Priemyselná logistika

Študijný program Priemyselná logistika je určený pre študentov, ktorí majú záujem o oblasť riadenia výrobno-ekonomických systémov a schopnosťtvorivého myslenia absolventa je podmienená štúdiom simulačných jazykov, modelovania a optimalizácie procesov a predmetov: strategickej, komerčnej, výrobnej, informačnej logistiky, logistiky obslužných procesov a projektovania logistických systémov. Uplatnenie absolventov štúdia je vo funkciách: odborníci pre oblasť prevádzky, údržby a dispečerského riadenia, manažérov vyšších riadiacich úrovní v oblasti zásobovania, nákupu, skladovania, riadenia výrobných prevádzok, vedúcich logistických útvarov, vedúcich plánovacích a prognostických útvarov firiem.Uplatnenie absolventov

Bakalárske štúdium vychováva odborníkov pre oblasť dispečingu, prevádzky, údržby a operatívneho a dispečerského riadenia ako sú operátori veľkých výrobných strojov a výrobných liniek, plánovači, prevádzkoví logistici, manažéri prvého stupňa v oblastiach v skladovom hospodárstve, doprave, príprave výroby, výrobných procesoch, v distribúcii tovarov, údržbe systémov, službách a podobne. Odborné zameranie je založené na profesionálnom osvojení si princípov logistiky v kooperácii so znalosťami z oblasti dopravy, informatizácie, ekonomiky, simulácie a modelovania, ktoré dokáže využívať, prevádzkovať a aplikovať pre danú odbornú oblasť.
Absolvent je schopný samostatne aj v tíme riešiť vzniknuté základné a operatívne problémy prevádzky logistických systémov. Absolventi prvého stupňa sú pripravení zabezpečovať prevádzku dopravných systémov, skladov, obslužných procesov, služieb a dopravy, distribúcie tovarov, výrobných prevádzok, uplatnia sa ako operatívni plánovači na nižších stupňoch riadenia v oblasti evidencie materiálov, v oblasti prvej úrovne riadenia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatiaBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prijatiaForma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa nevykonáva.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 19.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. – andrea.rosova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.10.2019 14:37

Upozorniť na neaktuálne údaje