchádzač o bakalárske štúdium si v stanovenom termíne podá prihlášku výhradne elektronickou formouPodmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium, alebo jeho časť v zahraničí sú povinní požiadať príslušný krajský školský úrad o nostrifikáciu dokladu o vzdelaní absolventa strednej školy v zahraničí, alebo o vydanie potvrdenia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní. Uchádzači o štúdium zo zahraničia môžu byť prijatí na štúdium s podmienkou, že vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka. Táto podmienka sa netýka občanov Českej republiky a cudzincov, ktorí vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka v Slovenskej republike.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bližie informácie nájdete:

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/fps_zasady_prij_konania_2023_2024.pdfKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Viac informácií nájdete:

Štúdium osôb so špecifickými potrebami – Fakulta psychológie | Paneurópska VŠĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    06.11.2023 - 30.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2690 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2690 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie:

IBAN:  SK55 1100 0000 0029 2686 0927
SWIFT: TATRSKBX
Adresa príjemcu: PEVŠ, n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Banka: Tatrabanka, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava, Slovenská republika

Poplatok za prijímacie konanie

Poplatok za prijímacie konanie na všetky stupne štúdia, je 20,- EUR

Číslo účtu a variabilný symbol: zobrazí sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené"

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Posledná aktualizácia: 13.06.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje