Pozemné stavby a architektúra

Získanie odborného vzdelania v oblasti projektovania, realizácie a riadenia výstavby a prevádzky pozemných stavieb potrebného pre výkon povolania alebo na postup do doktorandského stupňa štúdia.

Uplatnenie absolventov
Absolvent je spôsobilý na vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, vypracovanie architektonických návrhov, plánov, projektov, ako aj rekonštrukcií, modernizácií budov a obnovu stavebných pamiatok, na spracovanie územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie, vykonávanie projektového manažmentu, autorského a stavebného dozoru a vyhotovenie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie. Absolvent bude pripravený uplatniť sa v projektovej činnosti, v investičných útvaroch, vo výskumných a vývojových pracoviskách, v útvaroch štátnej správy, dodávateľských stavebných organizáciách a v riadiacej a podnikateľskej sfére.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Zásady prijímacieho konania na štúdium študijných programov
druhého stupňa štúdiaDoplňujúce informácie

INFOKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Štefánia Václavíková  • Podanie prihlášky na štúdium

    10.01.2022 - 02.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Aktuálny počet podaných prihlášok:
67


Prílohy
  • životopis (papierová forma, elektronická forma)
  • bakalársky diplom (papierová forma, elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
  • potvrdenie o zaplatení manipulačného poplatku (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Variabilný symbol: systém Vám pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 30.06.2022 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje